Ієрархічна комп’ютеризована система керування врожайністю теплиці

УДК 681.5.017

Д. Л. Кошкін, кандидат технічних наук
Миколаївський національний аграрний університет

Запропоновано ієрархічну дворівневу комп’ютеризовану систему керування врожайністю теплиці з використанням математичної моделі мікроклімату при керуванні температурою і вологістю повітря. Досліджено переваги способу декомпозиції системи керування за часовою ознакою.

Ключові слова: теплиця, математична модель, керування врожайністю.

Д. Л. Кошкін. Ієрархічна комп’ютеризована система керування врожайністю теплиці.

Список використани джерел:
1. Кошкін Д. Л. Математична модель мікроклімату теплиці для комп’ютеризованої системи керування врожайністю. // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Технічні науки. – Харків: ХНТУСГ, 2014. Випуск 154 “Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України”. – С. 31-33.
2. Малько С. Л. Актуальность проблемы контроля и диагностики систем автоматизации технологических процессов защищенного грунта / С. Л. Малько, Л. П. Андрианова // Электрификация сельского хозяйства. – Уфа : БГАУ, 2002, Вып. 3. – С. 62-65.
3. Speetjens, S. L. Towards an adaptive model for greenhouse control / S. L. Speetjens, J. D. Stigter, G. Van Straten. – Computers and Electronics in Agriculture, 2009, Vol. 67 (1–2). – P. 1-8.
4. F. Rodrіgues, F. Feedforward controllers for greenhouse climate control based on physical models / F. Rodrigues, M. Berenguel, M. R. Arahal. – Proceеdings of the European Control Conference ECC, 2001. – P. 2158–2163
5. T. Takakura, T. Simulation of biological and Environmental Processes / T. Takakura, J. E. Son. – Kyushu University Press, 2004. – 139 p.

Д. Л. Кошкин. Иерархическая компьютеризованная система управления урожайностью теплицы.

Предложена иерархическая двухуровневая компьютеризированная си-стема управления урожайностью теплицы с применением математической модели микроклимата при управлении температурой и влажностью воздуха. Исследованы преимущества способа декомпозиции системы управления по временному признаку.

D. Koshkin. Hierarchical computerized greenhouse crop control system

The hierarchical computerized crop control system with an intelligent micro-climate model-based temperature and humidity control subsystem is proposed. Feasibility and advisability of the time scale decomposition of greenhouse crop control system was investigated.

Система екстремального керування електроприводом молоткової кормодробарки

Номер, рік
3(79), Том 1, 2014
УДК 681.5.0171

Автор
Д.Л. Кошкін, кандидат технічних наук
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
Статтю присвячено питанню впровадження енергоефективних технологій в сільському господарстві. З метою покращення енергетичних показників технологічного процесу дроблення запропоновано використання системи екстремального керування електроприводом
дробарки з кроковим пошуком екстремуму по двох координатах: швидкість обертання робочого органу дробарки та подача матеріалу. Наведено структурну та функціональну схеми системи керування, розглянуто алгоритми роботи.

Ключові слова
кормодробарка, керований електропривод, система екстремального керування
(більше…)