І. В. Гончаренко, В. А. Перета, Н. І. Кучманич. Потенціал стратегічного розвитку об’єднаних територіальних громад регіону

УДК 339.92:332

DOI: 10.31521/2313-092X/2020-1(105)-3

 

І. В. Гончаренко, доктор економічних наук, професор
ORCID ID: 0000-0001-9670-9812
В. А. Перета, магістр
Н. І. Кучманич, магістр
Миколаївський національний аграрний університет

 

У статті подано результати дослідження економічних можливостей, які формують потенціал для розробки та досягнення стратегічних цілей територіальних громад регіону. Виділено чотири типи стратегічних підходів, в основі яких – розвиток місцевості, тобто фізичного середовища, або розвиток бізнесу, або розвиток людських ресурсів, або місцеві громадські ініціативи. Рекомендовано поєднання різних елементів цих підходів у Стратегії розвитку громади, залежно від потреб та умов конкретної місцевості.

Ключові слова: потенціал, стратегія, об’єднана територіальна громада, стратегічний потенціал, стратегічне планування.

 

Потенціал стратегічного розвитку об’єднаних територіальних громад регіону

The potential of the strategic development of the united territorial communities of the region 

 

Список використаних джерел:

 1. Берданова О., Вакуленко В., Валентюк І.В., Ткачук А.Ф. Стратегічне планування розвитку ОТГ. К., 2017. 116 с.
 2. Методологія стратегічного планування розвитку об’єднаних територіальних громад в Україні / Проєкт «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні». К., 2016. 55 с.
 3. Пальчук В. Стратегія розвитку ОТГ як путівник спроможності громад Україна: події, факти, коментарі. № 22.  С. 45–54.  URL: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2018/ukr22.pdf.
 4. Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020»: Указ Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015 . URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5/2015.
 5. Ткачук А. Ф., . Кашевський В., Мавко П. Стратегічне планування у громаді (навчальний модуль). К. : ІКЦ «Легальний статус», 2016. 96 с.
 6. Місцеве самоврядування в Україні: сучасний стан та основні напрями модернізації : наук. доп. / [ редкол. : Ю. В. Ковбасюк, К. О. Ващенко, В. В. Толкованов та ін.] ; за заг. ред. д-ра наук з держ. упр., проф. Ю. В. Ковбасюка. К. : НАДУ, 2014. 128 с
 7. Сторонянська І., Пелехатий А. Фінансове забезпечення розвитку сільських територіальних громад – Львів : ДУ “ІРД ім М.І. Долішнього НАН України”, 2014. 190с.
 8. Калашнікова О.Є. Реформа місцевого самоврядування на Півдні України: основні тенденції та проблеми (на прикладі Одеської та Миколаївської областей) Аналітична записка. Серія «Регіональний розвиток», 2019 No1. URL::https://niss.gov.ua/sites/default/files/2019-07/ analit%20kalashikova%20regional%20development%201% 202019%20checked.pdf
 9. European Smart Cities [TU Wien european smart cities 0 (2015), URL: http://www.smart-cities.eu/?cid=2&ver=4 [Дата останнього доступу 06.10.2019].
 10. Modernіsіng local government. Іmprovіng local servіces through best value. Department ofthe Envіronment, Transport and the Regіons / Eland House, Bressenden Place. – London, 1998. – 40 p.
 11. Quіnn M., Duboіs J. Communіty Based Monіtorіng: Engagіng and Empowerіng Forest Servіce Proceedіngs RMRS-P-36 ; Faculty of Envіronmental Desіgn,Unіversіty of Calgary. Calgary, AB, Canada : Alberta Ranchers USDA, 2005. – Р. 212–218.


И. В. Гончаренко, В. А. Перета, Н. И. Кучманич. Потенциал стратегического развития объединенных территориальных общин региона

В статье представлены результаты исследования экономических возможностей, формирующих потенциал для разработки и достижения стратегических целей территориальных общин региона. Выделены четыре типа стратегических подходов, в основе которых развитие местности, то есть физической среды, или развитие бизнеса, или развитие человеческих ресурсов, или местные общественные инициативы. Рекомендуется сочетание различных элементов этих подходов в Стратегии развития общины, в зависимости от потребностей и условий конкретной местности.

Ключевые слова: потенциал, стратегия, объединенная территориальная община, стратегический потенциал, стратегическое планирование.

 

I. Honcharenko, V. Pereta, N. Kuchmanich. The potential of the strategic development of the united territorial communities of the region

The article discusses the results of the study of economic opportunities which are in the potential of development and achievement of strategic goals of regional communities of the region. There are four types of strategic approaches that underpin the development of the terrain, in the physical environment, or business development, or human resources development, or local community initiatives. It is recommended to combine different elements of these approaches in the Community Development Strategy, depending on the needs and conditions of the particular locality.

Keywords: potential, strategy, integrated territorial community, strategic potential, strategic planning.

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

goncharenko.pdf
goncharenko.pdf