Соціально-репутаційний капітал підприємства: сутність, складові, оцінювання

УДК 005.96:005.336.6]:658

DOI: 10.31521/2313-092X/2019-1(101)-2

 

Г. О. Партин, кандидат економічних наук, професор
ORCID ID: 0000-0002-6733-0157
А. Г. Загородній, кандидат економічних наук, професор
ORCID ID: 0000-0002-2332-4214
Н. І. Заяць, інженер
ORCID ID: 0000-0003-1212-8071
Національний університет «Львівська політехніка»

        Досліджено сутність, складові елементи та особливості соціально-репутаційного капіталу підприємства, запропоновано його класифікацію за ознаками – місце прояву, спосіб формування, значимість. Обгрунтовано можливість оцінювання соціально-репутаційного капіталу з використанням фінансових та нефінансових показників. Фінансовими методами оцінювання є витратні, дохідні та ринкові методи. Запропоновано методику оцінювання складових елементів соціально-репутаційного капіталу у процесі управління ним з використанням нефінансових показників.

       Ключові слова: капітал, соціально-репутаційний капітал, складові соціально-репутаційного капіталу, оцінювання соціально-репутаційного капіталу.

Соціально-репутаційний капітал підприємства: сутність, складові, оцінювання

Socio-reputation capital of an enterprise: essence, components, estimation

Список використаних джерел:

 1. Горожанкіна М.Є. Соціальний капітал суспільства в умовах трансформації економічної системи (питання теорії і методології): автореф. дис. … д-ра екон. наук:  00.01. Донецьк, 2008. 32 с.
 2. Демків О.Б. Мережева структура соціального капіталу: автореф. дис. … канд. соц. наук: 22.00.03. Київ, 2008. 12 с.
 3. Зайцев Ю.К. Соціалізація економіки України як стратегічна потреба її розвитку: автореф. дис. … д-ра екон. наук: 08.01.01. Київ, 2002. 36 с.
 4. Маркова Н.С. Теоретико-методичні основи формування й розвитку інтелектуального капіталу: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.09.01. Харків, 2005. 19 с.
 5. Мішин Ю.Р. Соціальний капітал в сучасній економічній системі: дис. … канд. екон. наук: 08.00.01. Київ, 2009. 228 с.
 6. Убейволк О.О. Соціальний капітал: сутність, генеза, сучасні форми: дис. … канд. філос. наук: 09.00.03. Запоріжжя, 2008. 192 с.
 7. Широкова М.С. Імідж та корпоративний соціальний капітал установ банківської системи: характер взаємовпливу: дис. канд. соціол. наук: 22.00.04. Кривий Ріг, 2010. 322 с.
 8. Дороніна М.С., Нечепуренко А.І. Соціальний капітал виробничої організації: монографія. Харків, 2011. 231 с.
 9. Лесечко М.Д., Сидорчук О.Г. Соціальний капітал: теорія і практика: монографія. Львів, 2010. 220 с.
 10. Соціальний капітал: феноменологічна природа, форми прояву, конкурентоспроможність: монографія / Сімченко Н.О. та ін.; за ред. О.О. Охріменко. Київ, 2014.  411 с.
 11. Соціальний капітал України: теоретико-методологічні основи формування: монографія / Бандур С.І. та ін.; за ред. С.І. Бандура. Київ, 2010. 210 с.
 12. Шаповалова Т.В. Соціальний капітал та економічне зростання: монографія. Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2013. 299 с.
 13. Буркинський Б.В. Горячук В.Ф. Соціальний капітал: сутність, джерела та структура, оцінка. Економіка України. 2013. №1. С. 67-81.
 14. Гриненко А., Кирилюк В. Социальный капитал: сущность, структура и его функциональные особенности. Problemy Profesjologii. 2017. №2, С. 177-186.
 15. Дубініна М.В., Боднар О.А., Горбач С.О. Облік соціальних витрат: теоретичні і практичні аспекти. Економіка і управління: проблеми науки та практики. 2013. С. 269-272.
 16. Єлагін В.П. Про сутність поняття «соціальний капітал» та його роль у процесі розбудови соціальної держави. Актуальні проблеми державного управління. 2011.№1. С. 46-55.
 17. Кізілова А.В. Сутність та функції соціального капіталу підприємства. Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку. 2012. С. 250-258.
 18. Мишенин Є.В., Олєйник Н.В. Социальный капитал: теоретические подходы к формированию сущности и содержания. Механізм регулювання економіки. 2008.№3. Т.2. С. 84-91.
 19. Семів Л.К., Куценко К.В. Формування стратегії управління репутаційним капіталом банківських установ. Бізнес Інформ. № 8. С. 253-257.
 20. Степаненко В. Соціальний капітал у соціологічній перспективі: теоретико-методичні аспекти дослідження. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2001. №2. С. 24-41.
 21. Берницька Д.І., Кравчук Н.О. Ділова репутація як стратегічний чинник розвитку підприємства. Інноваційна економіка. 2011.№3. С. 41-45.
 22. Горин С.В. Деловая репутация организации: М: Феникс, 2006. 256 с.
 23. Гребешкова О.М., Шиманська О.В. Ділова репутація як стратегічний актив компанії. URL: http://elgreb.at.ua/publ/ (дата звернення: 24.12.2018)
 24. Дзямулич О.С. Репутаційний капітал як основа репутаційної системи суб’єктів підприємництва. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. «Економічні науки». 2014. Вип. 9.Ч. 4. С. 52‒55.
 25. Короткевич А.В. Корпоративна культура як основа репутаційного капіталу: методоллогія побудови, нові методи і форми впливу. Маркетинг і маркетингові дослідження. 2008. №4. С. 300-311.
 26. Нусінова О.В. Оцінювання репутації підприємства: кількісні та якісні підходи. Держава та регіони. 2011. №4. С. 125-130.
 27. Остапенко А.С., Головченко Т.М. Ділова репутація: сутність, складові та її вплив на фінансовий розвиток фірми. Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємств. 2013. №50(1023). С. 145-152.
 28. Подоляк В.Р. Репутаційний капітал в структурі нематеріальних активів. Молодий вчений. 2018. №3(1). С. 362-366.
 29. Решетникова И.И. Репутационный капитал: основы формирования и проблемы управления: монография. Волгоград, 2010. 240 с.
 30. Шкромида В.В. Ділова репутація підприємства: проблеми оцінки та необхідність обліку. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2012. Т2. Вип. 8. С. 207-211.
 31. Бурдье П. Формы капитала. Социологическое пространство Пьера Бурдьё. URL: https://Bourdieu.name/Bourdieu-forms-of-capital. (дата звернення 15.12.2018)
 32. Коулман Дж. Капитал социальный и человеческий. Общественные науки и современность. 2001. № 3. С. 121-139. URL: https://psycho.ru/library/3930. (дата звернення 15.12.2018)
 33. Young T. Glassitying assets within relational capital. URL: https://itegratedreporting.org/news/classisving-assets-within-relational-capital/. (дата звернення 16.01.2019)
 34. Bombiak E. Kapita relacyjny w nowoczesnych organizacjach – istota i pomiar. Odpowiedzialne zarzdzanie – wybrane aspekty. Warszawa. 2012. URL: https://repozytorium.uph.edu.pl/handle/11331/1430. (дата звернення 17.01.2019)
 35. Международный стандарт «ИО». URL: http://www.theiirc.org. (дата звернення 18.12.2018)
 36. Grist J. The concept of capital in integrated Reporting. URL: https://www.ey.com/ Publication/vwLUAssets/ey-capital-in-integrated-reporting/$FILE/ey-capital-in-inte-grated-reporting.pdf. (дата звернення 17.01.2019)
 37. Michalczuk G. Raportowanie zintegrowane jako innowacyjne narzędzie rachunkowości w budowaniu relacji inwestorskich. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 2016. № 299. С. 222‒231. (дата звернення 20.12.2018)
 38. Когденко В.Т. Анализ интегрированной отчетности: социально-репутационный капитал. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-integrirovannoy-otchetnosti-sotsialno-reputatsionnyy-kapital. (дата звернення 20.12.2018)
 39. Сайт енергетичної компанії CLP Hodings Limited.URL: http://sustainability.elp.group.com/en/Social-and-Relationship-Capital. (дата звернення 20.12.2018)
 40. Dąbrourski T. Reputacja przedsicbiorstwa a jego wartosc. URL: www.valuecomesfirst.pl. (дата звернення 21.01.2019)
 41. Kwiatkovska A. Yarządyanie reputacja, pryedsiebiorstwa. URL: www.wiadomosci.mediarun.pl (дата звернення 23.01.2019)
 42. Cravens K., Goad Oliver E., Ramamoorti S. The Reputation Index: Measuring and managing corporate reputation. European management journal. 2003. 21 (2). P. 201‒212. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=1468553. (дата звернення 23.01.2019).

           Г. О. Партын, А. Г. Загородний, Н. И. Заяц. Социально-репутационный капитал предприятия: сущность, составляющие, оценивание

          Исследованы сущность, составляющие элементы и особенности социально-репутационного капитала предприятия, предложена его классификация по признакам – место проявления, способ формирования, значимость. Обоснована возможность оценивания социально-репутационного капитала с использованием финансовых и нефинансовых показателей. Финансовыми методами оценивания есть затратные, доходные и рыночные методы. Предложена методика оценивания составляющих элементов социально репутационного капитала в процессе управления им с использованием нефинансовых показателей.

          Ключевые слова: капитал, социально-репутационный капитал, составляющие социально-репутационного капитала, оценивание социально-репутационного капитала.

 

           H.Partyn, A.Zahorodniy, N. Zaiats. Socio-reputation capital of an enterprise: essence, components, estimation

           The article investigates the essence, components and peculiar features of socio-reputation capital of an enterprise, and suggests its classification according to the following features: place of manifestation, type of formation, significance. The possibility of socio-reputation capital estimation by applying financial and nonfinancial indices has been grounded. Financial methods of estimation include cost estimation approach, income estimation approach and market methods. Much attention is given to the estimation technique of socio-reputation capital components in the process of capital management by applying nonfinancial indices.

            Keywords: capital,  components of socio-reputation capital, estimation of socio-reputation capital, socio-reputation capital.

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY 

Повернутися до змісту

partyn.pdf
partyn.pdf