Формування врожайності посівів кукурудзи на зерно при застосуванні гербіциду Люмакс

УДК 633.15:632.954:631.811.98

О. І. Заболотний, кандидат сільськогосподарських наук
А. В. Заболотна, кандидат сільськогосподарських наук
І. Б. Леонтюк, кандидат сільськогосподарських наук
Л. В. Розборська, кандидат сільськогосподарських наук
О. В. Голодрига, кандидат сільськогосподарських наук
Уманський національний університет садівництва

У статті наведено результати дослідження впливу різних норм страхового гербіциду Люмакс та ручного прополювання на формування площі листків рослин кукурудзи, вміст у листках суми хлорофілів (а+b) та рівень урожайності культури, адже ці показники знаходяться у тісній прямій залежності. Встановлено, що найвищі значення вказаних показників мають місце у варіантах досліду із ручними прополюваннями та внесенням Люмаксу у нормі 4,0 л/га. Однак ручне прополювання, застосування якого показало дещо кращі результати врожайності, є малоймовірним для використання у виробничих масштабах за сучасних умов і вимог, оскільки може не забезпечити швидкого і вчасного видалення бур’янів з посівів кукурудзи, а також є надто затратним і малопродуктивним.

Ключові слова: гербіцид Люмакс, площа листків, хлорофіл, урожайність.

О. І. Заболотний, А. В. Заболотна, І. Б. Леонтюк, Л. В. Розборська, О. В. Голодрига. Формування врожайності посівів кукурудзи на зерно при застосуванні гербіциду Люмакс.

Список використаних джерел:
1. Танчик С. П. Захист посівів гороху від однорічних дводольних бур’янів / С. П. Танчик, В. М. Івченко // Карантин і захист рослин. – 2013. – № 6. – С. 22-23.
2. Калієвський М. В. Забур’яненість посівів ріпаку ярого за різних заходів і глибин основного зяблевого обробітку ґрунту / М. В. Калієвський // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених. – Умань, 2012. – Ч. 1. – С. 15-17.
3. Манько Ю. П. Потенційна засміченість поля / Ю. П. Манько // Захист рослин. – 2000. – № 4. – С. 6
4. Жеребко А. В. «Цариця полів» без бур’янів [Електронний ресурс] / А. В. Жеребко // Агроскоп Україна. – Травень 2014. – Вип. 1. – С. 6-7.
5. МайсТер Для цариці полів. – Режим доступу : http://agrokhimgrupp.ua/blog/zemledelie/497-mayster-dlya-caric-polv.html.
6. Циков В. С. Захист зернових культур від бур’янів у Степу України / Циков В. С., Матюха Л. П., Ткаліч Ю. І. − Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2012. – 207 с.
7. Іващенко О. О. Альтернативні перспективи гербології і землеробства / Іващенко О. О. // Комплексні дослідження рослин-експрелентів і системи захисту орних земель в Україні від бур’янів. – К. : Колобіг, 2006. – С. 3-13.
8. Пащенко Ю. М. Ефективність засобів захисту посівів кукурудзи від бур’янів залежно від строків сівби та покриття ґрунту рослинними рештками попередника [Електронний ресурс] / Ю. М. Пащенко, М. Я. Солян // Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН України. – Режим доступу : http://www.institut-zerna.com/library/pdf36/20.pdf
9. Фітотоксична ефективність гербіцидів нового покоління у посівах кукурудзи [Електронний ресурс] / В. С. Циков, Л. П. Матюха, Ю. І. Ткаліч, О. М. Шевченко // Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН України. – Режим доступу : http://www.institut-zerna.com/library/pdf38/4.pdf
10. Грицаєнко З.М. Ефективність сумісного застосування гербіцидів і біостимуляторів росту в посівах кукурудзи / З.М. Грицаєнко, В.П. Карпенко, Н.Л. Кваша // Ефективність хімічних засобів у підвищенні продуктивності сільськогосподарських культур : зб. наук. пр. Уманської ДАА, 2001. – Вип. 51. – С. 27-29.
11. Грицаєнко З. М. Вплив гербіцидів і регулятора росту Біолану на формування площі листкової поверхні озимого тритикале / З. М. Грицаєнко, Р. М. Притуляк // Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих вчених – Умань, 2007. – С. 195-196.
12. Основи наукових досліджень в агрономії / [В. О. Єщенко, П. Г. Копитко, В. П. Опришко, П. В. Костогриз] ; за ред. В. О. Єщенка. –К. : Дія, 2005. – 288 с.

А. И. Заболотный, А. В. Заболотная, И. Б. Леонтюк, Л. В. Розборская, О. В. Голодрига. Формирование урожайности посевов кукурузы при применении гербицида Люмакс.

В статье приведены результаты исследования влияния разных норм страхового гербицида Люмакс и ручных прополок на формирование площади листьев кукурузы, содержание в листьях суммы хлорофиллов (а+b) и уровень урожайности культуры, поскольку эти показатели находятся в тесной прямой зависимости.  Установлено, что наибольшие значения указанных показателей получены в вариантах опыта с ручными прополками и внесением Люмакса в норме 4,0 л/га. Но ручные прополки, применение которых дало несколько лучшие результаты по урожайности, являются маловероятными для применения в производственных масштабах при современных условиях и требованиях, поскольку очень затратные и малопродуктивные.

А. Zabolotnyi, А. Zabolotnaya, I. Leontyuk, L. Rozborskaya, O. Golodriha. Formation of productivity of maize under the application of the herbicide Lumax.

The article presents the results of studies of the effect of different norms of herbicide Lumax and hand weeding on the formation of maize leaf area, the content in the leaves of the sum chlorophyll  (a + b) and the level of crop yields, since these indicators are in close direct relationship. The best results were observed in variants of the experiment with hand weeding and using Lumax in norm of 4.0 l/ha. However, hand weeding, application of which showed slightly better results in yield is unlikely to be used in production scale under modern conditions and requirements as it cannot provide a quick and timely removal of weeds from corn crops and too costly and unproductive.

Вплив гербіциду трофі 90 на чисту продуктивність фотосинтезу та врожайність кукурудзи

Номер, рік
1(71), 2013

УДК
633.15:632.954:631.811.98

Автор
О.І. Заболотний, кандидат сільськогосподарських наук
Уманський національний університет садівництва

Анотація
У статті викладено результати досліджень впливу різних норм ґрунтового гербіциду Трофі 90 на формування показника чистої продуктивності рослин кукурудзи, від якого безпосередньо залежить урожайність кукурудзи на зерно. Встановлено кореляційні зв’язки між дослідженими показниками.

Ключові слова
забур’яненість, гербіцид Трофі 90, чиста продуктивність фотосинтезу, рівень урожайності
(більше…)