В. І. Пастухов, В. М. Зубко. Дослідження зміни властивостей ґрунту і рослин у різні періоди виробничого процесу

УДК 631.559.2

DOI: 10.31521/2313-092X/2020-1(105)-12

 

В. І. Пастухов, доктор технічних наук, професор
ORCID ID: 0000-0002-5599-1548
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
В. М. Зубко, кандидат технічних наук, доцент
ORCID ID: 0000-0002-2426-2772
Сумський національний аграрний університет

 

Досліджено зміни властивостей ґрунту і рослин у різні періоди їх росту і розвитку на полях в сільськогосподарських підприємствах Сумської області протягом п’яти років. Проаналізовано результати обстеження фактичного стану полів після основних технологічних операцій. Визначено основні фактори і досліджено їх вплив на кожну наступну технологічну операцію і на кінцевий результат – реалізацію біологічного потенціалу сільськогосподарських культур.

Ключові слова: якість, реалізація біопотенціалу, потреби рослини, технологічна операція, розвиток рослини.

 

Дослідження зміни властивостей ґрунту і рослин у різні періоди виробничого процесу

Research changes in the soil and plants properties in different periods of the production process

 

Список використаних джерел:

 1. Андрущенко В. Вплив різних факторів на урожайність кукурудзи. URL: https://agromage.com/stat_id.php?id=999) (дата звернення 20.09.2019).
 2. Пастухов В.І Якість роботи сільгоспмашин і біопотенціал сільгоспкультур. Науково-технічний журнал ”Техніка АПК”.  Вип. № 5-6 (545-546). С.19-25.
 3. Галушко В.П., Ковтун О.А., Таранець Л.С. Оцінка ефективності виробництва насіння соняшнику в умовах ринкових відносин. Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2017. № 4. С. 5-10.
 4. Ковтун Ю.І. Система якості “поле-машина” з основами агрокваліметрії: наук. рек. для праців. механізов. рослинництва. Харків : ПНВП “Пpомпpоект”, 2007. 140 с.
 5. Агрокваліметрія: навч. посіб. для студ. спец. “Механізація сіл. госп-ва” / Ю. І. Ковтун[та ін.] ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. Харків: Оpигiнал, 2000. 312 с.
 6. Ревізія, перевірка, моніторинг стану посівів, прогнозування врожайності, консультації професійних агрономів. URL: http://farming.org.ua/Ревізія,%20перевірка%20моніторинг%20стану%20посівів%20та%20полів%20прогнозування% 20врожайності,%20агрономічні%20поради.html (дата звернення 20.09.2019).
 7. PN-83/R-55000. Maszyny Rolnicze. Metody badań narzędzi i maszyn uprawowych. (Agricultural machinery. Test methods for tools and cultivation machines).
 8.  PN-90/R-55004. Maszyny Rolnicze. Metody badań. Charakterystyka energetyczna.
 9.   КНД 46.16.02.08-95 Техніка сільськогосподарська. Методи визначення умов випробувань. 1994. 50 с. (Держстандарт України)
 10. РД 10.4.2-89. Керуючий документ. Випробування сільськогосподарської техніки. Машини та знаряддя для поверхневої обробки грунту. Програма і методи випробувань. К., 1990. 117 с. (Держстандарт України)
 11. КНД.46.16.02.-96. Техніка сільськогосподарська. Номенклатура показників якості. К., 1997. 58 с. (Стандарт Мінагрополітики України)
 12. Standart ASAE S313.3 FEB1999ED (R2013), Soil Cone Penetrometer, 2013.
 13. СОУ 74.3-37-155:2004 Випробування сільськогосподарської техніки. Машини і знаряддя для обробітку ґрунту. Методи випробувань. К., 2006. (Стандарт Мінагрополітики України)
 14. СОУ 74.3-37-129:2004 Випробування сільськогосподарської техніки. Машини посівні. Методи випробувань. К., 2006. (Стандарт Мінагрополітики України)
 15. СОУ 74.3-37-142:2004 Випробування сільськогосподарської техніки. Машини для транспортування і внесення рідких добрив. Методи випробувань. К.,  2006. (Стандарт Мінагрополітики України)
 16. СОУ 74.3-37-137:2004 Випробування сільськогосподарської техніки. Обприскувачі, опилювачі, розселювачі ентомофагів, машини для приготування і транспортування робочої рідини. Методи випробувань. К.,  2006. (Стандарт Мінагрополітики України)
 17.  СОУ 74.3-37-266:2005 Випробування сільськогосподарської техніки. Обприскувачі тракторні та самохідні. Методи випробувань. К.,  2006. (Стандарт Мінагрополітики України)
 18. ОСТ 70.8.1-81 Испытания сельскохозяйственной техники. Машины зерноуборочные. Программа и методы испытаний. К.,  1981. (Стандарт Мінагрополітики України).
 19. Soil functions and in situ stress distribution in subtropical soils as affected by land use, vehicle type, tire inflation pressure and plant residue removal / Dörthe Holthusen, André Anibal Brandt, José Miguel Reichert, Rainer Horn, Heiner Fleige, Alexander Zink// Soil and Tillage Research Volume 184, December 2018, Pages 78-92.

 

В. И. Пастухов, В. Н. Зубко. Исследование изменений свойств почвы и растений в разные периоды производственного процесса

Исследованы изменения свойств почвы и растений в разные периоды их роста и развития на полях в сельскохозяйственных предприятиях Сумской области на протяжении пяти лет. Проанализированы результаты обследования фактического состояния полей после основных технологических операций.  Определены основные факторы и исследовано их влияние на каждую следующую технологическую операцию и на конечный результат – реализацию биологического потенциала сельскохозяйственных культур.

Ключевые слова: качество, реализация биопотенциала, потребности растения, технологическая операция, развитие растения.

 

V. Pastukhov, V. Zubko. Research changes in the soil and plants properties in different periods of the production process

Changes in the soil and plants properties at different periods of their growth and development in the fields in agricultural enterprises of the Sumy region for five years are studied. The results of the survey of the actual state of the fields after the main technological operations are analyzed. The main factors are determined and their effect on each subsequent technological operation and on the final result, the realization of the biological potential of crops is investigated.

Keywords: quality, realization of biopotential, necessity of plant, technological operation, development of plant.

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

pastukhov.pdf
pastukhov.pdf