Л. К. Антипова, Н. В.Цуркан, А. М. Адамович, Л. А. Пойша. Багаторічні трави важлива складова екологічного землеробства і кормовиробництва

УДК 633.2: 631.147: 636.085

DOI: 10.31521/2313-092X/2018-4(100)-5

Л. К. Антипова, доктор сільськогосподарських наук, професор
ORCID ID:
0000-0003-2609-0801
Миколаївський національний аграрний університет
Н. В. Цуркан,
кандидат економічних наук
ORCID ID:
0000-0002-0732-5938
Головне управління статистики у Миколаївській області
О. М. Адамович,
доктор сільськогосподарських наук, професор
ORCID ID:
0000-0003-1725-4421
Л. А. Пойша,
доктор сільськогосподарських наук
Латвійський сільськогосподарський університет
Інститут ґрунтознавства та рослинництва

У статті проаналізовано стан розвитку виробництва багаторічних трав в Україні та Латвії. Відзначено зменшення площ їх посівів у зазначених країнах. Зауважено на недотриманні сівозмін в Україні, що негативно позначається на показниках родючості ґрунтів. Водночас зменшується надходження біологічного азоту в ґрунт. Наведено досвід виробництва органічної продукції провідними господарствами України.

Ключові слова: багаторічні трави, площа посівів, біологічний азот, родючість ґрунтів, екологізація землеробства, органічна продукція.

Багаторічні трави важлива складова екологічного землеробства і кормовиробництва (текст статті)
Perennial grasses are an important component of ecological farming and feed production (анотація)

Список використаних джерел:

 1. Бражевська Г. М. Техніко–технологічне забезпечення виробництва продукції рослинництва. Економіка АПК. № 12. С. 49-52.
 2. Рощина Ю. В. Об использовании земель сельскохозяйственного назначения разными структурами и формами хозяйствования. Вісник ЖДТУ. 2011. № 3 (57).С. 364-367.
 3. Порудєєва Т. В. Енергоекономічна оцінка сівозмін короткої ротації. Економіка АПК.    №7.  С. 30-33.
 4. Ситник К., Багнюк В. Стан ґрунтів і майбутнє людства. Вісник НАН України. № 8. С. 3–27.
 5. Чайка Т. А. Инновационные технологии в органическом земледелии. Основы рационального природопользования: Материалы V международной научно-практической конференции / Под общ. ред. В. В. Афонина. Саратов: Наука, 2016. 426 с. С. 322–327.
 6. Беспалько Р.І., Ю.Ю. Воронюк. Особливості екологізації використання земель сільськогосподарського призначення. Геодезія, картографія і аерофотознімання: електрон. версія журн. Львів : Львівська політехніка, 2013. Вип.78. С.215-217. URL : http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/20091/1/38-215-217.pdf
 7. Ткачук В.І. Екологізація виробництва як пріоритет процесу диверсифікації агарних підприємств // Ефективна економіка: електрон. версія журн. № 4. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2899
 8. Рибаченко О. М., Воронецька І. С., Спринчук Н. А., Корнійчук О. О. Організаційно-економічні передумови розвитку органічного кормовиробництва в Україні. Економіка АПК. № 10. 2013. С. 33-38.
 9. Rasma Platače, NataliaTsurkan, Liena Poiša, Aleksandrs Adamovičs, Kristīne Ivanova. Аssessment of perennial crop areas in Latvia and Ukraine. The changing economic landscape : issues, implications and policy options : the 6th international conference, 30 may-01 july 2013. Pula, 2013. P. 97.
 10. Кузнецов И. Ю., Кузнецова А. Р. Роль люцерно-клеверной травосмеси в биологизации земледелия Республики Башкортостан. Агробиотехнологии и пути внедрения передовых биотехнологий в сельское хозяйство : материалы I Республиканской конференции Министерства сельского хозяйства РБ, 2 марта 2005 г. Уфа. С. 12-14.
 11. Научные основы экологического земледелия / В. М. Круть [и др.]. К. : Урожай, 1995. – 176 с.
 12. Внесення мінеральних та органічних добрив під урожай сільськогосподарських культур у 2017 році Статистичний бюлетень: [Електронний ресурс] – URL: ukrstat.gov.ua
 13. Цимбалюк В. М. Резерв підвищення родючості ґрунтів та ведення кормовиробництва / В. М. Цимбалюк // Сільський господар. – 2000. – № 3-4. – С. 9.
 14. Цуркан Н. В., Антипова Л. К., Балло В. М. Особливості економічної та екологічної оцінки вирощування багаторічних трав на Півдні України. Наук. праці : наук.-метод. журнал. Екологія. Миколаїв : ЧДУ ім. П. Могили, 2012. Вип. 167. Т. 179. С. 110-111.
 15. Vasileva V. Effect of mineral nitrogen fertilization and water-deficiency stress on chemical composition of lucerne (Medicago sativa L.). Proceedings of the 24th General Meeting of the European Grassland Federation. Lublin, Poland 3-7 june 2012. – Oficyna Wydawnicza Garmond. Poznan, 2012. Grassland Science in Europe. Vol. 17. P. 391-393.
 16. Квітко Г. П., Гетман Н. Я. Азотфіксуюча спроможність та збагачення ґрунту азотом залежно від років життя люцерни посівної в умовах Лісостепу. Корми і кормовиробництво. 2003.Вип. 51.С. 54-57.
 17. Антипова Л. К. Виробництво насіння люцерни в Степу України : монографія. Миколаїв : МДАУ, 2009. 227 с.
 18. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року / за ред. Ю. О. Лупенка, В. Я. Месель-Веселяка. К. : ННЦ “ІАЕ”, 2012.182 с.
 19. Кернасюк Ю. Ринок м’яса: основні тренди : електрон. Ресурс. URL: http://agro-business.com.ua/agro/ekonomichnyi-hektar/item/11153-rynok-miasa-osnovni-trendy.html
 20. Антипова Л. К. Люцерна – універсальна рослина для агроценозів . Корми і кормовиробництво. Вип. 62.  С. 139-144.
 21. Компанія ПП «Агроекологія» : офіційний сайт. URL :http://www.agroecology.in.ua/company
 22. ПП «Агроекологія» : офіційний сайт. URL: http://www.agroecology.in.ua/industries
 23. Сільське господарство Латвії : офіційний сайт. URL :. http://worldofscience.ru/geografija-mira/30-geografija-latvii/840-sel-skoe-hozjajstvo-latvii.html
 24. Мясное животноводство в Латвии: не для лёгкой прибыли : сайт. URL: https://mrus.db.lv.
 25. Латвійське свинарство на межі колапсу : сайт. URL : https://m.dw.com.

 

Л. К. Антипова, Н. В. Цуркан, А. М. Адамович, Л. А. Пойша. Многолетние травы – важная составляющая экологического земледелия и кормопроизводства.

В статье проанализировано состояние развития производства многолетних трав в Украине и Латвии. Отмечено уменьшение площадей их посевов в указанных странах. Установлено несоблюдение севооборотов в Украине, что негативно сказывается на показателях плодородия почв. В то же время уменьшается поступление биологического азота в почву. Приведен опыт производства органической продукции ведущими хозяйствами Украины.

Ключевые слова: многолетние травы, площадь посевов, биологический азот, плодородие почв, экологизация земледелия, органическая продукция.


L. K. Antipova, N.V. Tsurkan, A.M. Adamovics, L.A. Poisa. Perennial grasses are an important component of ecological farming and feed production.

The article analyzes the state of perennial grasses production development in Ukraine and Latvia. A decrease in the area of their crops in these countries was noted. Non-observance of crop rotations in Ukraine was reported, which negatively affects the indicators of soil fertility. At the same time, the flow of biological nitrogen into the soil decreases. The experience of the production of organic products by leading Ukrainian farms is given.

Key words: perennial grasses, area of crops, biological nitrogen, soil fertility, greening of agriculture, organic products.

Повернутися до змісту

antipova.pdf
antipova.pdf
Size: 0.33