О. А. Купчишина. Моніторинг регуляторної політики в аграрному секторі економіки України

УДК 657.22

DOI: 10.31521/2313-092X/2018-3(99)-5

О. А. Купчишина, аспірант
Миколаївський національний аграрний університет

Метою дослідження є обґрунтування результатів впливу регуляторної політики на ефективність аграрного виробництва. Комплексним інструментом прямого впливу держави на розвиток аграрної сфери виступають загальнодержавні програми, за розробку та впровадження і оцінку ефективності яких відповідає Міністерство аграрної політики та продовольства України. Для оцінки рівня впливу регуляторної політики в Україні нами використано поелементний аналіз одного з найбільш затребуваних та вагомих світових рейтингів – Індексу глобальної конкуренто-спроможності.

Податкова політика виступає одним з ключових факторів ефективної регуляторної політики в аграрній сфері, оскільки залежність між обсягом податкового тягаря, умовами оподаткування та результатами діяльності економічної системи є очевидною.

Ключові слова: регуляторна політика, аграрний сектор, податкова політика, фіскальне навантаження, державне регулювання.

Моніторинг регуляторної політики в аграрному секторі економіки України. (текст статті)

Regulation of production capacity of agricultural production on the basis of food security indicators. (анотація)

Список використаних джерел:

 1. Погрібняк М. А. Механізм державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності: автореф. дис… канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Погрібняк М. А.; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2008. – 20 с.
 2. Эволюция регуляторной политики в странах-членах ОЭСР [Электронный ресурс] / Н. Малышев // Париж: Организация экономического сотрудничества и развития. – 2006. – 35 с. – Режим доступа: www.oecd.org/gov/regulatory-policy/42051724.doc (01.10.2015).
 3. Осадча Н. В. Цілі, завдання та принципи регуляторної політики в митній сфері [Текст] / Н. В. Осадча, В. І. Ляшенко // Економічний вісник Донбасу. – 2010. – № 1(19). – С. 69-82.
 4. Колупаєва І. В. Державна регуляторна політика: сутність та принципи формування / І. В. Колупаєва// Проблеми економіки – 2013. – № 4. – С. 99-107.
 5. Жулінська О. Проблеми дотримання принципів державної регуляторної політики [Текст] / О. Жулінська // Ефективність державного управління: зб. наук. пр. / за заг. ред. В. С. Загорського, А. В. Ліпенцева. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2012. – Вип. 32. – С. 122-128.
 6. Чугунов І.Я. Регуляторна політика як інструмент активізації процесів регіонального соціально-економічного розвитку / І.Я. Чугунов, О.П. Крайник // Наукові праці НДФІ. – К., 2006. – Вип. 1(34). – С. 3-12.
 7. Криленко В. І. Методологічні засади оцінки регуляторної політики держави у сфері забезпечення економічної безпеки аграрного сектора/ В.І. Криленко // Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова. – 2014. –Том 19 , Випуск 2/2. – С.113-117.
 8. Офіційний сайт рейтингу Індекс глобальної конкурентоспроможності [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018.
 9. Офіційний сайтДержказначейства [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.treasury.gov.ua/.
 10. Юшко С. В. Фіксований сільськогосподарський податок: історія та перспективи застосування / С. В. Юшко // Фінанси України. – 2009. – № 11. – С. 63-72.
 11. Офіційний сайт рейтингу Світового банку DoingBusiness[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.doingbusiness.org/rankings.
 12. Мішенін Є. В. Ґенеза запровадження фіксованого сільськогосподарського податку / Є. В. Мішенін, Н. М. Салич // Вісник Сумського НАУ. – 2010. – Вип. 9/2. – С. 3-15
 13. Мацелюх Н. П. Оподаткування аграрного сектору: проблеми і нові підходи в системі державного регулювання / Н. П. Мацелюх, М. О. Скорик // Агросвіт. – 2016. – № 12. – С. 24-28.
 14. Про результати перевірки та аналізу ефективності державної підтримки агропромислового комплексу в умовах його реформування у 2001 році / Підготовлено за матеріалами Звіту департаменту контролю видатків на АПК та виробничу інфраструктуру, затвердженого постановою Колегії Рахункової палати від 27.03.2002 № 5-3. – Київ: Рахункова палата України, 2002. – Випуск 6.
 15. Державна служба статистики України [Електронний ресурс] : офіційнийсайт – Режим доступу:http://www.ukrstat.gov.ua/
 16. Лемішко О. О. Регулюючий вплив податкового навантаження на економічні процеси у сільському господарстві / О. О. Лемішко // Молодий вчений.–2016. – №9(36).–С. 54-60. – Режим доступу:
  http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/9/55.pdf
 17. Карпенко Є. А. Обліктаоподаткуванняоплатипрацінайманихпрацівниківтачленівфермерськихгосподарств / Є. А. Карпенко // ЕкономічнийвісникЗапорізькоїдержавноїінженерноїакадемії. – 2017. – Вип. 2 (2). – С. 112-116. – Режимдоступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evzdia_2017_2%282%29__24

О. А. Купчишина. Мониторинг регуляторной политики в аграрном секторе экономики Украины.

Целью исследования является мониторинг регуляторной политики в аграрном секторе Украины. Комплексным инструментом прямого воздействия государства на развитие аграрной сферы выступают общегосударственные программы, за разработку, внедрение и оценку эффективности которых отвечает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины. Для оценки уровня регуляторной политики в Украине нами использован поэлементный анализ одного из наиболее востребованных и значимых мировых рейтингов – Индекса глобальной конкурентоспособности.

Налоговая политика один из ключевых факторов эффективной регуляторной политики в аграрной сфере, поскольку зависимость между объемом налогового бремени, условиями налогообложения и результатами деятельности экономической системы очевидна.

Ключевые слова: регуляторная политика, аграрный сектор, налоговая политика, фискальная нагрузка, государственное регулирование.

 

О. Kupchyshina. Monitoring of regulatory policy in the agricultural sector of economic of Ukraine.

The purpose of our research is to monitor regulatory policy in the agricultural sector of Ukraine. State-run programs are a comprehensive instrument of direct influence of the state on the development of the agrarian sector, for which the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine is responsible for the development, implementation and evaluation of efficiency.

In order to assess the level of regulatory policy in Ukraine, we used elemental analysis of one of the most sought after and weighty global ratings – the Global Competitiveness Index.

Tax policy is one of the key factors in effective regulatory policy in the agrarian sector, as the relationship between tax burden, taxation and economic system performance is evident.

Key words: regulatory policy, agrarian sector, tax policy, fiscal burden, state regulation.

Повернутися до змісту

kupchushina.pdf
kupchushina.pdf
Size: 0.33