Визначення основних напрямів профілактики травматизму на підприємствах сільського господарства

УДК 331.454

DOI: 10.31521/2313-092X/2019-1(101)-16

 

М.О. Радіонов, заступник директора департаменту, начальник відділу нагляду в агропромисловому комплексі і соціально-культурній сфері
Департамент нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки Державної служби України з питань праці
Д.Д. Марченко, кандидат технічних наук, доцент
В.М. Курепін, старший викладач
Миколаївський національний аграрний університет

 

       У статті висвітлено основні фактори, що впливають на виробничий травматизм підприємств сільського господарства. Встановлено, що зміна їх кількості та рівня впливу залежить від обмеженості можливостей систем захисту людини і багатогранності прояву її психічних особливостей. На прикладі багатоваріантності поведінкових реакцій представлена система неадекватності дій до виниклих зовнішніх умов, яка дозволяє стверджувати про нереальність досягнення абсолютної безпеки. Практика засвідчує, що поодинокі захолоди такі, як компенсації за погані умови праці, забезпечення засобами колективного та індивідуального захисту працюючих на підприємствах не забезпечують реалізації стратегії на поліпшення умов праці та зменшення травматизму на підприємствах сільського господарства.

      Ключові слова: сільськогосподарська техніка, пріоритетні напрямки, безпечність, виробниче устаткування, правова база, поліпшення стану безпеки.

Визначення основних напрямів профілактики травматизму на підприємствах сільського господарства

Determination of the main directions of injury prevention in agricultural enterprises

Список використаних джерел:

 1. Державна служба України з питань праці: [Веб-сайт]. Київ : ДСУПП, 2016-2019. – URL: http://dsp.gov.ua/category/diyalnist/travmatyzm-na-vyrobnytstvi/ (дата звернення 21.03.2019) – Назва з екрана.
 2. Амоша А.И. Условия труда и эффективность производства (социально-экономические проблемы гармонизации и методы оптимизации). К.: Наукова думка, 1997. 184 с.
 3. Зубець М.В., Безуглий М.Д. Економічні аспекти реформування аграрно-промислового комплексу України. К.: Аграрна наука, 2010. 31 с.
 4. Безуглий М.Д., Присяжнюк М.В. Сучасний стан реформування аграрно-промислового комплексу України. К.: Аграрна наука, 2012. 47 с.
 5. Сисолін П.В., Сало В.М., Кропивний В.М. Сільськогосподарські машини: теоретичні основи, конструювання, проектування. Книга 1. Машини для рільництва.  К.: Урожай, 2001.  282 с.
 6. Погорілий Л.В. Випробування – передовий край створення і впровадження нової сільськогосподарської техніки. Техніка АПК. Спецвипуск. 1998. С. 8 – 9.
 7. Адамчук В.В., Грицишина М.І. Система техніко-технологічного забезпечення виробництва продукції рослинництва. К.: Аграрна наука, 2012. 416 с.
 8. Адамчук В.В., Булгаков В.М., Гринник І.В. Перспективи розвитку і застосування у сільському господарстві сучасних високотехнологічних засобів. Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України: Зб. наук. праць / УкрНДІПВТ ім. Леоніда Погорілого.   Дослідницьке, 2013.   Вип. 17 (31).   С. 22 – 33.
 9. Калетнік Г.М., Булгаков В.М. Сучасний стан та перспективи кадрового і наукового забезпечення галузі механізації сільського господарства. Механізація та електрифікація сільського господарства: Міжвідомчий тематичний наук. зб. / Нац. наук. центр – ІМЕСГІ НААН.   Глеваха, 2013.   Вип. 97. Т.1.   С. 24 – 36.
 10. Кравчук В.І., Гусар В.Г. Прогнозування основних тенденцій розвитку сільськогосподарських машин та обладнання. Техніка і технології АПК.    № 6 (57).  С. 17–22.
 11. Федорчук-Мороз В.І. Окремі аспекти в профілактиці виробничого травматизму. Екологічні нотатки.  Луцьк: Луцький національний технічний університет. 2015. № 2. С. 120–126.
 12. Радіонов М.О. Підвищення ефективності здійснення державного нагляду за станом охорони праці на підприємствах лісового господарства. Проблеми охорони праці.    № 33.   С. 101–111.
 13. Петров І.В. Особливості захисту населення від небезпечних хімічних речовин промислового походження. Культура безпеки – запорука сталого розвитку суспільства: матеріали всеукраїнської науково-методичної конференції, Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова.  Миколаїв, 2013.   С. 182 – 187.
 14. Горбунова К.М., Курепін В.М. Комплексна безпека підприємств як складова системи управління. Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. I Всеукраїнська наукова конференція.  Миколаїв: Торубара В.В., 2018.   С. 22 – 24.
 15. Радіонов М.О., Козловська Т.Ф. Підвищення ефективності здійснення державного нагляду за станом охорони праці на підприємствах сільського господарства. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.   № 1 (108).   2018.   С. 136–146.
 16. Про охорону праці : Закон України за станом на 20 січ. 2018 р. / Верховна Рада України. Київ: Парлам. вид-во, 2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12 (дата звернення 21.03.2019) – Назва з екрана.

 

         Н.А. Радионов, Д.Д. Марченко, В.Н. Курепин. Определение основных направлений профилактики травматизма на предприятиях сельского хозяйства.

         В статье рассмотрены основные факторы, влияющие на производственный травматизм предприятий сельского хозяйства. Установлено, что изменение их количества и уровня влияния зависит от ограниченности возможностей систем защиты человека и многогранности проявления его психических особенностей. На примере многовариантности поведенческих реакций представлена система неадекватности действий в возникших внешних условиях, которая позволяет утверждать о нереальности достижения абсолютной безопасности. Практика показывает, что отдельные мероприятия, такие, как компенсации за плохие условия труда, обеспечение средствами коллективной и индивидуальной защиты работающих на предприятиях не обеспечивают реализации стратегии на улучшение условий труда и уменьшения травматизма на предприятиях сельского хозяйства. Только комплексный подход, основу которого составляет предупреждение профессиональных рисков с развитием общегосударственных приоритетов в разработке, конструировании и изготовлении для сельского хозяйства современных образцов сельскохозяйственной техники, приведение действующей правовой базы безопасности труда в соответствие с международными и европейскими нормами является достаточно эффективной мерой предотвращения производственного травматизма.

        Ключевые слова: сельскохозяйственная техника, приоритетные направления, безопасность, производственное оборудование, правовая база, машины, агрегаты, механизмы, улучшение состояния безопасности, меры безопасности.

 

        N.A. Radionov, D.D. Marchenko, V.N. Kurepin. Determination of the main directions of injury prevention in agricultural enterprises.

        The article deals with the main factors influencing occupational injuries of agricultural enterprises. It is established that the change in their number and level of influence depends on the limited capabilities of human rights systems and the multiplicity of manifestations of its mental characteristics. For example, the multivariate behavioral reactions presented system of inadequacy of action to the emerging external conditions, which suggests the unreality of achieving absolute security. Practice shows that isolated delays such as compensations for poor working conditions, and the provision of means for collective and individual protection of workers at enterprises do not ensure the implementation of a strategy for improving working conditions and reducing injuries at agricultural enterprises. Only an integrated approach based on professional risk prevention with the development of national priorities in the development, design and manufacture of modern agricultural machinery for agriculture, bringing the current legal framework for labor safety in line with international and European labor standards is a sufficiently effective measure to prevent occupational injuries.

       Keywords: agricultural machinery, priority areas, safety, production equipment, legal framework, machines, units, mechanisms, improvement of safety, safety measures.

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY 

Повернутися до змісту

radionov.pdf
radionov.pdf