Т. І. Лункіна, А. В. Бурковська, А. І. Бурковська. Особливості формування соціально відповідальної поведінки споживача органічної продукції аграрного сектора України

УДК 338.43:005.35

DOI: 10.31521/2313-092X/2020-1(105)-2

 

Т. І. Лункіна  доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування
ORCID ID: 0000-0001-7252-3239
А. В. Бурковська  кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування
ORCID ID: 0000-0003-4158-1721
А. І. Бурковська аспірант
Миколаївський національний аграрний університет

 

У статті досліджено особливості соціально відповідальної поведінки споживача органічної продукції аграрного сектора. З’ясовано, що позиція вітчизняного споживача аграрної продукції більшою мірою схиляється у бік необхідності локальної соціальної відповідальності у її виробників. Визначено основні фактори впливу на формування попиту споживачів органічної продукції аграрного сектора у розрізі зовнішніх та внутрішніх. На основі анкетних опитувань встановлено напрями локальної соціальної відповідальності аграрного бізнесу в Україні, серед яких: «Відповідальність перед працівниками», «Відповідальність перед споживачами», «Відповідальність перед партнерами (інвесторами)», «Відповідальність перед державними органами влади» та «Відповідальність перед конкурентами». Наведено модель поведінки, розуміння ролі громадськості щодо екологічних проблем довкілля в Україні. Проведено SWOT- аналіз соціально відповідальної поведінки українського споживача органічної продукції аграрного сектора економіки й встановлено сильні й слабкі її сторони, загрози та можливості розвитку органічної продукції аграрного сектора економіки. Доведено, що на формування соціально відповідальної поведінки споживача в Україні сьогодні впливають не основні аспекти якості та безпеки споживання сільськогосподарської продукції (органічної), а цінова політика продуктів харчування.

Ключові слова: соціальна відповідальність, локальна соціальна відповідальність, органічне виробництво, органічна продукція, споживач, аграрний сектор, соціально відповідальна поведінка.

 

Особливості формування соціально відповідальної поведінки споживача органічної продукції аграрного сектора України

Features of forming socio-responsible behavior in the consumer of organic production of the agricultural sector in Ukraine 

 

Список використаних джерел:

 1. Нечипоренко О. М. Напрями інноваційного розвитку зрошуваного землеробства в Україні. Вісник аграрної науки. 2015. № 8. С. 61-65.
 2. Стратегія зрошення та дренажу в Україні на період до 2030 року: від 14 серпня 2019 р. № 688-р. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR190688.html (дата звернення: 19.03.2020).
 3. Фомічов М. В. Ефективність зрошування в аграрних підприємствах України. Агросвіт. 2019. № 7. С. 71–77. DOI: 32702/2306-6792.2019.7.71. URL: http://www.agrosvit.info/?op=1&z=2864&i=11. – (дата звернення: 19.03.2019).
 4. Ресурси відкритого доступу. Сільське господарство України. Статистичний збірник 2017 URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ7_u.htm. – (дата звернення: 19.03.2019).
 5. Ромащенко М. Зрошувати? – Так! Але яким чином? Пропозиція: Головний журнал з питань агробізнесу. URL: https://propozitsiya.com/ua/zroshuvati-tak-ale-yakim-chinom – (дата звернення: 19.03.2019).
 6. Фомічов М. В. Системи зрошування як економічна категорія та їх ефективність. Ефективна економіка. 2019. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6967 (дата звернення: 19.03.2020). DOI: 32702/2307-2105-2019.3.153
 7. Коковіхін С.В., Баєва І.М. Продуктивність та економічна ефективність вирощування гібридів кукурудзи залежно від способів поливу та захисту рослин в умовах півдня України – URL: http://dx.doi.org/10.31548/dopovidi2017.04.013 (дата звернення: 19.03.2020).
 8. Дощ чи крапля: що обрати аграрію та скільки коштує зрошення. – URL: https://agravery.com/uk/posts/show/dos-ci-krapla-so-obrati-agrariu-ta-skilki-kostue-zrosenna (дата звернення: 19.03.2020).
 9. Дощування – найбільш поширений спосіб зрошення у Полтавській області: Сайт Регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області – URL: http://www.poltavavodgosp.gov.ua/doshchuvannia-naibilsh-poshyrenyi-sposib-zroshennia-u-poltavskii-oblasti/ (дата звернення: 19.03.2020).
 10. Вожегова Р.А. Гектар поля на зрошенні може принести додатково до тисячі доларів прибутку – експерт. – URL: https://superagronom.com/news/4743-gektar-polya-na-zroshenni-moje-prinesti-dodatkovo-do-tisyachi-dolariv-pributku–ekspert (дата звернення: 19.03.2020).
 11. Просто додай води: 90% посівних площ України потребують поливу URL:https://agroday.com.ua/2018/06/07/90-posivnyh-ploshh-ukrayiny-potrebuyut-polyvu/ (дата звернення: 19.03.2020).
 12. Розпорядження «Про схвалення Стратегії зрошення та дренажу в Україні на період до 2030 року» URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2019-%D1%80 (дата звернення: 19.03.2020).
 13. Інвестиції у зрошувальні системи здатні окупитися за кілька років – URL: http://agroconf.org/content/investiciyi-u-zroshuvalni-sistemi-zdatni-okupitisya-za-kilka-rokiv (дата звернення: 19.03.2020).
 14. Данкевич В. (Не)зрошувані землі в Україні: мільярдні збитки вже і загроза спустелювання в недалекій перспективі. URL: https://np.pl.ua/2018/11/ne-zroshuvani-zemli-v-ukraini-mil-iardni-zbytky-vzhe-i-zahroza-spusteliuvannia-v-nedalekiy-perspektyvi/ (дата звернення: 19.03.2020).
 15. Ромащенко М.І. та ін. Рекомендації з оперативного контролю та управління режимом зрошення сільськогосподарських культур із застосуванням тензіометричного методу (науково-методичне видання). Київ, 2020, 73 с.


Т. И. Лункина, А. В. Бурковская, А. И. Бурковская. Особенности формирования социально ответственного поведения потребителей органической продукции аграрного сектора Украины

В статье исследованы особенности социально ответственного поведения потребителя органической продукции аграрного сектора. Выяснено, что позиция отечественного потребителя аграрной продукции в большей степени склоняется в сторону необходимости локальной социальной ответственности у ее производителей. Определены основные факторы влияния на формирование спроса потребителей органической продукции аграрного сектора  c внешних и внутренних сторон. На основе анкетных опросов установлены направления локальной социальной ответственности аграрного бизнеса в Украине, среди которых: «Ответственность перед работниками», «Ответственность перед потребителями», «Ответственность перед партнерами (инвесторами)», «Ответственность перед государственными органами власти» и «Ответственность перед конкурентами». Представлена модель поведения, понимание роли общественности об экологических проблемах окружающей среды в Украине. Проведен SWOT-анализ социально ответственного поведения украинского потребителя органической продукции аграрного сектора экономики и установлены сильные и слабые стороны, угрозы и возможности развития органической продукции аграрного сектора экономики. Доказано, что на формирование социально ответственного поведения потребителя в Украине  сегодня влияют не основные аспекты качества и безопасности потребления сельскохозяйственной продукции (органической), а ценовая политика продуктов питания.

Ключевые слова: социальная ответственность, локальная социальная ответственность, органическое производство, органическая продукция, потребитель, аграрный сектор, социально ответственное поведение.

 

T. Lunkina, А. Burkovska, А. Burkovska. Features of forming socio-responsible behavior in the consumer of organic production of the agricultural sector in Ukraine

The article investigates features of socially responsible behavior in the consumer of organic produce. The authors reveal that the domestic consumer of agrarian products inclines towards the need for local social responsibility among its producers.
The main factor influencing the formation of consumer demand for organic produce is the context of external and internal markets. On the basis of questionnaires, the directions of local social responsibility of agrarian business in Ukraine were established, among them: “Responsibility to employees”, “Responsibility to consumers”, “Responsibility to partners (investors)”, “Responsibility to state authorities” and “Responsibility to competitors.” A SWOT analysis was conducted on the socio-responsible behavior of the Ukrainian consumer of organic products, and strengths and weaknesses, threats and opportunities for the development of organic produce in the agrarian sector were identified. The authors prove that the formation of socially responsible behavior of consumers in Ukraine today is influenced not by the main aspects of the quality and safety of consumption of organic agricultural products, but by the price policy of food products.

Keywords: social responsibility, local social responsibility, organic production, organic production, consumer, agrarian sector, socially responsible behavior.

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

lunkina.pdf
lunkina.pdf