Аналіз концепції сталого розвитку економіки в умовах глобалізації: індикатори економічної глобалізації

УДК 330.341

О. В. Довгаль, кандидат економічних наук
Миколаївський національний аграрний університет

У результаті проведеного аналізу визначено умови сталого розвитку. Встановлено, що поступово відбувається економічне зростання і скорочення рівня бідності, бурхливо розвиваються країни з середнім рівнем доходу, скорочується розрив з країнами з високим рівнем доходу. Доведено, що економічне зростання повинно бути стійким у довгостроковій перспективі і підвищення повинно бути спільним задля довгострокового поліпшення добробуту всіх людей.

Ключові слова: глобалізація, економічне зростання, сталий розвиток, концепція сталого розвитку.

Аналіз концепції сталого розвитку економіки в умовах глобалізації: індикатори економічної глобалізації. (текст статті)

Analysis of the sustainable development concept of economy in globalization: indicators of economic globalization. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Білорус О. Закономірності й тенденції відтворювальної еволюції та структурної трансформації глобального капіталу / О. Білорус // Економічна теорія. – 2016. – № 1. С. – 5-16.
2. Власов В.І. Глобалізація і глобальна продовольча проблема / В.І. Власов // Економіка АПК. – 2014. – № 1. – С.15-22.
3. Гальчинський А. Економічний розвиток: методологія оновленої парадигми / А. Гальчинський // Економіка України. – 2012. – № 5 – С.4-17.
4. Гайдуцький А.П. Міжнародні інвестиційні процеси у розвязанні глобальної продовольчої проблеми / А.П. Гайдуцький // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 1. – С. 111-121.
5. Гайдучок О.І. Економічна взаємозалежність: національна та міжнародна економічна безпека / О.І. Гайдучок // Молодий вчений. – 2016. – № 10 (37). – С. 348-350.
6. The European Central Bank (ECB) [Електронний ресурс] : сайт. – Режим доступу: http://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html
7. Світовий банк [Електронний ресурс] : сайт. – Режим доступу: http://www.worldbank.org/
8. Статистична служба Європейського союзу [Електронний ресурс] : сайт. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/eurostat
9. Міжнародний валютний фонд [Електронний ресурс] : сайт. – Режим доступу: www.imf.org/external/country/USA/index.htm
10. Семенов Г. А. Міжнародні економічні відносини: аналіз стану, реалії і проблеми : навчальний посібник / Г. А. Семенов, М. О. Панкова, А. Г. Семенов ; Мін-во освіти і науки України; Гуманітарний ун-т “Запорізький ін-т державного та муніципального управління”. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Центр навчальної літератури, 2011. – 231 с.
11. Потриваєва Н.В. Стратегічні пріоритети розвитку агропродовольчого підкомплексу України в умовах світової глобалізації : [монографія] / Потриваєва Н.В. — Миколаїв : МДАУ, 2012. — 312 с.
12. Щербакова А.В. Україна в світових глобалізаційних процесах / Щербакова А.В., Дугієнко Н.О. // Молодий вчений – 2016 р. – № 2 (29). – С. 107-110.
13. Jeníček V. Global Problems and World Economy. H. C. Beck, Prague. – 2004. –234 р.
14. Solt, F. (2009). Standardizing the World Income Inequality Database. Social Science Quarterly, 90 (2): 231–242.

Е. В. Довгаль. Анализ концепции устойчивого рaзвития экономики в условиях глобализации: индикаторы экономической глобализации.

В результате проведенного анализа определены условия устойчивого развития. Установлено, что постепенно происходит экономический рост и сокращение уровня бедности, активно развиваются страны со средним уровнем, сокращается разрыв со странами с высоким уровнем дохода. Доказано, что экономическое увеличения должно быть стойким в долгосрочной перспективе и повышение должно быть общим для долгосрочного улучшения благосостояния всех людей.

O. Dovgal. Analysis of the sustainable development concept of economy in globalization: indicators of economic globalization.

As a result of the analysis, the conditions of sustainable development are determined. It has been established that economic growth and the reduction of poverty are gradually taking place, the middle-income countries are rapidly developing, and the gap with high-income countries is shrinking. It is proved that the growth should be sustainable in the long run, and the increase should be shared, in order to achieve long-term improvements in the well-being of all people.

Випуск №3 (95), 2017