Бабяк Н. Д., Крутоус Н. Ю. CVP-аналіз в умовах багатопродуктового виробництва як інструмент операційного контролінгу

УДК 658.155:005.915

DOI: 10.31521/2313-092X/2021-1(109)-2

 

Н. Д. Бабяк, кандидат економічних наук
ORCID ID: 0000-0002-3210-4045
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Н. Ю. Крутоус, аудитор
ORCID ID: 0000-0001-5008-1839
ТОВ «Бейкер Тіллі Україна», м. Київ

 

Розкрито особливості CVP-аналізу в умовах багатопродуктового виробництва, проведено порівняння методик його здійснення. Визначено можливості застосування результатів аналізу при прийнятті управлінських рішень в системі операційного контролінгу. Досліджено проблематику розподілу загальних постійних нерозподілених витрат на окремі види продукції різними методами, а також визначення беззбиткового рівня виробництва і реалізації окремих видів продукції на основі середньозваженого маржинального прибутку. Досліджено вплив на прибуток зміни рівня постійних витрат та питомих змінних витрат за допомогою операційного важелю в рамках операційного аналізу на виробничому підприємстві.

Ключові слова: CVP-аналіз, змінні витрати, постійні витрати, маржинальний прибуток, точка беззбитковості, операційний аналіз, операційний контролінг.

 

  CVP-аналіз в умовах багатопродуктового виробництва як інструмент операційного контролінгу

 CVP-analysis in the conditions of multiproduct manufacturing as a tool of operational controlling

 

Список використаних джерел:

  1. Upchurch A. Management Accounting: Principles & Practice. London: Financial Times, 1998. 706 p.
  2. Seung Hwan Kim. Cost-Volume-Profit Analysis for a Multi-Product Company: Micro Approach Dr. International Journal of Accounting and Financial Reporting. 2015, Vol. 5, No. 1 DOI: https://doi.org/10.5296/ijafr.v5i1.6832
  3. Клементьєва О., Золотарьова О. Операційний аналіз на підприємствах ресторанного господарства. Економічний аналіз. 2011. Вип.  С. 227-232.
  4. Одінцова Т.М., Невмержицька О. В., Чаус І. В. CVP-aналіз як інструмент управління фінансовими результатами підприємства. Фінансовий простір. 2013. № 1. С. 90-95.
  5. Паскалова А.Г. CVP-анализ как инструмент оперативного контроллинга затрат. Контроллинг на малых и средних предприятиях: сборник научных трудов IV межд. конгресса по контроллингу 25 апреля 2014 г.. Под науч. ред. проф. Фалько С.Г.URL: http://controlling.ru/files/56.pdf
  6. Терещенко О.О., Бабяк Н.Д. Фінансовий контролінг: навч. посіб. К : КНЕУ. 2013. 407 с.
  7. Kupriienko, A. V. Controlling Concept Development in the Context o Formation of Accounting Provision. Modern Economics, 2018. 12. 126-132. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V12(2018)-19.
  8. Бабяк Н.Д.,  Іванюк К.Б. CVP-аналіз: традиційний та управлінський підходи. Бізнес Інформ. 2015. № 8. С. 272-276. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2015_8_43.
  9. Баришевська І. В., Гринчук Ю. В., Аналіз фінансової стійкості на основі альтернативних рішень управління витратами сільськогосподарських підприємств. Modern Economics. 2019. № 17(2019). С. 20-25. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V17(2019)-04.
  10. Осадча А.Г., Брик Н.М.  CVP-аналіз як ефективний засіб планування і прогнозування діяльності підприємств. Вісник НУВГП. Серія «Економічні науки». Випуск 1(89) 2020 р. DOI: https://doi.org/10.31713/ve1202014

 

Н. Д. Бабяк, Н. Ю. Крутоус. CVP-анализ в условиях многопродуктового производства как инструмент операционного контроллинга

Раскрыты особенности CVP-анализа в условиях многопродуктового производства, проведено сравнение методик его осуществления. Определены возможности применения результатов анализа при принятии управленческих решений в системе операционного контроллинга. Исследована проблематика распределения общих постоянных нераспределенных расходов на отдельные виды продукции различными методами, а также определения безубыточного уровня производства и реализации отдельных видов продукции на основе средневзвешенной маржинальной прибыли. Исследовано влияние на прибыль изменения уровня постоянных затрат и удельных переменных затрат с помощью операционного рычага в рамках операционного анализа на производственном предприятии.

Ключевые слова: CVP-анализ, переменные затраты, постоянные затраты, маржинальная прибыль, точка безубыточности, операционный анализ, операционный контроллинг.

 

N. Babiak, N. Krutous. CVP-analysis in the conditions of multiproduct manufacturing as a tool of operational controlling

The peculiarities of CVP analysis in conditions of multiproduct manufacturing are revealed, comparing methods of its implementation are carried out. The possibilities of application the results of analysis when making managerial decisions in the operating system are determined. The problem of distribution of general constant retained expenses on separate types of products by various methods, as well as the definition of a break-free level of production and realization of certain types of products based on weighted average margin profits, are investigated. The impact on the profit of changing the level of constant costs and specific variables of expenses through an operating lever within the production enterprise is investigated.

Keywords: CVP analysis, variable costs, fixed costs, marginal profit, break-even point, operational analysis, operational controlingl.

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

babiak.pdf
babiak.pdf