К. М. Карпенко, Т. В. Герасько, С. А. Вдовенко. Ріст і розвиток сортів помідора у відкритому ґрунті за дії біопрепаратів

УДК 635.6:631.8

DOI: 10.31521/2313-092X/2018-4(100)-10

К. М. Карпенко, старший викладач
Т. В. Герасько,
кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Таврійський державний агротехнологічний університет
С. А. Вдовенко,
доктор сільськогосподарських наук, доцент
Вінницький національний аграрний університет

Досліджено використання біопрепаратів азотофіту-р та фітоциду-р при вирощуванні помідора розсадним способом у відкритому ґрунті. Вивчені фенологічні та біометричні особливості сортів Ляна, Новичок, Ріо Гранде та встановлено що, біопрепарати сприяли прискоренню початку плодоношення на 6-8 діб, відносно рослин що не оброблялись. Виявлені закономірності змін діаметру плода за дії біопрепаратів: показник збільшувався відносно плодів контрольного варіанту на 19 %. Виявлено збільшення маси плода відносно контролю у варіанті із застосуванням біопрепаратів.

Ключові слова: помідор, сорт, біопрепарат. фенологічна фаза, біометричний показник.

Ріст і розвиток сортів помідора у відкритому ґрунті за дії біопрепаратів (текст статті)
Growth and development of tomato varieties in the open field under the influence of biologics (анотація)

Список використаних джерел:

 1. Bourn D., Prescott J. A comparison of the nutritional value, sensory qualities, and food safety of organically and conventionally produced foods. Crit Rev Food Sci Nutr. V.42. №1. Р.1–34.
 2. Паламарчук В.Д., Поліщук І.С., Венедіктов О.М.Системи сучасних інтенсивних технологій у рослинництві: навчальний посібник. Вінниця, 2011. 381 с.
 3. Willer H. and Lernoud J. (Eds.) (2017): The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2017. Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), Frick, and IFOAM – Organics International, Bonn.Version 1.3 of February 20, 2017 URL: http://www.organic-world.net/yearbook/yearbook -2017.htm
 4. Andersson C. Quality of organically and conventionally grown potatoes: four-year study of micronutrients, metals, secondary metabolites, enzymic browning and organoleptic properties. Food Addit Contam.   V.22.  №6.  Р.514–534
 5. Чайка Т. О. Ефективність органічного сільського господарства в Україні. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2011. № 4. С. 160 – 164.
 6. Smith, W. Groenen Organic Farming on the Prairies. Canada, Saskatchewan, 2000. URL: http://saskorganic.com/content/organic-farming-prairies-2nd-ed
 7. Woese, D. Lange, C. Boess, K.W. Bogl comparison of organically and conventionally grown foods – results of a review of the relevant literature.  J Sci Food Agric. 1997. №74. Р. 281–293.
 8. Total antioxidant capacity, total phenolic content and iron and zinc dialyzability in selected Greek varieties of table olives, tomatoes and legumes from conventional and organic farming / Marina Drakou, and etc. Int J Food Sci Nutr. 2015. V. 66. № 2. P. 197–202
 9. Kmiecikb et al Metabolomic fingerprinting employing DART-TOFMS for authentication of tomatoes and peppers from organic and conventional farming / H. Novotna, O. Kmiecikb et al. Food Additives & Contaminants: Part A. 2012. V. 29. №9. Р.1335–1346
 10. Effects of organic and conventional methods on mineral content and taste parameters in tomato fruit / Nikolaos Kapoulas, Zoran S. Ilic, Lidija Milenkovic, Nataša Mirecki. Agriculture & Forestry. 2013. V. 59. №3. Р. 23-34
 11. Каталог сортів рослин, придатних для поширення в Україні у 2007 р. К.: Алефа, 2007. 348 с.
 12. Державний реєстр пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні. ДР №3890 від 03.06.09. РП Б 02040.
 13. Технологія вирощування. Загальні вимоги: ДСТУ 6008:2008 – [Чинний від 22.12.2008]. К.: Держспоживстандарт України, 2010. – 18 с.
 14. Барабаш О.Ю. Овочівництво : Підручник. К.: Вища школа, 1994. 374 с.

 

К. М. Карпенко, Т. В. Герасько, С. А. Вдовенко. Рост и развитие сортов помидора в открытом грунте под действием биопрепаратов.

Исследовано использование биопрепаратов азотофит-р и фитоцида-р при выращивании помидора рассадным способом в открытом грунте. Изучены фенологические и биометрические особенности сортов Ляна, Новичок, Рио Гранде и установлено, что биопрепараты способствовали ускорению начала плодоношения на 6-8 суток по сравнению с растениями, которые не обрабатывались. Установлены закономерности изменений диаметра плода под действия биопрепаратов: показатель увеличивался по сравнению с плодами контрольного варианта на 19%. Установлено увеличение массы плода по сравнению с контролем в варианте с применением биопрепаратов.

Ключевые слова: помидор, сорт, биопрепарат, фенологическая фаза, биометрический показатель.

 

K. Karpenko, T. Gerasko, S. Vdovenko. Growth and development of tomato varieties in the open field under the influence of biologics.

The use of azotophyte-p and phytocide-p biopreparations in the growing of tomato seedling on open soil was explored. The phenological and biometric features of such varieties as  Lyana, Novychok, Rio Grande were studied.   It was established that biopreparations affected to the acceleration of the beginning of fruiting for 6-8 days, according to untreated plants.

The revealed patterns of changes in the diameter of the fruit under the action of biopreparations increased according to the fruit of the control variant by 19%. An increase in the weight of the fruit according to control in the variant with the use of biopreparations was revealed.

Keywords: tomato, variety, biopreparation, phenological phase, biometric indicator.

Повернутися до змісту

karpenkokm.pdf
Size: 0.33