Ефективне виробництво зерна кукурудзи за повторного вирощування та різних систем захисту в Лівобережному Лісостепу України

УДК 661.162:631.55:658.562:633.15(477.5)

DOI: 10.31521/2313-092X/2019-1(101)-9

 

Д.О. Шацман, здобувач
Інститут агроекології і природокористування НААН

         

          Встановлено, що нині поряд із збереженням та раціональним використанням природних ресурсів актуальним постало завдання продовольчої безпеки у світовому масштабі, яке успішно вирішують із застосуванням інтенсивних технологій у сільськогосподарському виробництві. Інтенсивні технології передбачають застосування хімічних засобів захисту рослин, оскільки частка їх впливу на ефективність виробництва сільськогосподарської продукції є значною. В умовах змін клімату та із застосуванням інтенсивних технологій ведення сільськогосподарського виробництва, порушення сівозмін та незбалансованого внесення мінеральних добрив зросли рівні потенційної засміченості орного шару ґрунту бур’янами і ураження шкідниками та хворобами.
         Визначено, що в інтенсивному землеробстві з прогресивним розвитком агрохімічної промисловості вже тривалий час домінує хімічний метод захисту сільськогосподарських культур із використанням гербіцидів. Перелік рекомендованих до застосування препаратів містить їх значну кількість і постійно оновлюється. Виробники пропонують різноманітні препарати – за діючими речовинами, термінами внесення, нормами використання. Тому важливим є визначення ефективних гербіцидів як суцільної, так і вибіркової дії, що забезпечить вибір необхідних препаратів залежно від виду забур’яненості у ранніх та пізніх періодах вирощування кукурудзи, здатних контролювати забур’яненість її посівів. Своєчасно застосовуючи досходові та післясходові гербіциди можна забезпечити ефективне виробництво зерна кукурудзи.
        З метою ефективного виробництва зерна кукурудзи встановлено значення гербіцидів як суцільної, так і вибіркової дії, щодо забезпечення використання необхідних препаратів на ранніх та пізніх термінах вирощування цієї культури. З’ясовано, що застосування лише досходових гербіцидів не гарантує повного захисту посівів від бур’янів та знижує урожайність, вихід зерна кукурудзи та його якість. Визначено ефективність комплексного застосування досходових гербіцидів із додатковим обприскуванням посівів кукурудзи післясходовими гербіцидами. Виявлено, що важливе значення для підвищення ефективності хімічних препаратів стосовно знищення бур’янової рослинності у посівах кукурудзи має повторне внесення післясходових гербіцидів. За результатами дослідження встановлено, що найвищу врожайність, вихід зерна кукурудзи та його якість за беззмінного вирощування у Лівобережному Лісостепу України отримано при застосуванні досходового гербіциду Харнес та додаткового внесення післясходового гербіциду Мілагро.

       Ключові слова: внесення гербіцидів, кукурудза, беззмінне вирощування, забур’яненість, урожайність, вихід зерна, якість продукції, продуктивність.

Ефективне виробництво зерна кукурудзи за повторного вирощування та різних систем захисту в Лівобережному Лісостепу України

Effective production of corn grain at the repeated growing and different systems of defence in left-bank of Forest-steppe of Ukraine

 

Список використаних джерел:

 1. Food and Agriculture Organization of the United Nations. URL : http://www.fao.org (дата звернення: 30.07.2018).
 2. Фурдичко О.І, Демянюк О.С. Якість і безпечність сільськогосподарської продукції в контексті продовольчої безпеки України. Агроекологічний журнал. 2014. №1. С. 7–12.
 3. Петриченко В.Ф., Лихочвор В.В. Сучасні технології у рослинництві в історичному ракурсі і світлі євроінтеграційних викликів. Вісник аграрної науки. 2017. №9. С. 5–10.
 4. Іващенко О.О., Ременюк С.О., Іващенко О.О. Проблеми потенційної засміченості ґрунту в Україні. Вісник аграрної науки. 2018. №8. С. 58–69.
 5. Коваленко Н.П. Становлення та розвиток науково-організаційних основ застосування вітчизняних сівозмін у системах землеробства (друга половина ХІХ – початок ХХІ ст.): монографія. Київ: Нілан-ЛТД, 2014. 490 с.
 6. Jhala A.J., Knezevic S.Z., Ganie Z.A., Singh M. Integrated Weed Management in Maize. Recent Advances in Weed Management. 2014. P. 177196.
 7. Latre J., Dewitte K., Derycke V., De Roo B., Haesaert G. Integrated weed control in maize. Commun Agric Appl Biol Sci. Vol. 80(2). P. 241249.
 8. Бойко П.І. Кукурудза в інтенсивних сівозмінах. Київ: Урожай, 1990. 144 с.
 9. Жеребко В.М. Гербіциди в інтенсивних технологіях. Насінництво. 2013. №11. С. 12–14.
 10. Kierzek R., Paradowski A., Kaczmarek S. Chemical methods of weed control in maize (Zea mays L.) in variable weather conditions. Acta Sci. Pol., 2012. Vol. 11(4). P. 35–52.
 11. Ганиев М.М., Недорезков В.Д. Химические средства защиты растений. Москва: Колос, 2006. 248 с.
 12. Багринцева В.Н., Кузнецова С.В., Губа Е.И. Эффективность применения гербицидов на кукурузе. Кукуруза и сорго. 2011. №1. С. 24–27.
 13. Зуза В.С. Особливості технології вирощування кукурудзи на зерно залежно від стану забур’яненості поля. Збірник наукових праць Інституту землеробства УААН (спец. випуск). 2004. С. 132–138.
 14. Шевченко М. Гербіциди на кукурудзі. Пропозиція. 2000. №11. С. 58–60.
 15. Дем’янюк О.С., Шерстобоєва О.В., Клименко А.М., Чабанюк Я.В. Вплив гідротермічного режиму вегетації на екологічний стан ґрунту та врожайність кукурудзи. Агроекологічний журнал. 2016. №3. С. 45–50.
 16. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. Москва: Колос, 1985. 351 с.
 17. Бойко П.І., Коваленко Н.П. Методика сучасних і перспективних досліджень у землеробстві. Вісник аграрної науки. 2008. №2. С. 11–17.

 

            Д. А. Шацман. Эффективное производство зерна кукурузы при повторном выращивании и различных системах защиты в Левобережной Лесостепи Украины

            Установлено значение гербицидов сплошного и выборочного действия относительно обеспечения защиты кукурузы от сорняков на ранних и поздних сроках выращивания. Определена эффективность комплексного применения довсходовых гербицидов с дополнительным опрыскиванием посевов кукурузы послевсходовыми гербицидами. Выяснено, что наивысшую урожайность, выход зерна кукурузы и его качество в Левобережной Лесостепи Украины получены при применении довсходового гербицида Харнес и дополнительного внесения послевсходового гербицида Милагро.

           Ключевые слова: гербициды, кукуруза, засоренность, урожайность, выход зерна.

          D.Shatsman. Effective production of corn grain at the repeated growing and different systems of defence in left-bank of Forest-steppe of Ukraine

           The article sets the value of herbicides of continuous and selective action in relation to providing the defence of corn from weeds on the early and late terms of growing. Efficiency of complex application of pre-germinatied herbicides is certain with the additional sprinkling of corn sowing  by after germinatied herbicides. It is found out, that the greatest productivity, issue of corn grain  and its quality in the left-bank of Forest-Steppe of Ukraine was achieved under the application of the stair herbicide of Harnes and additional implementation of after a stair herbicide of Milagro.

           Keywords: herbicides, corn, impurit, productivity, exit of grain.

 

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY 

Повернутися до змісту

shatrsman.pdf