Іовенко В. М., Гладій І. А. Характеристика росту, розвитку та м’ясних якостей молодняку овець різних генотипів

УДК 636.3:636.083.37/575.22:636.3.082.2

DOI: 10.31521/2313-092X/2021-1(109)-9

 

В. М. Іовенко, доктор сільськогосподарських наук, професор
ORCID ID: 0000-0002-0829-7844
І. А. Гладій, аспірант
ORCID ID: 0000-0003-3078-1103
Інститут тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова «Асканія-Нова» – Національний науковий селекційно-генетичний центр з вівчарства

 

Досліджено особливості росту та розвитку баранчиків трьох різних генотипів від народження до шестимісячного віку, зокрема: чистопородного молодняку асканійської тонкорунної породи (АТП); помісей цього генофонду з породами тексель (АТПхТ) та мериноландшаф (АТПхМ). Контроль за ростом і розвитком піддослідних тварин здійснювали методом зважування у різні вікові періоди. Оцінку м’ясних якостей проведено за результатами забою. Встановлено, що кращими параметрами розвитку характеризувалися помісі тексель з асканійською тонкорунною породою, тому цей варіант схрещування має самий високий генетичний потенціал м’ясної продуктивності.

Ключові слова: вівці, генотип, жива маса, лінійні параметри, інтенсивність росту.

 

  Характеристика росту, розвитку та м’ясних якостей молодняку овець різних генотипів

 The growth, development and meat qualities characteristics of different genotypes lambs

 

Список використаних джерел:

 1. Абонеев В.В., Суров А.И. Мясная продуктивность молодняка овец в зависимости от его происхождения и возраста отъема от маток. Овцы, козы, шерстяное дело. 2007. №4. С. 39-43.
 2. Буйлов С. В., Эпштейн Х. М. Некоторые морфологические особенности строения пясных костей у тонкорунных овец и их помесей. Доклады ТСХА. М., 1964. Вып. 104. С. 353-361.
 3. Гочияев Х. Н. Мясная продуктивность баранчиков советской м’ясо-шерстной породі, матери которых имели разную живую массу. № 1. С. 31-32.
 4. Ерохин А. И., Магомадов Т. А., Карасев Е. А. Соотношение мышечной жировой ы костной тканей в тушах овец разного направления продуктивности и возраста. Овцы, козы, шерстяное дело. № 4. С. 29-33.
 5. Забелина М. В., Левина Т. Ю., Скрінникова А. П., Бабочкина П. С. Линейный и весовой рост молодняка овец разного происхождения. Овцы, козы, шерстяное дело. 2017. № 2. С 12 –
 6. Исмаилов И. С., Гогаев О. К. Мясная продуктивность помесей разного происхождения. Овцы, козы, шерстяное дело. № 1. С. 19-20.
 7. Коваленко В.П., Нежлукченко Т. І. Вплив лінійно-породної гібридизації на інтенсивність росту свиней. Таврійський науковий вісник.   Вип. 58., Ч. 2.  С. 26-29.
 8. Коваленко В. П., Болелая С. Ю. Селекционная модель прогнозирования мясной продуктивності птиці. Цитология и генетика. К., 1998. Т. 32., № 4. С. 55-59.
 9. Котарев В.И., Рамазанов А.Г. и др. Рост и мясная продуктивность молодняка овец русской длинношерстной породы и ее помесей с баранами тексель. Овцы, козы, шерстяное дело. 2007. №1. С. 39-41.
 10. Крилова О., Заруба К. Асканійська тонкорунна порода, таврійський внутріпородний тип. Тваринництво України. 2012. № 8. С. 42-
 11. Куликова, А. Я., Павлов Т. Б. Некоторые результаты скрещивания маток ставропольской породы с баранами породы тексель и полл-дорсет. Овцы. Козы. Шерстяное дело. 2003. № 1. С. 25-
 12. Молчанов А. В., Козин А. Н. Линейный рост и некоторые интерьерные показатели баранчиков волгоградской породы с разной тониной шерсти. Овцы, козы, шерстяное дело. 2017. № 2. С. 10-11.
 13. Омаров А. А. Динамика роста и развития молодняка северо-северокавказской мясо-шерстной породы и помесей разных генотипов : сб. науч. тр. Ставрополь : ГНУ СНИИЖК, 2012. Т. 1., № 5. С. 27-
 14. Петришак О. К., Кирилів Я. І. Оцінка м’ясної продуктивності овець залежно від їх віку і статі. Науковий вісник Львівської націонакльної академії ветеринарної медицини ім. С 3. Гжицького. 2005.  Т. 7., № 1., Ч. 1. С. 44 – 47.
 15. Плохинский Н. А. Руководство по биометрии для зоотехников. М.: Колос, 1969. 247 с.
 16. Польська П. І., Калащук Г. П. Ефективність селекції за період виведення та удосконалення інтенсивних типів асканійських м’ясо-вовнових овець. Вівчарство: міжв. темат. наук. зб. Нова Каховка: ПИЕЛ, 2006. Вип. 33. С. 132-138.
 17. Протасов А. Ю., Селькин И. И. Интевсивность роста молодняка овец северокавказской мясо-шёрстной породы с разной живой массой при рождении. Овцы, козы и шерстяное дело. 2012. № 1. С.18-
 18. Свечин К. Б. Индивидуальное развитие сельскохозяйственных животных. К.: Урожай, 1976. 288 с.
 19. Свечин Ю. К. Прогнозирование продуктивности животных в раннем возрасте. Вестник сельскохозяйственной науки.   № 4.  С. 36-108.
 20. Скорых Л. Н., Вольный Д. Н., Абонеев Д. В. Рост и развитие молодняка овец, полученных в результате промышленного скрещивания. Зоотехния. 2009. № 11. С. 26-
 21. Траисов Б. Б., Юлдашбаев Ю. А., Есенгалиев К. Г., Смагулов Д. Б. Рост кроссбредного молодняка за молочный период. Овцы, козы, шерстяное дело. № 1. С. 21-23.
 22. Ульянов, А. Н., Куликова А. Я. Вводное скрещивание овец южной мясной породы с отцовской породой тексель. Овцы. Козы. Шерстяное дело. 2014. № 4. С. 18-
 23. Черномиз Т. О., Лесик О. Б., Похивка М. В. та ін.Показники продуктивності овець м’ясо-вовнової породи мериноландшаф німецької селекції в умовах західного регіону. Збірник наукових праць ПДАТУ. Сер. Сільськогосподарські науки. Кам’янець-Подільський, 2014. Вип. 22. С. 108-113.
 24. Шуваєв В. Т., Калиниченко О. О.  М’ясна продуктивність баранів різних генотипів. Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: збір. наук. праць ХЗВІ.  2001. Вип. 8., Ч. І.  С. 99-102.

 

В. Н. Иовенко, И. А. Гладий.          Характеристика роста, развития и мясных качеств ягнят различных генотипов

Изучены особенности роста и развития баранчиков трех различных генотипов от рождения до шестимесячного возраста, в частности: чистопородного молодняка асканийской тонкорунной породы (АТП), помесей этого генофонда с породами тексель (АТПхТ) и мериноландшаф (АТПхМ). Контроль за ростом и развитием подопытных животных осуществлялся методом взвешивания в разные возрастные периоды. Оценка мясных качеств проведена по результатам забоя. Установлено, что лучшими параметрами развития характеризовались помеси тексель с асканийской тонкорунной породой, поэтому этот вариант скрещивания имеет самый высокий генетический потенциал мясной продуктивности.

Ключевые слова: овцы, генотип, живая масса, линейные параметры, интенсивность роста.

 

V. Iovenko, I. Hladii. The growth, development and meat qualities characteristics of different genotypes lambs

The growth and development features of three different genotypes ram-lambs, from their birth to six months age, were studied, in particular: purebred youngling of the Ascanian Fine-Fleeced breed (AFF), a cross of this gene pool with the Texel (AFFxT) and Merinolandschaf (AFFxM) breeds. Control over the growth and development these experimental animals was carried out by weighing in different age periods. The meat quality was assessed based on the slaughter results. It was found that the best development parameters were characteristic for the Texel crossbred with the Ascanian Fine-Fleeced breed; therefore, this crossing option has the meat productivity highest genetic potential.

Keywords: sheep, genotype, live weight, linear parameters, growth rate.

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

iovenko.pdf
iovenko.pdf