Формування сходів сорго зернового залежно від погодних умов Східного Лісостепу

УДК [633.174:631.547.1]:58.05(477.52/.6)

DOI: 10.31521/2313-092X/2019-2(102)-9

 

А. М. Свиридов, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
А. А. Свиридов, аспірант
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

 

Досліджено реакцію сучасних гібридів сорго зернового на температуру середовища та схожість насіння в лабораторних і польових умовах. У ході багаторічних польових досліджень, проведених в умовах Східного Лісостепу, установлено дію гідротермічних умов у період сівби-сходів на польову схожість насіння, густоту сходів та масу сухих рослин сорго в період кущення. Виявлено тісний кореляційний зв’язок між ГТК та досліджуваними чинниками.

Ключові слова: польова схожість, густота рослин, сорго зернове, продуктивність, погодні умови, сходи.

 

Формування сходів сорго зернового залежно від погодних умов Східного Лісостепу
Grain sorghum young growth formation depending on weather conditions of the Eastern Forest-Steppe

Список використаних джерел:

 1. Ткаченко Т.Г., Решетченко С.І. Сучасні агрометеорологічні умови на території Харківської області. Вісник ХНАУ. Серія: Рослинництво, селекція і насінництво, овочівництво. Харків: ХНАУ, 2017. № 2. С. 7–17.
 2. Рудник-Іващенко О.І., Сторожик Л.І. Стан і перспективи соргових культур в Україні. Вісник ЦНЗ АПВ Харківської області. 2011. Вип.10. С. 198–206.
 3. Макаров Л. Х. Соргові культури: монографія. /Ін-т землеробства південного Регіону УААН. Херсон: Айлант, 2006. 263 с.
 4. Герасименко Л.А. Ріст і розвиток рослин сорго цукрового за різних строків сівби та глибини загортання насіння в умовах Центрального Лісостепу України. Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. 2013. №1. С. 76–78.
 5. Рожков А.О., Свиридова Л.А. Польова схожість насіння і виживаність рослин сорго зернового залежно від впливу норми висіву насіння та способу сівби. Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва (сер. Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво і зберігання). 2017. №1. С. 99-109.
 6. Anda A., Pinter L. Sorghum germination and development as influenced by soil temperature water content. Agronomy Journal. 1994. Vol. 86, No 4. Р. 621–624.
 7. Narkhede B.N., Shinde M.S., Patil S.P. Stability performance of sorghum varieties for grain and fodder yields. Journal of Maharashtra Agricultural University. 1997. Vol. 22, No 2. Р. 179–181.
 8. Лапа О.М., Свиридов А.М., Щербаков В.Я. та ін. Вирощування зернового сорго в умовах України (практичні рекомендації)./ Під ред.. В.Я. Щербакова. Київ: ТОВ Глобус-Принт, 2008. 36 с.
 9. Свиридова Л.А., Рожков А.О. Оцінка розвитку посівів сорго зернового за фенологічними спостереженнями. Вісник ПДАА. 2017. №4. С. 18-24.
 10. Dogget H. Sorghum. London: Longmans. Green and Co. Ltd. 1970. 403 p.
 11. Lingle S.E. Sucrose metabolized in the primary chute of sweet sorghum development. Crop. Sc. 1987. Vol. 27, No 6. Р. 1214–1219.
 12. Шепель Н. А. Сорго. Волгоград: Комитет по печати, 1994. 448 с.
 13. Щербаков В.Я. Зерновое сорго. Киев–Одесса: Вища школа, 1983. 192 c.
 14. Сторожик Л.І., Сергєєва І.О. Моніторинг агрофітоценозів соргового поля. Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків: зб. наук. пр. Київ: ФОП Корзун Д.Ю., 2012. Вип. 14. С. 345–348.
 15. Балан В.М., Сторожик Л.І. Вирощування цукрового сорго як біоенергетичної культури. Цукрові буряки. 2010. №5. С. 14–16.
 16. Zhao Y., Dolat A., Steinberger Y. and other. Biomass yield and changes in chemical composition of sweet sorghum cultivars grown for biofuel. Field Crops Res. 2009. Vol. 111. №1–2. Р. 55–64.
 17. Бойко М.О. Обґрунтування агротехнічних прийомів вирощування сорго зернового в умовах Півдня України. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія Агрономія. / Редкол.: С.М, Ніколаєнко (відп.ред.) та ін. К. : ВЦНУБіП України, 2016. Вип. 235. С.33-39.
 18. Storozhyk L., Sergeyeva I. Influence of density of standing of plants f sweet sorghum on yield formation and accounting accumulation of water-soluble sugar. Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків: зб. наук. пр. Київ: ФОП Корзун Д.Ю.,2012. Вип. 18. С. 80–83.
 19. Feyt M., Sartori V. La culture du sorgho grain. Producteur Arg. France. 1977. Vol. 53, Np 206. Р. 27–28.
 20. Овсієнко І.А. Особливості формування урожайності зерна сорго залежно від строків сівби. Сільське господарство та лісівництво. 2015.№2. С. 21-28.
 21. Бойко М.О. Вплив густоти посіву та строків сівби на продуктивність гібридів сорго зернового в умовах Півдня України. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2016. Вип. 3 (91). С.96-104.
 22. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). Москва: Агропром-издат. 1985. 351 с.
 23. Ермантраут Е.Р., Присяжнюк О.І., Шевченко І.Л. Стистичний аналіз агрономічних досліджень даних в пакеті Statistica 6.0: метод. вказівки. Полтава: Поліграф Консалтинг, 2007. 55 с.

 

          А. М. Свиридов, А. А. Свиридов. Формирование всходов сорго зернового в зависимости от погодных условий Восточной Лесостепи

 

        Исследована реакция современных гибридов сорго зернового на температуру среды и всхожесть семян в лабораторных и полевых условиях. В ходе многолетних полевых исследований, проведенных в условиях Восточной Лесостепи, установлено действие гидротермических условий в период сева-всходов на полевую всхожесть семян, густоту всходов и массу сухих растений сорго в период кущения. Выявлена ​​тесная корреляционная связь между ГТК и исследуемыми факторами.

       Ключевые слова: полевая всхожесть, густота растений, сорго зерновое, производительность, погодные условия, всходы.

       A. Svyrydov, A. Svyrydov. Grain sorghum young growth formation depending on weather conditions of the Eastern Forest-Steppe

       The reaction of modern hybrids of grain sorghum to the temperature of the medium and seed germination in laboratory and field conditions was studied. In the course of many years of field research conducted in the conditions of the Eastern Forest-Steppe, the effect of hydrothermal conditions during the sowing period of seedlings on field germination of seeds, density of seedlings and weight of dry sorghum plants during the period of tillering has been established. A close correlation was found between the SCC and the factors under study.

      Keywords: field germination, plant density, grain sorghum, weather conditions, duration of the periods between stages.

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY 

 

Повернутися до змісту

svyrydov
svyrydov