Селекційно-генетичний аналіз маси зерна з головного колоса ячменю ярого

УДК 633.16:631.527:575

В. М. Гудзенко, кандидат сільськогосподарських наук
Миронівський інститут пшениці імені В. М. Ремесла НААН

Наведено результати досліджень комбінаційної здатності та параметрів генетичної варіаціїза масою зерна з головного колоса сучасних сортів ячменю ярого і F1 повної(7 х 7) діалельної схеми схрещувань. Виявлені селекційно-генетичні особливості дозволяють прогнозувати ефективність доборів, спрямованих на збільшення ознаки у створеному гібридному матеріалі. Враховуючи переважання домінантних ефектів генів та наддомінування у генетичному контролі маси зерна з головного колоса, ефективнішими будуть добори у більш пізніх гібридних поколіннях. За стабільно високими ефектами загальної комбінаційної здатності виділено сорти KWS Aliciana та Віраж, які слід використовувати у комбінаційній селекції як генетичні джерела на підвищення продуктивності колоса.

Ключові слова: ячмінь ярий, маса зерна з головного колоса, діалельні схрещування, комбінаційна здатність, генетичні параметри.

Селекційно-генетичний аналіз маси зерна з головного колоса ячменю ярого. (текст статті)

Selection-genetic analysis of grain weight per main spike in spring barley. (анотація)

Список використаних джерел:
1.Трофимовская А. Я. Ячмень (эволюция, классификация, селекция) / А.Я. Трофимовская. – Л. : Колос, 1972. –296 с.
2. Козаченко М.Р. Особливості комбінаційної здатності за кількісними ознаками різновидностей ячменю ярого / М.Р. Козаченко, П.М. Козаченко, Н.І. Васько // Селекція і насінництво. – 2011. – Вип. 99. – С. 53–66.
3. Козаченко М.Р. Особливості сортів ячменю ярого за загальною та специфічною комбінаційною здатністю і співвідношенням їх варіанс / М.Р. Козаченко, К.В. Компанець // Селекція і насінництво. – 2017. – Вип. 111. – С. 61–74.
4. Маренюк О.Б. Оцінка комбінаційної здатності вихідного матеріалу ячменю ярого в системі діалельних схрещувань / О.Б. Маренюк // Вісник Сумського НАУ. – 2014. – Вип. 9 (28). – С. 153–155.
5. Королева Л. И. Наследование количественных признаков у F1 гибридов ячменя в диаллельных скрещиваниях / Л. И. Королева // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. – 1982. – Т. 73, Вып. 3. – С. 60–65.
6. Королева Л.И. Генетические источники элементов продуктивности сортов ячменя / Л.И. Королева // Генетика и селекция ржи и зернофуражных культур : Сборник научных трудов по прикладной ботанике, генетике и селекции. – 1985. – Т . 95. – С.45–50.
7. Усикова А.А. Изучение генетических свойств сортов ярового ячменя с использованием диаллельных скрещиваний / А. А. Усикова //Цитология и генетика.– 1975. – Т. 9, № 2. – С. 110–115.
8. Козаченко М.Р.Селекційно-генетичні особливості форм ячменю ярого з різним проявом остистості / М. Р.Козаченко, Н. В. Іванова // Селекційно-генетичні дослідження ячменю ярого : за ред. М.Р. Козаченка. –Харків, 2012. – С. 318–326.
9. Козаченко М.Р. Селекційно-генетичні особливості різновидностних форм ячменю ярого / М.Р.Козаченко, П.М.Солонечний, Н.І. Васько // Селекція і насінництво. – 2010. – Вип. 98. – С. 53–67.
10. Козаченко М. Р. Селекційно-генетичні особливості різновиднісних форм ячменю ярого за кількісними ознаками в F1 і F2 гібридів від діалельних схрещувань / М. Р.Козаченко, П. М. Солонечний // Селекційно-генетичні дослідження ячменю ярого : за ред. М.Р. Козаченка. – Харків, 2012. – С. 194–200.
11. Важеніна О. Є.Генетичні компоненти, успадковуваність і кореляції ознак продуктивності та вмісту білка у гібридів ячменю ярого / О. Є.Важеніна, М. Р. Козаченко, Н. І. Васько // Генетичні ресурси рослин. – 2008. – № 5. – С. 169 –176.
12. Козаченко М. Р. Компоненти генетичної дисперсії, успадковуваність ознак продуктивності та вмісту білку у гібридів ячменю ярого /М. Р.Козаченко, О. Є. Важеніна // Генетичні закономірності селекції ячменю ярого : за ред. М.Р. Козаченка. – Харків, 2016. – С.146 –152.
13. Маренюк О.Б. Генетична обумовленість кількісних ознак продуктивності та якості зерна сортів ячменю ярого / О.Б. Маренюк // Таврійський науковий збірник. – 2015. – Вип. 90. – С. 69–76.
14. Shendy M.Z.Gene action and path coefficient studies for yield and yield components of some barley crosses / M.Z.Shendy // Egypt. J. Plant Breed. – 2015. – V. 19(4). – P. 1155–1166.
15. Козаченко М.Р. Селекційно-генетичні особливості ячменю з різним вмістом амілопектину в крохмалі за компонентами генетичної дисперсії (варіації) / М.Р.Козаченко, О. Г. Наумов // Генетичні закономірності селекції ячменю ярого : за ред. М. Р. Козаченка. – Харків, 2016. – С.234 –242.
16. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). Изд. 5-е, доп. и перераб. / Б.А.Доспехов // М. : Агропромиздат, 1985. – 351 с.
17. Федин М.А.Статистические методы генетического анализа / М.А.Федин,Д.Я.Силис, А.В. Смиряев. – Москва : Колос, 1980. – 207 с.

В. Н. Гудзенко. Селекционно-генетический анализ массы зерна с главного колоса ячменя ярового.

Приведены результаты исследований комбинационной способности и параметров генетической вариации по массе зерна с главного колоса современных сортов ячменя ярового и F1 полной (7 х 7) диаллельной схемы скрещиваний. Выявленные селекционно-генетические особенности позволяют прогнозировать эффективность отборов, направленных на увеличение признака в созданном гибридном материале. Принимая во внимание превалирование доминантных эффектов генов и сверхдоминирование в генетическом контроле массы зерна с главного колоса, более эффективными будут отборы в более поздних гибридных поколениях. По стабильно высоким эффектам общей комбинационной способности выделены сорта KWS Aliciana и Вираж, которые следует использовать в комбинационной селекции как генетические источники на повышение продуктивности колоса.

V. M. Hudzenko. Selection-genetic analysis of grain weight per main spike in spring barley.

The results of estimation of combining ability and parameters of genetic variation by grain weight per main spike in spring barley modern varieties and F1 of full (7 × 7) diallel scheme of crossing are given. Selection-genetic peculiarities revealed allow predicting efficiency of selections aimed at increasing the trait in hybrid material created. Taking into account prevalence of dominant effects of genes and overdominance in genetic control of grain weight per main spike, the selections in later hybrid generations will be more effective.The varieties KWS Aliciana and Virazh have been identified for stable high effects of total combining ability, which should be used in combination breeding as genetic sources for enhancing spike productivity.

Випуск №3 (95), 2017