Сучасний стан біржового фондового ринку України

УДК 336.76

А. С. Кравченко, кандидат економічних наук, доцент
Національний університет біоресурсів і природокористування України

У статті розглянуто теоретичні, методологічні та прикладні засади функціонування біржового фондового ринку України. Проаналізовано сучасний стан біржового фондового ринку України, визначено проблеми розвитку вітчизняного біржового фондового ринку.

Ключові слова: біржовий фондовий ринок, капіталізація лістингових компаній, акції, облігації.

Сучасний стан біржового фондового ринку України. (текст статті)

The current state of the exchange stock market of Ukraine. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Загальний огляд фондового ринку України за січень-жовтень 2017 р. / Національний банк України. Генеральний департамент грошово-кредитної політики [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank. gov.ua/doccatalog/document;jsessionid=29A85F8982CB77AB019563CDid=895095.
2. Звіт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 2016 та 2017 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.slideshare.net/NSSMC/2016–77829441.
3. Інформаційне агентство «УНІАН» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://economics.unian.net.
4.Проект програми розвитку фондового ринку України на 2015–2017 роки «Європейський вибір – нові можливості для прогресу та зростання» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nssmc.gov.ua/ fund/development/plan.
5. Левус Н. Перспективи розвитку фондового ринку України / Н. Левус. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, Екф, 2015. – 42 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://libfor.com/index.php?newsid=783.

А. С. Кравченко. Современное состояние биржевого фондового рынка Украины.

В статье рассмотрены теоретические, методологические и прикладные основы функционирования биржевого фондового рынка Украины. Проанализировано современное состояние биржевого фондового рынка Украины, определены проблемы развития отечественного биржевого фондового рынка.

A. Kravchenko. The current state of the exchange stock market of Ukraine.

The article deals with theoretical, methodological and applied principles of functioning of the stock exchange market of Ukraine. The current state of the stock exchange market of Ukraine is analyzed, problems of development of the domestic stock market are determined.

Випуск №4 (96), 2017