Каратєєва О. І., Лесік І. М. Оцінка екстер’єру основних промірів будови тіла телиць залежно від їх походження

УДК 636.2.034.061.082

DOI: 10.31521/2313-092X/2020-4(108)-10

 

Каратєєва О. І., кандидат сільськогосподарських наук, доцент
ORCID ID: 0000-0002-0652-1240
Researcher ID: D-9578-2018
Лесік І.М., кандидат економічних наук, доцент
ORCID ID: 0000-0003-1225-7594
Researcher ID: Х-6297-2018
Миколаївський національний аграрний університет

 

У роботі висвітлено результати аналізу оцінки основних промірів будови тіла телиць залежно від їх походження. Продуктивні і племінні якості тварин визначаються їх екстер’єрно-конституційним типом. До високої продуктивності та тривалого використання здатні тільки здорові, добре розвинуті тварини. Конституційно міцні тварини найбільш повно відповідають бажаним господарсько-біологічним властивостям. Дослідження екстер’єру телиць різних породних поєднань підтверджують, що підвищення умовної кровності за червоною датською та англерською породами сприяє покращанню показників екстер’єру телиць у бік більшого вираження молочного типу будови тіла, збільшенню окремих висотних і широтних промірів, загальному розміру і пропорційності будови тіла тварин. Отримані результати дають підставу стверджувати, що помісні телиці з 1/4 кровності за червоною датською худобою суттєво відрізняються за ступенем розвитку лінійних промірів будови тіла від ровесниць чистопородної та помісної групи 3/4 червоної степової×1/4 англерської.

Ключові слова: екстер’єр, проміри будови тіла, продуктивне довголіття, англерська порода, червона датська порода, умовна кровність.

 

  Оцінка екстер’єру основних промірів будови тіла телиць залежно від їх походження

Assessment of the exterior of the main measurements of the physique of heifers depending on their origin

 

Список використаних джерел:

 1. Алексеева Е. И., Суханова С. Ф., Лещук, Т. Л. Сравнительная характеристика экстерьера коров мясного направления продуктивности. Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. 2017. № 4 (40). С. 98- DOI: 10.18286/1816-45-2017-4-98-102
 2. Буркат В. П., Полупан Ю. П., Йовенко І. В. Лінійна оцінка корів за типом. К.: Аграрна наука, 2004. Т. 88. С. 148.
 3. Сірацький Й. З., Данилків Я. Н., Данилків О. М. Екстер’єр молочних корів: перспективи оцінки і селекції. К.: Науковий світ, 2001. 146 с.
 4. Ивашков А. И., Рыжкова Л. Ю. Особенности роста высокопродуктивных коров. Вестник Российского государственного аграрного заочного университета. 2006. № 1. С. 121-
 5. Іляшенко Г. Д. Вплив окремих генетичних чинників на екстер’єр корів та його зв’язок з молочною продуктивністю. Науковий вісник Асканія-Нова. 2014. № 7. С. 140-
 6. Каратєєва О. І. Розвиток лінійних промірів худоби різних порід молочного напряму продуктивності. Таврійський науковий вісник. Вип. 78, Т.1, Ч.2. С. 72-76.
 7. Карлова Л. В. Особливості екстер’єру корів української червоної молочної породи різного генетичного походження. Науково-технічний бюлетень. 2013. №. 110. С. 59-
 8. Лакин Г. Ф. Биометрия. Учебное пособие для биол. спец. вузов, 4-е изд., перераб. и доп. М. : Высшая школа, 1990. 352 с.
 9. Пелехатий М. С., Кочук-Ященко О. А. Лінійна оцінка екстер’єру корів українських чорно-рябої і червоно-рябої молочних порід та її вплив на їх молочну продуктивність в аналогічних умовах. Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. 2013. №. 2 (1). С. 154-169.
 10. Піщан І. С. Екстер’єрно-конституційні особливості швіцьких корів різного екологічного походження. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. 2016. №. 236. С. 229-244.
 11. Плохинский Н. А. Биометрия. М. : Изд-во МГУ, 1970. 367 с.
 12. Полупан Ю. П. Онтогенетичні особливості формування екстер’єру молодняку. Розведення і генетика тварин. 2016. № 52. С. 63-
 13. Прудніков В.Г., Дидикіна А.І. Екстер’єрні показники корів абердин-ангуської і шаролезької порід вітчизняного походження залежно від живої маси. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету «Аграрна наука та харчові технології». 2017. № 1 (95).142-147.
 14. Хмельничий Л. М. Оценка коров украинской красно-пестрой молочной породы в соотносительной изменчивости промеров и индексов телосложения. Генетика и разведение животных. 2014. № 4. С. 20-
 15. Щербатий З. Є., Боднар П. В., Кропивка Ю. Г. Динаміка росту живої маси та екстер’єрно-конституційні особливості корів української чорно-рябої молочної породи різних типів конституції. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені СЗ Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки. Т. 18, № 2, С. 281-286. DOI:10.15421/nvlvet6761.
 16. Almeida T. P. et al. Genetic associations between reproductive and linear-type traits of Holstein cows in Brazil. Revista Brasileira de Zootecnia. 2017. Т. 46, №. С. 91-98. DOI: 10.2298/BAH1202195G.
 17. Getu A. et al. The role of conformational traits on dairy cattle production and their longevities. Open Access Library Journal, 2015, Т. 2, №. 03, С.1. DOI: 10.4236 / oalib.1101342.
 18. Kadarmideen H. N. Genetic correlations among body condition score, somatic cell score, milk production, fertility and conformation traits in dairy cows. Animal science. 2004. Т. 79, №. С. 191-201. DOI: 10.1017/S1357729800090056.
 19. Otwinowska-Mindur A. et al. Genetic relationship between lactation persistency and conformation traits in Polish Holstein-Friesian cow population. Czech J. Anim. Sci. 2016. Т. 61, №. 2. С. 75-81. DOI: 10.17221/8730-CJAS.
 20. Sawa A. et al. Relationship between conformation traits and lifetime production efficiency of cows. ISRN veterinary science. 2013. Т. 2013. DOI: 10.1155/2013/124690.
 21. van der Heide E. M. M. et al. Predicting survival in dairy cattle by combining genomic breeding values and phenotypic information. Journal of dairy science. 2020. Т. 103, №. 1. С. 556-571. DOI 10.3168/jds.2019-16626.
 22. Zavadilová L., Němcová E., Štípková M. Effect of type traits on functional longevity of Czech Holstein cows estimated from a Cox proportional hazards model. Journal of Dairy Science. 2011. Т. 94, №. 8. С. 4090-4099. DOI: 10.3168/jds.2010-3684.

 

Е. И. Каратеева, И. Н. Лесик. Оценка экстерьера основных промеров телосложения телок в зависимости от их происхождения

В работе освещены результаты анализа оценки основных промеров телосложения телок в зависимости от их происхождения. Продуктивные и племенные качества животных определяются их экстерьерно-конституциональным типом. Только хорошо развитые, здоровые животные способны к высокой продуктивности и длительному использованию. Конституционно крепкие животные наиболее полно соответствуют желаемым хозяйственно-биологическим показателям. Исследования экстерьера телок разных породных сочетаний подтверждают, что повышение условной кровности по красной датской и англерской породам способствует улучшению показателей экстерьера телок в сторону большего выражения молочного типа строения тела, увеличению отдельных высотных и широтных промеров, общему размеру и пропорциональности телосложения животных. Полученные результаты дают основание утверждать, что поместные телки с 1/4 кровности по красному датскому скоту существенно отличаются по степени развития линейных промеров строения тела от сверстниц чистопородной и поместной группы 3/4ЧС×1/4 Анг.

Ключевые слова: экстерьер, промеры телосложения, продуктивное долголетие, англерская порода, красная датская порода, условная кровность.

 

E.  Karatieieva, I.  Lesik. Assessment of the exterior of the main measurements of the physique of heifers depending on their origin

The paper highlights the results of an analysis of the assessment of the main measurements of the heifers physique depending on their origin. Productive and breeding qualities of animals are determined by their exterior-constitutional type. Only well-developed, healthy animals are capable of high productivity and long-term use. And also constitutionally strong animals most fully correspond to the desired economic and biological indicators. Therefore, studies of the exterior of heifers of different breed combinations confirm that an increase in conditional blood count for the Red Danish and Angler breeds contributes to an improvement in the indicators of the exterior of the heifers towards a greater expression of the milky type of body structure, an increase in individual altitude and latitude measurements, the overall size and proportionality of the physique of animals. And the obtained results give grounds to assert that local heifers with 1/4 blood level in red Danish cattle significantly differ in the degree of development of linear measurements of the body structure from peers of the purebred and local group 3 / 4ES × 1/4 Ang.

Keywords: exterior, body measurements, productive longevity, Angler breed, Danish red breed, conditional blood.

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

karatieieva.pdf
karatieieva.pdf