Виявлення експортних можливостей регіону за допомогою International Trade Centre.

УДК 339.56.055:65.011.56

І. В. Гончаренко, доктор економічних наук, професор
Н. П. Шведова, магістр
Миколаївський національний аграрний університет

О. Є. Кузьмін, доктор економічних наук, професор
Р. Л. Логвиненко, здобувач вищої освіти
Національний університет «Львівська політехніка»

Досліджено географічну структура експорту Миколаївської області, зроблено аналіз експортного потенціалу України та надано рекомендації щодо напрямів розширення експорту Миколаївщини. Проаналізовано можливості використання платформи International Trade Centre та інструменту Export Potential Map.

Ключові слова: International Trade Centre, Export Potential Map, експорт, експортно-імпортні відносини.

Виявлення експортних можливостей регіону за допомогою International Trade Centre. (текст статті)

Expression of export features of the region by supported International Trade Center. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Головне управління статистики у Миколаївській області [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.mk.ukrstat.gov.ua/
2. Дунська А. Р. Пошук та вибір іноземних партнерів для здійснення зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс] / А. Р. Дунська, Н. М. Лавренчук – Режим доступу : http://ape.fmm.kpi.ua/article/viewFile/66924/pdf_29.
3. Зубрицький А. І. Експортний потенціал України у контексті порівняльних переваг [Електронний ресурс] / А. І. Зубрицький // Економіка і прогнозування. – 2015. – Режим доступу : http://eip.org.ua/docs/EP_15_1_140_uk.pdf.
4. Регіональна торгово-промислова палата Миколаївської області [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.rtpp.com.ua/uk
5. ExportРotentialMap [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://exportpotential.intracen.org
6. TheInternationalTradeCentre [Електронний ресурс] – Режим доступу : http: //www.intracen.org.

И. В. Гончаренко, Н. П. Шведова, А. Е. Кузьмин, Р. Л. Логвиненко. Выявление экспортных возможностей региона с помощью International Trade Centre.

Исследовано географическую структуру экспорта Николаевской области, сделан анализ экспортного потенциала Украины и даны рекомендации по направлениям расширения экспорта Николаевщины. Проанализированы возможности использования платформы International Trade Centre и инструмента Export Potential Map.

I. Honcharenko, N. Shvedova, O. Kuzmin, R. Logvinenko. Expression of export features of the region by supported International Trade Center.

The article shows the result of analyzes export potential of Ukraine, examines the geographical structure of the export of the Mykolaiv region, and gives recommendations on the directions of export expansion of the Mykolayiv region. The possibilities of using the International Trade Center platform and the Export Potential Map tools have been analyzed.

Випуск №4 (96), 2017