Міцкевич Н. В., Міцкевич Д. І. Автоматизація взаємовідносин з клієнтами як інструмент управління діяльністю сільськогосподарських підприємств

УДК 330.47

DOI: 10.31521/2313-092X/2020-3(107)-3

 

Н. В. Міцкевич, кандидат економічних наук, доцент
Д. І. Міцкевич, здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії
Чорноморський національний університет імені Петра Могили

 

У статті висвітлено питання використання CRM-системи в діловій активності сільськогосподарського підприємства. Досліджено застосування автоматизованої технології як інструменту прозорості діяльності підприємства, взаємовідносин з клієнтами і переваги, які дає бізнесу дана новація, що спрямована на побудову стійкої бізнес-стратегії. Визначено вплив CRM-системи на ефективність роботи з клієнтами через механізм, що включає удосконалене використання інформації, розумну поведінку продажу та клієнтське обслуговування і дозволяє оптимізувати діяльність підприємства.

Ключові слова: автоматизація, новація, CRM-система, взаємини з клієнтами, управління, підприємство.

 

  Автоматизація взаємовідносин з клієнтами як інструмент управління діяльністю сільськогосподарських підприємств

Automation of relations with customers as a tool of management of agricultural enterprises

 

Список використаних джерел:

 1. Степанова Т.В., Кургузова Є.В. Про деякі аспекти застосування CRM-систем для управління складними продажами. Концепт: науково-методичний електронний журнал. 2017. Т. 3. С. 174-178.
 2. Картышов С. В., Кульчицкая И. А., Поташников Н. М. Управление комплексом маркетинга предприятия на основе CRM-технологий. Маркетинг в России и за рубежом. №2. 2002. URL: cfin.ru/press/marketing/2002-2/03.shtml
 3. Термінологічна база Microsoft: Офіційний сайт Microsoft. URL: https://www.microsoft.com/ru-ru/language/Search
 4. Система управления взаимоотношениями с клиентами. Электронная энциклопедия Википедия – електр. версія. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/ Система управления взаимоотношениями с клиентами
 5. Шарапа О.М. Управління відносинами з клієнтами через впровадження CRM‑систем як складова ефективного ведення бізнесу. Актуальні проблеми економіки. 2009. № 7 (97). С. 175-183.
 6. Функції CRM-систем. Незалежний CRM-портал. URL: http://www.crmonline.ru/crm/functions/
 7. Малюкіна А. О. Обґрунтування впровадження CRM-системи для удосконалення процесу прийняття управлінських рішень на підприємстві. Науковий вісник «Полісся». 2015. № 1 (1). С. 85-90.
 8. Горбенко О.В., Бех О.Ю. CRM-рішення в Україні: ефективний інструмент маркетингу або «популярна» тема. Управління проектами, системний аналіз і логістика. 2009. № 6. С. 36-3
 9. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI (із змінами та доповненнями). Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 13-14, № 15-16, № 17, ст.112. URL: https://zakon.rada.gov.ua
 10. Міцкевич Н.В., Міцкевич Д.І. Інноваційно-інвестиційна діяльність підприємств як фактор розвитку економіки. Наукові праці.Науково-методичний журнал ЧДУ ім. Петра Могили. Серія «Економіка». Випуск 267. Том 279. Миколаїв, 2016. С.120 – 123
 11. Тендерний майданчик ТОВ СП «НІБУЛОН»: офіційний сайт. URL: http://tender.nibulon.com
 12. Головна сторінка сайту KPMS. URL: http://www.kpms.ru/Automatization/CRM_system.htm
 13. 86% украинских компаний не автоматизируют продажи — исследование GFK . URL: https://delo.ua/business/tolko-6-ukrainskih-kompanij-avtomatizirujut-prodazhi-issledova-340943/
 14. Mark W. Johnston, Greg W. Marshall. Sales Force Management: Leadership, Innovation, Technology. URL: https://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0415534623/managementc09-20/
 15. Gary K. Hunter & William D. Perreault Jr. Sales Technology Orientation, Information Effectiveness, and Sales Performance/ Pages 95-113 | Published online: 23 Sep 2013. URL: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.2753/PSS0885-3134260201
 16. Ronald S. Swift Accelerating Customer Relationships: Using CRM and Relationship Technologies. September URL: https://dl.acm.org/doi/book/10.5555/1406949.
 17. Як сучасні IT-технології впливають на ефективність агровиробництва. Аграрні інновації 2019. 2000. URL: https://aggeek.net/ru-blog/yak-suchasni-it-tehnologii-vplivayut-na-efektivnist-agrovirobnitstva.
 18. МХП застосовуються новітні технології в різних сферах виробництва. URL: https://www.mhp.com.ua /ru/responsibility/sovremennie-tekhnologii
 19. Курило В.І. Про зміст та співвідношення деяких аграрних дефініцій. Економіка АПК. №2. С. 87-92
 20. Державна служба статистики України: офіційний сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

 

Н. В.Мицкевич, Д. И. Мицкевич. Автоматизация взаимоотношений с клиентами как инструмент прозрачности  деятельности  сельскохозяйственных предприятий

В статье освещены вопросы использования CRM-системы в деловой активности сельскохозяйственного предприятия. Исследовано применение автоматизированной технологии как инструмента прозрачности деятельности предприятия, взаимоотношений с клиентами и преимущества, которые дает бизнесу данная новация, направленная на построение устойчивой бизнес-стратегии. Определено влияние CRM-системы на эффективность работы с клиентами через механизм, включающий усовершенствованное использование информации, разумное поведение продажи, клиентское обслуживание, и позволяет оптимизировать деятельность предприятия.

Ключевые слова: автоматизация, новация, CRM-система, взаимоотношения с клиентами,  управление, предприятие.

 

N. Mytskevych, D. Mytskevych. Automation of relations with customers as a tool of management of agricultural enterprises

The article considers the use of CRM-system in the business activity of an agricultural enterprise.  The application of automated technology as a tool for transparency of the enterprise, customer relationships and the benefits that gives business this innovation, aimed at building a sustainable business strategy.  The influence of the CRM-system on the efficiency of work with clients through the mechanism which includes the improved use of the information, reasonable behavior of sale and customer service and allows to optimize activity of the enterprise is defined.

Keywords: automation, innovation, CRM-system, customer relations, management, enterprise.

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

mytskevych.pdf
mytskevych.pdf