Моделювання інвестиційної стратегії сільськогосподарських підприємств

УДК 33.338.2

М. А. Домаскіна, кандидат економічних наук, доцент
В. П. Гурський, студент
Миколаївський національний аграрний університет

У статті розглянуто сучасний стан інвестування сільського господарства та запропоновано схему комбінованого інвестування аграрних підприємств, продемонстровано практичне застування економіко-математичного моделювання інвестиційної стратегії підприємства.

Ключові слова: інвестиції, стратегія, моделювання, інвестиційна стратегія, комбіноване інвестування, економіко-математичне моделювання.

Моделювання інвестиційної стратегії сільськогосподарських підприємств. (текст статті)

Modeling the investment strategy of agricultural enterprises. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Вдовенко Л. О. Доступність кредитних ресурсів для аграрного сектора економіки [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://pdaa.edu.ua/sites/default/-files/nppdaa/5.2/-77.pdf.
2. Ісаян А. М. Ризики при кредитуванні підприємств АПК та інструменти їх мінімізації / А. М. Ісаян // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. — 2012. — № 2(14). — С. 29-33.
3. Карпінський Б. А. Інвестиційне кредитування підприємств України: формування та розвиток [Електронний ресурс] / Б. А. Карпінський, Г. Я. Чабан. — Режим доступу : http://archive. nbuv.gov.ua-/portal/ 18_6/102-_karpinski-_18_6. pdf.
4. Корнійчук Г. В. Банківський кредит як альтернативне джерело фінансування інвестиційно-інноваційних проектів агроформувань / Г. В. Корнійчук // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. — 2011. — № 3 (12). — С. 146-149.
5. Майорова Т.В. Роль банків у формуванні інвестиційного капіталу [Електронний ресурс] / Т.В. Майорова, С.В. Урванцева // Фінанси, облік і аудит: зб. наук. праць. — К. : КНЕУ, 2011. — Вип. 18. — С. 145—152.
6. Онишко С.В. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку : [монографія] / С.В. Онишко. — Ірпінь : Академія ДПС України, 2004 — 434 с.
7. Павлова Г. Є. Особливості агарного сектора в національній економіці [Електронний ресурс]. / Павлова Г. Є. — Режим доступу : http://www.economy.-nayka. com.ua/?op=1&z=2729.
8. Пересада А.А. Управління банківськими інвестиціям: [монографія] / Пересада А.А., Майорова Т.В. — К.: КНЕУ, 2005. — 388 с.
9. Самоховец М. П. Факторы, влияющие на организацию кредитования сельскохозяйственных предприятий [Електронний ресурс]. / Самоховец М. П. — Режим доступу : http://finbiz.spb.ru/download/3_2009_ samohovez.pdf.

М. А. Домаскина, В. П. Гурский. Моделирование инвестиционной стратегии сельскохозяйственных предприятий.

В статье рассмотрены современное состояние инвестирования сельского хозяйства и предложена схема комбинированного инвестирования аграрных предприятий, продемонстрировано практическое использование экономико-математического моделирования инвестиционной стратегии предприятия.

M. Domaskina, V. Gursky. Modeling the investment strategy of agricultural enterprises.

The article deals with the current state of agricultural investment and the scheme of combined investment of agricultural enterprises is proposed, the practical stagnation of the economic and mathematical modeling of the company’s investment strategy is demonstrated.

Випуск №4 (96), 2017