Використання органічного кобальту для виробництва високоякісного молока

УДК 636.2.087.72.034

О. В. Сметаніна, здобувач
І. І. Ібатуллін, академік, доктор сільськогосподарських наук
Національний університет біоресурсів та природокористування

В. С. Бомко, доктор сільськогосподарських наук
Білоцерківський національний аграрний університет

На підставі даних, отриманих під час проведення науково-господарського досліду, доведено, що найкращий вплив на молочну продуктивність і якість молока високопродуктивних голштинських корів у сухостійний період і по періодам лактації мала кормосуміші до складу якої вводили дозу змішанолігандного комплексу Кобальту, яка покривала його дефіцит у раціонах на 80% у порівнянні з дозою змішанолігандного комплексу Кобальту, яка ліквідувала дефіцит у Кобальті на 100% у 1-й контрольній групі в поєднанні в раціонах піддослідних корів сірчанокислих солей Купруму і Цинку, які ліквідували дефіцит у цих мікроелементах на 100% і селенітом натрію, який доводив концентрацію у Селені до 0,3 мг/кг СР раціону. Валовий надій натурального молока на корову за лактацію склав: у 1-й контрольній групі 7477 кг, у 2-й дослідній 7574 кг або на 1,26% більше контролю, 3-й – 7958 кг або на 6,43% більше контролю,4-й – 7656 кг або на 2,39% більше контролю і 5-й – 7537 кг або на 0,8% більше контролю.

Ключові слова: високопродуктивні корови, премікс, мікроелементи, сірчанокислі солі мікроелементів Купруму, Кобальту, селеніт натрію, змішанолігандний комплекс Кобальту, лактація, молочна продуктивність, жирність молока, кормосуміш, дефіцит.

Використання органічного кобальту для виробництва високоякісного молока. (текст статті)

Using of organic Cobalt for the production of high quality milk. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Dracley J. K. Milk composition, ruminal characteristics, and netrient ufilization in dairy cows fed partially hudroqenated tallow / J. K. Dracley, J. P. Elliott // J. Dairly Sci. – 1993. – Vol. 76. – P. 326 – 337.
2. Grummer R. R. Impact of chanqes in organic nutrient metabolism on feedinq the transition dairly cow / R. R. Grummer // J. Anim. Sci. – 1995. – Vol. 73. – P. 2820–2833.
3. Курток Б. М. Особливості обміну речовин в організмі корів у передродовий і післяродовий періоди та роль вітамінів А, Б, Е і селену в його корекції : автореф. на здобуття наук, ступеня доктора вет. наук: спец. 06. 02. 02.
4. Комбикорма, премикси, БМВД для животных и птицы / А. И. Свеженцов, С. А. Горлач, С. В. Мартиняк, и др. – Днепропетровск : АРТ-ПРЕСС, 2008. — 412 с.
5. Райхман А. Я. Выбор соотношения кормов в рационах коров в зависимости от стадии лактации / А. Я. Райхман, Н. А. Савчиц // Сучасні проблеми живлення тварин, технології кормів та шляхи їх вирішення : Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції. – Житомир, 2008. – С. 30–36.

О. В. Сметанина, И. И. Ибатуллин, В. С. Бомко. Использование органического кобальта для производства высококачественного молока.

На основании данных, полученных во время проведения научно-хозяйственного опыта, доказано, что наилучшее влияние на молочную производительность и качество молока высокопродуктивных голштинских коров в период сухостоя и по периодам лактации имела кормосмесь, в состав которой вводили дозу смешанолигандного комплекса Кобальта, которая покрывала его дефицит в рационах на 80% в сравнении с дозой смешанолигандного комплекса Кобальта, которая ликвидировала дефицит в Кобальте на 100% в 1-й контрольной группе в сочетании в рационах подопытных коров сернокислых солей Меди и Цинка, которые ликвидировали дефицит в этих микроэлементах на 100% и селенитом натрия, который доводил концентрацию в Селене до 0,3 мг/кг СР рациона. Валовый надой молока на корову натурального молока за лактацию составил: в 1-й контрольной группе 7477 кг, 2-й опытной – 7574 кг или на 1,26% больше контроля, 3-й – 7958 кг или на 6,43% больше контроля, 4-й – 7656 кг или на 2,39% больше контроля и 5-й – 7537 кг или на 0,8% больше контроля.

O. Smetanina, I. Ibatullin, B. Bomko. the Use of organic Cobalt for the production of high quality milk.

This article shows the results of the efficiency elimination of Cobalt deficit in feeds that have been used in experimental feeding of highly productive cows of Holstein breed through various doses of mixed lygand cobalt complex to obtain clean milk. Deficiency of Copper and Zinc covered by sulfuric acid salts of these trace elements, as well as balancing rations for Selenium by sodium selenite rate of 0.3 mg selenium per kilogram SR.
In the feeding of experimental cows we used small component forage mixture composed feed-concentrates from mixed lygand complex of cobalt, sulfate salts of copper, cobalt and sodium selenite. Feeding experimental groups differed from the control group that cows of the 2nd experimental group eliminated the deficit by 90%, cows of the 3rd experimental group – 80%, cows of the 4th experimental group by 70% and cows of the 5th experimental group – 60%.
Based on data obtained during the scientific and economic experiment, it was found that the elimination of the deficit of cobalt in the forage mixture of 80% by mixed lygand complex of cobalt in the diets of dairy cows of Holstein breed in the dry period and the lactation period, provided the experimental cows in this element and encouraged by the highest productivity compared to the control and experimental groups, which eliminated the deficit in zinc 100%, 90%, 70% and 60%. The highest yield of natural milk during milking, milk production and the launch and for the entire 305 days of lactation had cows from the 2nd, the 3rd, the 4th and the 5th research group that dominated cows analogue of controls for the gross yield natural milk respectively, at 194; 481; 179 and 60 kg, or to 1.26; 6.43; 2.39 and 0.80%.
It was found that the highest milk productivity tested cows had on the 55th and 60th day after calving.
In the milk of the tested cows except the 3d tested group it was found increasing of fat content on 0,01 – 0,03 % in the 1st control group – 3,67%, the 2d – 3,70%,the 3d – 3,69 %, the 4th – 3,73% and the 5th – 3,72 %.
Gross milk yield per cow per lactation natural milk made: in the 1st control group -7477 kg, 2-kg experimental – 7574 or by 1.26% more than in control, 3rd – 7958 kg, or 6.43% more than in control, in the 4th – 7656 kg, or 2.39% more than in control and in the 5th – 7537 kg or 0.8% more than in the control.
Based on data obtained during the scientific and economic experiment it was proved that the best realized genetic potential of highly productive cows of Holstein breed German breeding area in the steppes of Ukraine cobalt eliminated the deficit by 80% through the use of mixed lygand complex of this element.

Зміст випуску 2 (90), частина 2, 2016

Показники відтворної здатності високопродуктивних корів за різних рівнів цинку у раціонах

УДК 636.52/.58.087.7

В. С. Бомко, доктор сільськогосподарських наук
В. П. Даниленко, кандидат сільськогосподарських наук
Білоцерківський національний аграрний університет

М. Г. Повозніков, доктор сільськогосподарських наук
Національний університет біоресурсів і природокористування України

На підставі даних, отриманих під час проведення науково-господарського досліду, встановлено, що ліквідація дефіциту Цинку в кормосуміші на 70% за рахунок змішанолігандного комплексу Цинку в раціонах дійних корів голштинської породи німецької селекції у сухостійний період і перші 100 днів лактації, забезпечило, що на одне ділове запліднення кожної корови в 1-й контрольній групі знадобилось провести 2,3 запліднень, в 2-й -0 2,2; 3-ї – 1,5; 4-ї – 1,9 і 5-ї – 2,1 та зменшення тривалості сервіс-періоду. Так, у корів 1-ї контрольної групи він склав в середньому 89,2 днів, в 2-й – 78,6; в 3-й – 75,4; в 4-й –84,6 і в 5-й –95,5 днів, що в процентному відношенні менше в порівнянні з тваринами 1-ї контрольної групи, за винятком 5- ї дослідної групи, на: 11,88 в 2-й, 15,47 в 3-й і 5,16 в 4-й, а в 5-й більше на 7,06.

Ключові слова: високопродуктивні корови, відтворна здатності, премікс, мікроелементи, хелати, сірчанокислі солі мікроелементів Купруму, Кобальту, Мангану, змішанолігандний комплекс Цинку.

Показники відтворної здатності високопродуктивних корів за різних рівнів цинку у раціонах.(текст статті)

Indicators of reproductive capacity of highly productive cows at different levels of zinc in the diets. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Дмитроченко A. П. Оценка эффективности и комплексной питательности рационов и кормов и полноценности кормления животных / А. П. Дмитроченко // Кормление сельскохозяйственных животных. – Л.-М., 1960. – С. 329–362.
2. Янович В. Т. Біологічні основи трансформації поживних речовин у жуйних тварин / В. Т. Янович, Л. І. Сологуб. – Львів: Тріада плюс, 2000. – 384 с.
3. Cant Johm P. Mathematical analysis of the relationship between blood flow and uptake of mut ments in the mammary glands of a lactating cow / Cant Johm P., Mc. Bride Wy // J. Dairy Res. – 1995. – Vol. 62, № 3. – P. 405–422.
4. Хохрин С. Н. Кормление сельскохозяйственных животных / С. Н. Хохрин. – М. : Колос, 2004. – 687 с.
5. Ставецька Р. В. Тривалість продуктивного використання корів як фактор селекційного та економічного прогресу у молочному скотарстві / Р. В. Ставецька // Розведення і генетика тварин. –К. : Аграрна наука, 2001. –Вип. 34. –С. 210–211.
6. Reduced fertility in high-yielding dairy cows is the oocyte and embryo in danger. Part II. Mechanisms linking nutrition and reduced oocyte and embryo quality in high-yielding dairy cows / J. O. M. R. Leroy, A. Van Soom, G. Opsomer [et al. ] // Reprod. Domest. Anim. − 2008. – Vol. 43. − № 5. − P. 623−632.
7. Искрин, В. В. Молочная продуктивность и качество молока коров по сезонам года при круглогодовой однотипной системе кормления / В. В. Искрин, О. Г. Майорова, А. И. Медведев // Энергосбережени и энергосберегающие технологии в АПК. – 2003. – Вып 1. – С. 103–110.
8. Корегуюча дія біогенної стимуляції на фізіологічний стан сухостійних корів, перебіг родів та післяродового періоду / [Б. М. Чухрій, В. В. Каплінський, В. В. Стефаник та ін. ] // Науковий вісник Львів. держ. акад. вет. медицини ім. С. З. Гжицького. –Львів, 2002. –Т. 4 (№ 5). – C. 190–195.
9. Дурст Л. Кормление сельскохозяйственных животных / Дурст Л., Виттман – под ред. И. И. Ибатуллина, Г. В. Проваторова. – Винница : Нова Кныга, 2003. – 386 с
10. Цюпко В. В. Фізіологічні основи годівлі молочної худоби / В. В. Цюпко. – К. : Урожай, 1988. – С. 184–203.
11. Хохрин С. Н. Кормление сельскохозяйственных животных / С. Н. Хохрин. – М. : Колос, 2004. – 687 с.
12. Райнер Пльойзе. Виробництво молока / Райнер Пльойзе. – Полтава, 2003. – 146 с.

В. С. Бомко, В. П. Даниленко, М. Г. Повозников. Показатели воспроизводимой способности высокопродуктивных коров при разных уровнях цинка в рационах.

На основании данных, полученных во время проведения научно-хозяйственного опыта, установлено, что ликвидация дефицита Цинка в кормосмеси на 70% за счет смешаннолигандного комплекса Цинка в рационах дойных коров голштинськой породы немецкой селекции в период сухостоя и первые 100 дней лактации, обеспечило, что на одно деловое оплодотворение каждой коровы в 1-й контрольной группе понадобилось провести 2,3 оплодотворений, во 2-й – 2,2; 3-й – 1,5; 4-й – 1,9 и 5-й – 2,1 и уменьшение длительности сервисного периода. У коров 1-контрольной группы он составил в среднем 89,2 дней, в 2-й – 78,6; в 3-й – 75,4; в 4-й –84,6 и в 5-й –95,5 дней, что в процентном отношении меньше по сравнению с животными 1-й контрольной группы, за исключением 5-й опытной группы, на: 11,88 – 2-й, 15,47 – 3-й и 5,16 – 4-й, а в 5-й больше на 7,06.

V. Bomko, V. Danylenko, M. Povoznikov. Indicators of reproductive capacity of highly productive cows at different levels of zinc in the diets.

This article highlights the data showing the different levels of efficiency of mixed lygand Zinc complex to obtain clean milk from highly productive Holstein cows from Germany. Tested cows were fed during the experiment with small component forage mixture composed of concentrated feed-sulfate salts of copper, cobalt, manganese, sodium selenite, forage mixture to complement these micronutrients to normal, and selenium concentration which was adjusted to 0. 3 mg / kg dry matter intake and depending on the circuit experiment, to different doses of mixed lygand Zinc complex. Control Holstein cows were Hungarian, in compound feed, concentrates which was mixed lygand complex of zinc, zinc deficiency is covered by 50%. Cows from the research groups from Germany – zinc deficiency covered 85, 70, 55 and 40% by mixed lygand Zinc Complex
Based on data obtained during the scientific and economic experiment, it was found that the elimination of zinc deficiency in the forage mixture of 70% by mixed lygand complex of zinc in the diets of dairy cows from the breed ‘Holstein’ from Germany in the dry period and the first 100 days of lactation, provided that one insemination each cow in the 1st control group it took 2,3 fertilization in the 2nd-0 2. 2; 3rd – 1. 5; 4th – 1. 9 and 5th – 2. 1 and reduce the length of service period. Thus, in the the cows from the 1st control group this period lasted in the average of 89. 2 days in the 2nd – 78. 6; in 3rd – 75. 4; 4 th -84. 6 and -95. 5 5 days, which in percentage terms compared with the animals of the 1st control group, except for the 5th research group at: 11. 88 in 2- and, 15. 47 in the 3rd and 5. 16 in the 4th, and 5 more at 7. 06.
Based on data obtained during the scientific and economic experiment it was proved that genetic potential of highly productive cows of Holstein breed of German selection in forest-steppe zone of Ukraine is best realized to the elimination of zinc deficiency by 70% through the use of mixed lygand complex of this element.

Зміст випуску 2 (89), частина 1, 2016