Способи підвищення виживаності рослин сорго цукрового на Півдні України

УДК 633.17(477/7)

DOI: 10.31521/2313-092X/2019-2(102)-8

 

А. В. Чернова, здобувач
ORCID ID: 0000-0001-9471-8272
О. А. Коваленко, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
ORCID ID: 0000-0001-9471-8272
М. М. Корхова, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
ORCID ID: 0000-0001-6713-5098
Л. К. Антипова, доктор сільськогосподарських наук, професор
ORCID ID: 0000-0003-2609-0801
Миколаївський національний аграрний університет

 

      У статті висвітлено результати дослідження впливу норм висіву насіння, біопрепаратів та мікродобрив (Біокомплекс-БТУ, Квантум-Бор Актив, Квантум-АкваСил, Квантум-Хелат Цинку, Квантум-Аміно Макс) на виживаність рослин сортів та гібридів сорго цукрового (Медовий, Троїстий, Фаворит, Сило 700Д) в умовах Південного Степу України. Установлено кращий варіант норм висіву насіння та обробки препаратами і мікродобривами, який дозволяє сформувати оптимальну густоту стояння досліджуваних рослин для формування високої продуктивності агрофітоценозу.

       Ключові слова: сорго цукрове, сорт і гібрид, норма висіву насіння, біопрепарати і мікродобрива, густота стояння і виживаність рослин.

Способи підвищення виживаності рослин сорго цукрового на Півдні України
Ways to increase the survival rate of sweet sorghum plants in the conditions of Southern Step in Ukraine

 

Список використаних джерел:

 1. Алдошин А. В., Самойленко А. Т., Федоренко Е. М., Яланський А. В., Черенкова Т. П. Особливості насінництва соргових культур. //Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН України: електрон. версія. №5. URL : http://www.institut-zerna.com/library/pdf5/23.pdf
 2. Обаян А. С., Коломиец Н. Я. Сорго – выгодная культура. Земледелие. № 4. С. 31.
 3. Землянов В. А., Смиловенко А. А. Роль сахарного сорго в стабилизации кормопроизводства на Дону. Кормопроизводство. 2011. № 1. С. 32-33.
 4. Герасименко Л. Перспективи вирощування сорго в Україні. Актуальні питання сучасних технологій вирощування сільськогосподарських культур в умовах змін клімату: Збірник наук. праць всеукр. наук.-практ. конф. (15-16 червня 2017 р., м. Кам’янець-Подільський). Тернопіль : Крок, 2017. 234 с. (С. 69).
 5. Петричук Л. І. Агробіологічні основи формування високопродуктивних агрофітоценозів силосних культур в умовах Південного Степу : автореф. дис. … канд. с.-г. наук : 06.01.09. Херсон. 2015. 18 с.
 6. Курило В. Л., Григоренко Н. О., Марчук О. О., Фуніна І. Р. Продуктивність сорго цукрового (Sorghum sacchartum (L.) Pers.) залежно від сортових особливостей та різної густоти стояння рослин. Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. №3.  С. 8-12.
 7. Черенков А. В., Шевченко М. С., Дзюбецький Б. В. [та ін.]. Соргові культури : технологія, використання, гібриди та сорти : [рекомендації]. Дніпропетровськ : Роял Принт, 2011. 63 с.
 8. Сторожик Л. І., Будовський М. Д. Продуктивність сорго цукрового як джерела виробництва біопалива в сумісних посівах з іншими культурами. Цукрові буряки. 2016. № 2. С. 7-11.
 9. Воскобулова Н. И. Совершенствование технологических приемов выращивания сахарного сорго в степной зоне Оренбургского Предуралья. : дис. … канд. с.-х. наук : 06.09.09 : Оренбург, 2003.149 с.
 10. Каракальчев А. С., Рахимбеков Т. С., Макаров В. М., Русаков П. С. Сорго в пустыне. Кукуруза и сорго. 1985. № 4. С. 24-25.
 11. Пигорев И. Я., Ишков И. В. Выживаемость и сохранность растений сорго в условиях Лесостепи: електрон. версія. URL : КиберЛенинка: https://cyberleninka.ru/article/n/vyzhivaemost-i-sohrannost-rasteniy-sorgo-v-usloviyah-lesostepi
 12. Рожков А. О., Свиридова Л. А. Польова схожість насіння і виживання рослин сорго зернового залежно від впливу норми висіву та способу сівби. //Вісник ХНАУ. Серія : Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво: електрон. версія. 2017. № 1. С. 99-109. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhnau_roslyn_2017_1_14.
 13. Грабовський М. Б., Федорук Ю. В., Правдива Л. А., Грабовська Т. О. Вплив площі живлення рослин сорго цукрового та кукурудзи на їх ріст, розвиток та урожайність зеленої маси в сумісних посівах. //Наукові доповіді НУБіП України: електрон. версія. 2018. № 5 (75). URL: https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/420720.pdf
 14. Марчук О.О. Продуктивність сорго цукрового залежно від елементів технології вирощування: дис. … канд. с.-г наук : 06.01.09. Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН. Київ, 2015. 22 с.
 15. Державний реєстр сортів рослин придатних для поширення в Україні у 2013 році. К., 2013. 495 с.
 16. Єщенко В.О., Копитко П. Г., Костогриз П. В.; Опришко В. П. Основи наукових досліджень в агрономії: підручник / За ред. В. О. Єщенка. Вінниця: Едельвейс і К, 2014. 332 с.
 17. Лебідь Є. М., Дзюбецький Б. В., Черенков А. В. [та ін.]. Сорго в Присивашші. Дніпропетровськ, 2006. 29 с.
 18. Державна служба статистики України: сайт. URL : www.ukrstat.gov.ua
 19. Курило В. Л., Григоренко Н. О., Марчук О. О. Вплив сортових особливостей та норм внесених добрив на фенологічні  показники  та  продуктивність  рослин  сорго  цукрового. Цукрові  буряки. 2013. № 4 (94). С. 13–14.
 20. Коваленко О. А., Чернова А. В. Вплив норм висіву насіння, біопрепаратів і мікродобрив на формування висоти рослин сортів і гібридів сорго цукрового в умовах півдня України. Таврійський науковий вісник: науковий журнал. Вип. 101. Херсон: Гельветика, 2018. С. 54-62.

 

           А. В. Чернова, О. А. Коваленко, М. М. Корхова, Л. К. Антипова. Способы повышения выживаемости растений сорго сахарного на Юге Украины

           В статье приведены результаты исследования влияния норм высева семян, биопрепаратов и микроудобрений (Биокомплекс-БТУ, Квантум-Бор Актив, Квантум-АкваСил, Квантум-Хелат цинка, Квантум-амино Макс) на выживаемость растений сортов и гибридов сорго сахарного (Медовый, Троистый, Фаворит, Сило 700Д) в условиях Южной Степи Украины. Установлен лучший вариант норм высева семян и обработки препаратами и микроудобрениями, который позволяет сформировать оптимальную густоту стояния исследуемых растений для формирования высокой продуктивности агрофитоценозов.

           Ключевые слова: сорго сахарное, сорт и гибрид, норма высева семян, биопрепараты и микроудобрения, густота стояния и выживаемость растений.

 

            A. Chernova, O. Kovalenko, M. Korkhova, L. Antipova. Ways to increase the survival rate of sweet sorghum plants in the conditions of Southern Step in Ukraine

            The article presents the indicators of the plants standing density of sweet sorghum varieties and hybrids, depending on the different sowing density in the conditions of the southern Steppe in Ukraine. It is presented an analysis of the data on the effect of the studied factors on the growth and development of plants obtained in the phase of full ripeness of the grain. It was established the best variant of sowing density and processing of plants with biopreparations and microfertilizers, which made it possible to form optimal plants standing density with high biometric indices.

            Keywords: sweet sorghum, varieties and hybrids, seeding rate, biopreparations and microfertilizers, plant density and plant survival.

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY 

 

Повернутися до змісту

chernova