Біоенергетична ефективність вирощування кабачка в умовах Лісостепу Західного

УДК 635.621:620.952(477.43/44)

Л. В. Гойсюк, кандидат сільськогосподарських наук
Подільський державний аграрно-технічний університет

У статті досліджено строки сівби кабачка сорту Чаклун та гібридів Мостра F1 і Сангрум F1. Проаналізовано біоенергетичну оцінку технології вирощування цієї овочевої культури залежно від сорту (гібрида) та строку сівби. Обчислено енергію, накопичену господарсько-цінною частиною врожаю, та сукупну енергію, витрачену на виробництво продукції. У результаті оцінки визначено коефіцієнт біоенергетичної ефективності. Установлено, що в умовах Західного Лісостепу України найбільшим він виявився у варіанті за сівби насіння гібрида Мостра F1 у третій декаді квітня.

Ключові слова: кабачок, біоенергетична оцінка, строк сівби, коефіцієнт біоенергетичної ефективності.

Л. В. Гойсюк. Біоенергетична ефективність вирощування кабачка в умовах Лісостепу Західного.

Список використаних джерел:
1. Біоенергетична оцінка виробництва овочів і розсади в захищеному ґрунті [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.webfermerstvo.org.ua/
2. Болотських О. С. Енергетична оцінка технологій виробництва огірків / О. С. Болотських, М. М. Довгаль // Вісник аграрної науки. – 1996. – № 8. – С. 32-34.
3. Овочівництво відкритого ґрунту : навчальний посібник / [Грекова Н. В., Лазарева О. М., Любович О. А. і ін.] ; за ред. В. І. Шемавньова. – Дніпропетровськ : ДДАУ, 2010. – 470 с.
4. Белик В. Ф. Бахчеводство / Белик В. Ф. – М. : Колос, 1982. – 175 с. – (Учебники и учеб. пособия для высш. с.-х. учеб. заведений).
5. Лихацький В. І. Овочівництво: Біологічні особливості і технологія вирощування овочевих культур : у 2 ч. / Лихацький В. І., Бургарт Ю. Є., Васянович В. Д. ; за ред. В. І. Лихацького. – К. : Урожай, 1996. –Ч. 2. – 360 с.
6. Шатковский А. Технологические аспекты выращивания кабачка на капельном орошении / А. Шатковский // Овощеводство. – 2009. – № 4. – С. 58-61.
7. Методика дослідної справи в овочівництві і баштанництві / [за ред. Г. Л. Бондаренка, К. І. Яковенка]. – [3-е вид.]. – Х. : Основа, 2001. – 369 с.
8. Мельничук Д. О. Організація овочівництва. Овочівництво відкритого ґрунту / Д. О. Мельничук // Портал “Аграрний сектор України”. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://agroua.net/economics/documents/category-118/doc-185/.

Л. В. Гойсюк. Биоэнергетическая эффективность выращивания кабачка в условиях Лесостепи Западной.

В статье исследованы сроки сева кабачка сорта Чаклун и гибридов Мостра F1 и Сангрум F1. Проанализирована биоэнергетическая оценка технологии выращивания этой овощной культуры в зависимости от сорта (гибрида) и срока сева. Рассчитана энергия, накопленная хозяйственно-ценной частью урожая, и совокупная энергия, затраченная на производство продукции. В результате оценки определен коэффициент биоэнергетической эффективности. Установлено, что в условиях Западной Лесостепи Украины самым высоким он был при возделывании гибрида Мостра F1 и севе семян в третьей декаде апреля.

L. Goisyuk. Bioenergy effectiveness of zucchini growing under the Western steppe-forest conditions. 

The article deals with the sowing vegetable marrow varieties Chaklun and hybrids Mostra F1 and Sanhrum F1. The biology assessment of vegetable cultivation technology depending on the hybrid or variety and sowing is analyzed. The energy accumulated economic-valuable part of a crop and the total energy spent on production. In the evaluation of energy coefficient for bioenergy efficiency had been determined. It is established that in the Western Forest-Steppes of Ukraine it was the highest when sowing seeds of Mostra F1 hybrid in the third week of April.

Особливості водоспоживання кабачка за різних строків сівби та схем розміщення рослин в умовах західного Лісостепу України

Номер, рік
1(77), 2014

УДК
[635.621.3:631.559]:631.5(477.43)

Автор
Л.В. Гойсюк, асистент
Подільський державний аграрно-технічний університет

Анотація
Викладено результати досліджень впливу сорту (гібридів) кабачка, строку сівби та схеми розміщення рослин на формування високого і стабільного врожаю. Досліджено складові водного балансу і визначено коефіцієнт транспірації, за якого найбільш ефективно витрачається волога рослинами.

Ключові слова
кабачок, строк сівби, сорт, гібрид, врожайність, водоспоживання
(більше…)