Використання кореляційно-регресійних і логістичної моделей для оцінки втрат молочного скотарства від теплового стресу

УДК 636.2.034:[57.045: 001.891.573]

DOI: 10.31521/2313-092X/2019-1(101)-11

 

Д.-В. Д. Пасєчко, магістр, асистент
ORCID ID: 0000-0002-6411-693X
В.Г. Кушнеренко, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
ORCID ID: 0000-0003-1220-2972
Л.М. Дашевська, викладач
ORCID ID: 0000-0003-3727-6484
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»

 

       У зв`язку з глобальним потеплінням, зростає частота проявів теплового стресу у сільськогосподарських тварин. Внаслідок цього галузь молочного скотарства втрачає значні кошти від недоодержаної продукції. З метою мінімізації економічних збитків, слід впроваджувати заходи протидії тепловому стресу, яким передує оцінка рівня втрат. Зарубіжні дослідники використовують складні багатофакторні моделі і дороге програмне забезпечення з метою одержання максимально точної оцінки. Вітчизняні молочні ферми не завжди мають фінансову змогу замовити послуги з оцінки або самостійно провести їх, крім того, дуже високий рівень точності може бути непотрібним для доведення доцільності впровадження певних заходів протидії. Таким чином, доцільним є проведення оцінки затрат від стресу за допомогою програми Excel, з використанням метеорологічних даних і баз даних обліку продуктивності господарства.
       Дослідження проведено на базі господарства «Асканійське» на поголів`ї корів української чорно-рябої молочної породи за період 2016…2018 років. Вивчали зв`язок між рівнем стресу у довкіллі та в приміщеннях для утримання корів. Досліджували вплив теплового стресу на рівень надою корів і вірогідність запліднення при осіменінні. Для оцінки рівня теплового стресу використовували температурно-вологісний індекс і розроблену нами формулу накопиченого рівня стресу. Побудову кореляційно-регресійної моделі проводили за загальноприйнятою методикою. Точність проведеної оцінки визначали співставленням одержаного рівня втрат зі збитком, розрахованим за методикою N.R. St-Pierre.
      Установлено, що для оцінки рівня теплового стресу в господарстві необхідно поєднувати оцінку за даними метеостанції з оцінкою за даними мікроклімату. Розроблені моделі оцінки впливу стресу на рівень надою корів можуть бути використані для встановлення економічної доцільності застосування заходів протидії. У той же час їх точність є відносно низькою і вони придатні для оцінки збитків лише за той період, за який були побудовані. Модель прогнозування успішності осіменіння доцільно використовувати за умов сильного стресу.
      Таким чином, не дивлячись на ряд недоліків побудованих моделей, даний метод можна використовувати для приблизної оцінки втрат від стресу і подальшого обґрунтування впровадження заходів протидії.

 

      Ключові слова: тепловий стрес, моделювання, молочне скотарство, надій, осіменіння.

Використання кореляційно-регресійних і логістичної моделей для оцінки втрат молочного скотарства від теплового стресу

Use of correlation, regression and logistic models for the losses estimation of dairy industry from the heat stress

Список використаних джерел:

 1. A glossary for biometeorology / S.N. Gosling та ін. // International journal of biometeorology. 2014. № 58 (2). 277-308 URL: https://doi.org/10.1007/s00484-013-0729-9
 2. Dickinson R.E., Cicerone R.J. Future global warming from atmospheric trace gases // Nature. 1986. № 319. C.109-115 URL: https://doi.org/10.1038/319109a0
 3. West J.W. Effects of Heat-Stress on Production in Dairy Cattle // Journal of dairy science. 2003. № 86 (6). C.2131-2144 URL: https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302(03)73803-X
 4. Key N., Sneeringer S., Marquardt D. Climate Change, Heat Stress, and U.S. Dairy Production. Washington: U.S. Department of Agriculture (USDA) – Economic Research Service (ERS), 2014. 45 с. URL: https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2506668
 5. Пасєчко Д.Д., Нежлукченко Т.І. Тепловий стрес: виявлення, попередження, вплив на молочні породи великої рогатої худоби (огляд) // Таврійський науковий вісник. 2018. № 100. C.167-174 URL: http://www.tnv-agro.ksauniv.ks.ua/archives/100_2018/part_2/26.pdf
 6. Defining and evaluating heat stress thresholds in different dairy cow production systems / K. Brügemann та ін. // Archives Animal Breeding. 2012. № 55. C.13-24 URL: https://doi.org/10.5194/aab-55-13-2012
 7. Schüller L.K., Burfeind O., Heuwieser W. Effect of short-and long-term heat stress on the conception risk of dairy cows under natural service and artificial insemination breeding programs // Journal of dairy science. 2016. № 99 (4). C.2996-3002 URL: https://doi.org/10.3168/jds.2015-10080
 8. Future climate change and its influence on milk production of holstein cattle maintained in the Nile delta of Egypt / R.R. Sadek та ін. // Egyptian journal of animal production. 2015. № 52 (3). C.179-184.
 9. Bohmanova J., Misztal I., Cole J.B. Temperature-humidity indices as indicators of milk production losses due to heat stress // Journal of dairy science. 2007. № 90 (4). C.1947-1956 URL: https://doi.org/10.3168/jds.2006-513
 10. Здрок В.В., Лагоцький Т.Я. Економетрія: підручник. Київ: Знання, 2010. 541 с.
 11. St-Pierre N.R., Cobanov B., Schnitkey G. Economic losses from heat stress by US livestock industries // Journal of dairy science. 2003. № 86, Supplement. C.52-77 URL: https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302(03)74040-5
 12. Schüller L.K., Burfeind O., Heuwieser W. Short communication: Comparison of ambient temperature, relative humidity, and temperature-humidity index between on farm measurement and official meteorological data // Journal of dairy science. 2013. № 96 (12). C.7731-7738 URL: https://doi.org/10.3168/jds.2013-6736
 13. Herbut P., Angrecka S. Forecasting Heat Stress in Dairy Cattle in Selected Barn Zones with the Help of Thi and Thiadj Indexes // Annals of Animal Science. 2013. № 13 (4). C.837-848 URL: https://doi.org/10.2478/aoas-2013-0029.

          Д.-В. Д. Пасєчко, В. Г. Кушнеренко, Л. М. Дашевська. Использование корреляционно-регрессионных и логистических моделей для оценки потерь молочного скотоводства от теплового стресса

          В статье представлены результаты оценки продуктивных и репродуктивных потерь коров, вызванных воздействием теплового стресса, путем построения парных линейных корреляционно-регрессионных и логистической моделей. Установлено, что модели имеют значительный уровень погрешности, поскольку не учитывают других факторов, которые воздействуют на исследуемые показатели. Тем не менее, данный метод может использоваться при изучении теплового стресса в скотоводстве для приблизительной оценки экономических потерь и обоснования методов противодействия стрессу .

        Ключевые слова: тепловой стресс, моделирование, молочное скотоводство, удой, осеменение.

        D.-V. Pasiechko, V. Kushnerenko, L. Dashevska. Use of correlation, regression and logistic models for the losses estimation of dairy industry from the heat stress

        The article presents results of estimation of productive and reproductive losses of cows during heat stress conditions, using paired linear correlation, regression and logistic modeling. It is established, that models have high level of statistical error, because they don’t consider other factors, which have an influence on investigated indicators. Nonetheless, this method can be used during research of heat stress in dairy industry for a rough estimation of economic losses and for justification of stress preventive methods.

       Keywords: heat stress, modeling, dairy industry, milk yield, insemination.

 

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY 

Повернутися до змісту

pasiechko.pdf
pasiechko.pdf