Горбунова К. М., Літвінчук С. Б., Тайхриб К. А., Яблуновська К. О. Модульно-компетентністні технології підготовки майбутніх агроінженерів відповідно до вимог Болонського процесу

УДК 378.147:621-057.87

DOI: 10.31521/2313-092X/2020-2(106)-14

 

К. М. Горбунова, кандидат педагогічних наук, доцент
ORCID ID: 0000-0003-4649-7721
С. Б. Літвінчук, кандидат педагогічних наук, доцент
ORCID ID: 0000-0002-9885-7234
К. А. Тайхриб, асистент
ORCID ID: 0000-0002-3394-2024
К. О. Яблуновська, асистент
ORCID ID: 0000-0002-5215-1594
Миколаївський національний аграрний університет

 

У статті досліджено дидактичні засади модульно-компетентнісної технології підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності «Агроінженерія» у контексті вимог Болонського процесу. За результатами дослідження розроблена технологія набуття компетентностей майбутніми агроінженерами при вивченні модулів дисципліни «Педагогіка вищої школи». Доведено, що ефективність підготовки майбутніх агроінженерів у контексті Болонського процесу буде значно підвищена, а сформовані професійні компетенції нададуть можливість здобувачам вищої освіти після закінчення закладу вищої освіти успішно займатися професійною діяльністю в галузі агроінженерії.

Ключові слова: майбутні агроінженери, модульне навчання, модульно-компетентнісна технологія навчання, професійні компетенції майбутнього агроінженера, професійна підготовка.

 

  Модульно-компетентністні технології підготовки майбутніх агроінженерів відповідно до вимог Болонського процесу

Module-competent technologies for training future agro-engineers in accordance with the requirements of the Balogna process

 

Список використаних джерел:

 1. Хуторской А. В. Ключевые компетенции: технология конструирования. Народное образование. № 5. С. 56 – 61.
 2. Пометун О. І. Теорія та практика послідовної реалізації компетентнісного підходу в досвіді зарубіжних країн. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи : Бібліотека з освітньої політики / Під заг. ред. О. В. Овчарук. К. : К.І.С., 2004. С. 8.
 3. Заблоцька О. С. Компетентність, кваліфікація, компетенція як ключові категорії компетентнісної парадигми вищої освіти [Текст]. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка.   № 39. С. 52 – 56.
 4. Педагогічні технології у неперервній освіті: монографія / Сисоєва С. О., Алексюк М. А., Воловик П. М., Кульчицька О. І. та ін.); за ред. С. О. Сисоєвої.  К. : Віпол, 2001.  502 с.
 5. Postlethwait S. N. Time for Microcoursees? The Library College Journal. 1969.  2. № 2.
 6. Russel J. D. Modular Instruction. Guide to the Desing, Selection Utilization and Evaluation of modular Materials. Minneapolis, Minnesota: Burgess Publishing Company. 1974. P. 5.
 7. Компетентнісно зорієнтована освіта : якісні виміри : монографія / редкол. : Огнев’юк В. О., Хоружа Л. Л., Сисоєва С. О., Чернуха Н. М., Терентьєва Н. О. К. : Київ., ун-т Б. Грінченка, 2017.  368 с.
 8. Коменский Я. А. Дидактические принципы.  М.: Учпедгиз, 1940.  С. 14.
 9. Юцявичене П. А. Теория и практика модульного обучения. Каунас: Шиеса, 1989. 272 с.
 10. Журавский В. С., Згуровський М.З. Болонський процес: головні принципи входження в європейський простір вищої освіти. К.: Політехніка НУТУ „К П І”, 2003. 195 с.
 11. Зязюн І. А. Неперервна освіта: Концептуальні засади і сучасні технології /Творча особистість у системі неперервної освіти. Харків: ХДПУ, 2003. С. 8-16.
 12. Ничкало Н. Г. Методологічні проблеми безперервної професійної освіти. Психолого-педагогічні проблеми професійної освіти: наук.- метод. зб. К.: 1994. 180 с.
 13. Коберник О. М. Формування технологічної компетентності учнів у процесі трудового навчання. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 13. Зб. наук. праць / За ред. проф. М. С. Корця, проф. П. В. Дмитренка. К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008.  С. 110 – 113.
 14. Митяева А. М. Содержание многоуровневого высшего образования в условиях реализации компетентностной модели. Педагогика. 2008. № 8.
 15. Козловська І. М., Кміт Я. М. Дидактичне дослідження на експериментальному майданчику: методологічні рекомендації. Львів, 2001.  68 с.
 16. Ягупов В. В. Компетентнісний підхід у професійній підготовці фахівців у системі професійно-технічної освіти. Педагогічна і психологічна науки в Україні : зб. наук. праць : в 5 т. К. : Пед. думка, 2012.  Т. 4 : Професійна освіта і освіта дорослих.  С. 124-125.
 17. Ягупов В. В. Компетентностный поход к профессиональному образованию. Отечественная и зарубежная педагогика.    №2 (5).  С. 48-54.
 18. Ягупов В. В. Моделирование профессиональной компетентности выпускников профессиональных учебных заведений. Нові технології навчання : [зб. наук. пр. / гол. Ред.. О. П. Гребельник].   Вип. 76.  С. 144-152.
 19. Антонець А. В. Деякі психолого-педагогічні передумови ефективного формування професійних компетенцій майбутніх агроінженерів. Науково-методичні основи компетентнісного підходу до підготовки здобувачів вищої освіти : [зб. наук. пр. Полтавської державної аграрної академії]. Полтава : ПДАА, 2017.  Вип. 48.  С. 139-141.
 20. Глузман О. В. Базові компетентності: сутність та значення в життєвому успіху особистості. Педагогіка і психологія.  2009.  №2. С. 51-61.

 

К. М. Горбунова, С. Б. Литвинчук, Е. А. Тайхриб, Е. А. Яблуновская. Модульно-компетентностные технологии подготовки будущих агроинженеров в соответствии с требованиями Болонского процесса

В статье исследуются дидактические основы модульно–компетентностной технологии подготовки студентов специальности «Агроинженерия» в контексте требований Болонского процесса. Проведено практическое исследование, на основании которого разработана технология приобретения компетентностей будущими агроинженерами при изучении модулей дисциплины «Педагогика высшей школы». Доказано, что эффективность подготовки будущих агроинженеров в контексте Болонского процесса будет значительно улучшена, а сформированные профессиональные компетенции предоставляет возможность соискателям висшего образования после окончания заведения высшего образования успешно заниматься профессиональной деятельностью в агроинженерной отрасли.

Ключевые слова: будущие агроинженеры, модульное обучение, модульно-компетентностная технология обучения, профессиональные компетенции будущего агроинженера, профессиональная подготовка.

 

K. Gorbunova, S. Litvinchu, K. Taychrib, K. Yablunovska. Module-competent technologies for training future agro-engineers in accordance with the requirements of the Balogna process

The article explores the didactic foundations of modular-competence technology for the training of students in the specialty “Agroengineering” in the context of the requirements of the Bologna process. A practical study was carried out, on the basis of which a technology was developed for acquiring competencies by future agricultural engineers when studying the modules of the discipline "Higher school pedagogy". It is proved that the effectiveness of training future agricultural engineers in the context of the Bologna process will be significantly improved, and the formation of professional competencies in students will make it possible, after graduating from higher education, to successfully engage in professional activities in the agricultural engineering industry.

Keywords: innovative pedagogical activity, ensuing specialists, modular studying, modular-competent attitude, professional competent.

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

gorbunova.pdf
gorbunova.pdf