Формування продуктивності сумішки кукурудзи і сої на зелений корм залежно від способу сівби та погодних умов

УДК 633.15:633.34

Л. К. Антипова, доктор сільськогосподарських наук, професор
Миколаївський національний аграрний університет

Віліана Васил’єва, доктор сільськогосподарських наук, профессор
Інститут кормових культур, Болгарія

У статті наведено результати досліджень формування продуктивності кукурудзи на зелений корм як у моновидових посівах, так і в сумішці її з соєю за різних способів сівби та погодних умов. Доведено переваги сумісної сівби цих культур для формування високопродуктивного агрофітоценозу кормового призначення. Встановлено ефективність вирощування кукурудзи у сумішці з соєю за широкорядного (45 см) черезрядкового способу сівби.

Ключові слова: сумішки, кукурудза, соя, способи сівби, опади, продуктивність кормових рослин.

Формування продуктивності сумішки кукурудзи і сої на зелений корм залежно від способу сівби та погодних умов. (текст статті)

Forming the productivity of a mixture of corn and soya for green fodder, depending on the method of sowing and weather conditions. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Казакова І. В. Ефективність виробництва сої та розвиток ринку соєвих продуктів в Україні і світі / І. В. Казакова, Н. В. Кондратюк // Ефективна економіка. – 2015. – № 5. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/
2. Vasileva V. (2014). Changes in chemical composition of soybean [Glycine max (L.) Merrill] plant after presowing treatment of seeds with insecticides. Bulgarian Journal of Agricultural Science, ISSN: 1310-0351, 20, No 5, 1119-1122. IF (Thomson Reuters) (0.30)
3. Vasileva V. (2015). Root biomass accumulation in vetch (Vicia sativa L.) after treatment with organic fertilizer. Banat’s Journal of Biotechnology, VI (11), 100-105.
4. Бабич А. О. Селекція, виробництво, торгівля і використання сої у світі / А. О. Бабич, А. А. Бабич – К. : Аграрна наука, 2011. – 548 с.
5. Лихочвор В. В. Рослинництво. Технології вирощування сільськогосподарських культур : навч. посіб. / В. В. Лихочвор. – 2-е вид., виправ. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 808 с.
6. Рослинництво з основами кормовиробництва : підруч. / С. М. Каленська, М. Я. Дмитришак, І. І. Демидась та ін. – Вінниця : Нілан ЛТД, 2014. – 650 с.
7. Трепачев Е. П. Агрохимические аспекты биологического азота в современном земледелии / Е. П. Трепачев. – М., 2009. – 532 с.
8. Вiolog. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ru.osvita.ua/vnz/reports/biolog/26261/
9. Vasileva V., Ilieva A. (2015). Root Biomass Accumulation and Nitrogen in Roots of Pea (Pisum sativum L.) after Treatment with Organic Fertilzer. Global Journal of Advanced Biological Sciences. 1, 1-4.
10. Ливенский А. И. Смешанные посевы кукурузы с бобовыми на силос и зеленый корм / А. И. Ливенский // Кукуруза. – К. : Урожай, 1978. – С. 171-181.
11. Дерев’янський В. П. Агроекологічне обґрунтування технологій вирощування сої : Монографія / В. П. Дерев’янський. – Хмельницький : ЦНТП, 2011. – 438 с.
12. Біологічний азот у системі землеробства / В. П. Патика, Т. Т. Гнатюк, Н. М. Булеца, Л. В. Кириленко // Землеробство. – 2015. – Вип. 2. – С. 12-20.
13. Обласне управління статистики у Миколаївській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www. ukrstat.gov.ua.
14. Руденко С. С. Сумішки кукурудзи і сої на Півдні України / С. С. Руденко, А. В. Петрик, Л. К. Антипова // Матер. доповідей регіон. науково – практ. агроекологічної конфер. “Перлини степового краю” (19-21 жовтня 2016 року, м. Миколаїв). – Миколаїв : МНАУ, 2016. – С. 28-30.
15. Норми годівлі, раціони і поживність кормів для різних видів сільськогосподарських тварин : довідник / Г. В. Проваторов, В. І. Ладика, Л. В. Бондарчук; за заг. ред. В. О. Проваторова. – 2-ге вид., стер. – Суми : Університетська книга, 2009. – 489 с.
16. Зінченко О. І. та ін. Рослинництво : підр. / О. І. Зінченко, В. Н. Салатенко, М. А. Білоножко. За ред. О. І. Зінченка. – К. : Аграрна освіта, 2001. – 591 с.
17. Пелех Л. В. Роль бобових культур у підвищенні якості зелених кормів в умовах Правобережного Лісостепу України / Л. В. Пелех // Корми і кормовиробництво. – 2010. – Вип. 66. – С. 133-140.

Л. К. Антипова, В. Васильева. Формирование продуктивности смеси кукурузы и сои на зеленый корм в зависимости от способа сева и погодных условий.

Приведены результаты исследований по формированию продуктивности кукурузы на зеленый корм, как в моновидових посевах, так и в смеси ее с соей при различных способах посева и погодных условиях. Доказано преимущество совместного посева этих культур для формирования высокопродуктивного агрофитоценоза кормового назначения. Установлена эффективность выращивания кукурузы в смеси с соей при широкорядном (45 см) способе посева.

L. Antipova, V. Vasileva. Forming the productivity of a mixture of corn and soya for green fodder, depending on the method of sowing and weather conditions.

The results of studies on the formation of maize productivity on green fodder are presented, both in mono-species crops and in its mixture with soybean in various methods of sowing and weather conditions. The advantage of joint sowing of these crops for the formation of a highly productive agrophytocenosis of fodder purpose is proved. The efficiency of growing corn in a mixture with soybean was is determined for a wide-row (45 cm) of sowing method.

Випуск №4 (96), 2017