Вплив строків висіву насіння на фотосинтетичну діяльність базиліку в умовах плівкових теплиць

УДК 633.8:631.23

О. П. Прісс, доктор технічних наук, доцент
І. О. Бурдіна, аспірант
Таврійський державний агротехнологічний університет

У статті досліджено вплив різних строків висіву насіння п’яти сортів базиліку на продуктивність рослин, накопичення ними сухих речовин, площу листової поверхні та її пігментний комплекс в умовах плівкових теплиць з технічним опаленням.
Встановлено, що на рівень чистої продуктивності фотосинтезу (ЧПФ) васильків справжніх у більшій мірі впливав фактор сорту: 93,5%. За фотосинтетичною діяльністю виділялися сорти Сяйво та Рутан, ЧПФ яких більша за контрольний сорт Бадьорий в 1,5 – 2,0 рази відповідно. Збільшення рівня ЧПФ пояснюється більшою площею листя, фондом пігментів та інтенсивнішим їх функціонуванням, що, в свою чергу, вплинуло на зростання кількості сухих речовин.

Ключові слова: базилік, насіння, строки висіву, біомаса, площа листя, пігментний комплекс, чиста продуктивність фотосинтезу.

Вплив строків висіву насіння на фотосинтетичну діяльність базиліку в умовах плівкових теплиць. (текст статті)

Influence of sowing terms on photosynthetic activity of basil in the conditions of the greenhouses. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Виробництво овочевої продукції в Україні / В. І. Лихацький, О. І. Улянич, З. І. Ковтунюк, Г. Я. Слободяник // Збірник наукових праць Уманського ДАУ. – Умань, 2004. – Вип. 58. – С. 296-302.
2. Гіль Л. С. Сучасні технології овочівництва закритого і відкритого грунту. Ч.1. Закритий ґрунт : навчальний посібник / Л. С. Гіль, А. І. Пашковський, Л. Т. Суліма – Вінниця : Нова книга, 2008. –261 с.
3. Носенко Ю. Вирощуємо царську траву. Базилік / Ю. Носенко // AGROEXPERT. – 2010. –№10. – С. 40-42.
4. Бурдіна І. О. Вплив строків висіву насіння на ріст, розвиток та формування врожайності васильків справжніх (Ocimum basilicum L.) / І. О. Бурдіна, О. П. Прісс // Таврійський науковий вісник : науковий журнал. – Херсон : Грінь Д. С., 2017. – Вип. 97. – С. 100-112.
5. Трояновська О. М. Обґрунтування основних елементів технології конвеєрного вирощування васильків справжніх в умовах південної частини Лісостепу західного [Текст] : автореф. дис. … к. с.-г. н.: спец. 06.01.06 «Овочівництво» / О. М. Трояновська. – Харків, 2014. – 20 с.
6. Улянич О. І. Науково-теоретичне обґрунтування технології вирощування зеленних і пряноароматичних рослин в Лісостепу України [Текст] : автореф. дис. … д. с.-г. н.: спец. 06.01.06 «Овочівництво» / О. І. Улянич. – Київ, 2010. – 41 с.
7. Беленький А. И. Украинскому рынку не хватает оптовых партий зелени отечественного производства / А. И. Беленький // Овощеводство. – 2006. – №12.– С. 23 – 25.
8. Завадская О. Зеленные овощи – витамины круглый год / О. Завадская // Овощеводство. – 2007. – №6. – С. 18 – 20.
9. Сыч З. Д. Послеуборочная подготовка овощей к логистике: пряные и зеленные растения для свежего потребления / З. Д. Сыч // Овощеводство. – 2009. – № 9. – С. 12 – 17.
10. Nurzyńska-Wierdak R. Response of different basil cultivars tonitrogen and potassium fertilization: total and mineral nitrogen content in herb / R. Nurzyńska-Wierdak, E. Rożek, B. Borowski // Acta Sci.Pol., Hortorum Cultus. – 2011. – №10. – Р. 217 – 232.
11. Ramezani S. Improved growth, field and essentials oil contentof basil grown under different levels of phosphorus sprays in the field / S. Ramezani, M. R. Rezaei, P. Sotoudehnia // J. Appl. Biol. Sci. – 2009. – №3. – Р. 96 – 101.
12. Rao E.V.S.P. Nitrogen and potassium nutrition of French basil (Ocimum basilicum L.) / E.V.S.P. Rao, K. Puttana, R.S.G. Rao, S. Ramesh // J. Spices Aromat. Plants. – 2007. – № 16. – Р. 99 – 105.
13. Казчук Т. С. Продуктивність васильків справжніх залежно від сорту в умовах ННВВ Уманського НУС / Т. С. Казчук // Збірник студентських наукових праць Уманського національного університету садівництва. Ч. ІІ: Сільськогосподарські і біологічні науки. – Умань, 2011. – С. 58-63.
14. Готман Н. Вплив схем розміщення на ріст, розвиток і врожайність базиліку в умовах ННВВ Уманського НУС / Н. Готман // Збірник студентських наукових праць Уманського національного університету садівництва. Ч. ІІ: Сільськогосподарські і біологічні науки. – Умань, 2011. – С. 58 – 62.
15. Бурдіна І. О. Вплив компонентного складу субстрату на пігментний комплекс та фотосинтетичну продуктивність васильків справжніх [Електронний ресурс] / І. О. Бурдіна, О. П. Прісс // Науковий вісник Національного ун-ту біоресурсів і природокористування України. Серія: Агрономія. – Київ, 2016. – Вип. 235. – С. 40-47. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_agr_2016_235_6.
16. Ракова Н. Ю. Фармакологічні властивості, використання та перспективи введення в культуру васильків справжніх в господарствах різних форм власності / Н. Ю. Ракова, Т. О. Бєлова // Інноваційні аспекти технологій вирощування, зберігання і переробки продукції рослинництва : : матеріали ІІІ науково-практичної інтернет-конференції, м. Полтава, 21–22 квітня 2015 р. / Полтавська державна аграрна академія. – Полтава, 2015. – С.131-133.
17. Василенко О. В. Обґрунтування технологічних заходів вирощування васильків справжніх у Правобережному Лісостепу України [Текст] : автореф. дис. … к. с.-г. н.: спец. 06.01.06 «Овочівництво» / О. В. Василенко. – Київ, 2009. – 20 с.
18. Вплив строків висіву насіння на ростові процеси та урожайність базиліку / Н. П. Садовська, А. Ф. Гамор, Г. Б. Попович, М. В. Єрке // Збірник наукових праць «Агробіологія». – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 2. – С. 118-123.
19. Sadeghi S. The effect of plant density and sowing date on yield of Basil (Ocimum basilicum L.) in Iran / S.Sadeghi, A.Rahnavard, Z. Y. Ashrafi // Journal of Agricultural Technology. – 2009. – Т. 5. – №. 2. – Р. 413-422.
20. Kosecka D. Effeck ofsowingdateon theyielding of sweet basil cultivated for a buntch harvestinclimatic conditions of western pomerranian region of Poland / D. Kosecka, D. Jadczak, M. Grzeszczuk, M. Berova // Journal of International Scientific Publications: Agriculture and Food. – 2010. – Vol. 2. – Р. 99 – 105.
21. Syvash O. O. Evolutionary analysis of chlorophyll b functional role in photosynthetic apparatus / O. O. Syvash, O. K. Zolotaro’va // Ukr. Botan. Journ. – 2001. – № 58. – Р. 26-32.
22. Jadczak D. Wpływ terminu siewu i odległości rzędów na plonowanie bazylii pospolitej (Ocimum basilicumL) / D. Jadczak // Roczniki AR Poznań. – 2007. –№. 383.– Р. 505 – 509.
23. Ziombra M. Wpływ metody uprawy na plonowanie trzech odmian bazylii pospolitej (Ocimum basilicum L.) / М. Ziombra // Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, Suppl. – 2001. – № 9. – Р. 135 – 141.
24. Ziombra M. Wpływ sposobu uprawy na plon i zawartość olejków eterycznych w zielu bazylii / М. Ziombra // Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, Ogrodnictwo. – 2000. – № 3. – Р. 579 – 583.
25. Бондаренко Г. Л. Методика дослідної справи в овочівництві і баштанництві / Г. Л. Бондаренко, К. І. Яковенко. – Х. : Основа, 2001. – 369 с.
26. Мусієнко М. М. Фізіологія рослин: практикум / М. М. Мусієнко. – К.,1995. – 191с.
27. Грицаєнко З. М. Методи біологічних та агрохімічних досліджень рослин і ґрунтів / З. М. Грицаєнко, А. О. Грицаєнко, В. П. Карпенко –К. : НІЧЛАВА, 2003. – 316 с.
28. Улянич О. І. Сортова технологія – важливий фактор підвищення урожайності васильків справжніх / О. І. Улянич, О. В. Рогова (Василенко) // Сучасні інтенсивні сорти та сортові технології у виробництво : матеріали наукової конференції, присвячено 120-річчю від дня народження І. М. Єрємєєва. – Умань : ДАУ, 2007. – С. 32-34.

О. П. Присс, И. А. Бурдина. Влияние сроков посева семян на фотосинтетическую деятельность базилика в условиях пленочных теплиц.

В статье исследовано влияние различных сроков посева семян пяти сортов базилика на продуктивность растений, накопление ими сухих веществ, площадь листовой поверхности и ее пигментный комплекс в условиях пленочных теплиц с техническим отоплением.
Установлено, что на уровень чистой продуктивности фотосинтеза (ЧПФ) базилика в большей степени влиял фактор сорта: 93,5%. По фотосинтетической активности выделялись сорта Сяйво и Рутан, ЧПФ которых выше, чем у контрольного сорта Бадёрый в 1,5 – 2,0 раза соответственно. Такое увеличение уровня ЧПФ объясняется большей площадью листьев, фондом пигментов и болем интенсивным их функционированием, что, в свою очередь, повлияло на увеличение количества сухих веществ.

О. Priss, I. Burdina. Influence of sowing terms on photosynthetic activity of basil in the conditions of the greenhouses.

With the expansion of the range and appearance in the production of new species and varieties of valuable and rare greens, especially aromatic, establishment of their optimal parameters of basic agricultural practices of cultivation now has special practical importance. Growing greens in greenhouse conditions solves the problem of seasonal consumption and range, so the improved growing technology of green vegetable crops in greenhouses conditions is so important.
The influence of different seed sowing terms of five basil varieties on plant productivity, their accumulation of solids, leaf surface area and its pigment complex under conditions of greenhouses with industrial heating are studied in the article.
It was determined that netphotosynthetic productivity(NPP) of basil was influenced more by the factor of the variety: 93.5%. According to photosynthetic activity, the varieties Siaivo and Rutan were distinguished, the NPP of those was higher than of Bad`oryi control variety by 1.5 to 2.0 times, according to the studied varieties.

Випуск №2 (94), 2017