Продуктивність ріпаку озимого залежно від азотного живлення та рістрегулюючих препаратів за умов кліматичних змін

УДК 633.853.494;631.842.4

DOI: 10.31521/2313-092X/2019-1(101)-8

 

Є. ОДомарацький, докторант, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
В. ВБазалій, доктор сільськогосподарьких наук, професор
О. ОДомарацький, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»

         У статті наведено результати п’ятирічних польових досліджень, проведених в умовах Єланецького району Миколаївської області на чорноземах звичайних малогумусних з визначення продуктивності ріпаку озимого. Дослідженнями встановлено, що урожайність ріпаку озимого досягає максимальних значень за внесення ранньовесняного азотного підживлення дозою N90 у поєднанні з дворазовим внесенням позакореневих підживлень рослин рістрегулюючим препаратом Хелафіт Комбі®, прибавка врожайності у сорту склала – 0,79 т/га, а у гібрида – 1,11 т/га.

         Ключові слова: клімат, ріпак озимий, урожайність, позакореневі підживлення, рістрегулюючі препарати.

Продуктивність ріпаку озимого залежно від азотного живлення та рістрегулюючих препаратів за умов кліматичних змін

The productivity of winter rape depending on nitrogen nutrition and growth regulating fertilizers under climate change conditions

Список використаних джерел:

 1. Рассел Рубі. Глобальне потепління – це вже факт, однак ще не кінець. URL: http://p.dw.com/p/2mtPl
 2. Бекер А., Магазова А. Глобальне потепління: скільки коштуватиме для людства зміна клімату? URL: http://p.dw.com/p/2nKrZ
 3. Базалій В.В., Домарацьки й Є.О., Пічура В.І. Аналіз формування врожайності сортів пшениці м’якої озимої залежно від біопрепаратів і кліматичних умов. Таврійський науковий вісник. Вип. 82. С. 11 – 17.
 4. Базалій В.В., Бойчук І.В., Лавриненко Ю.О., Базалій Г.Г. та ін. Створення сортів пшениці різного типу розвитку, адаптованих до різних умов вирощування. Фактори експериментальної еволюції організмів. Т.23. С. 14-18.
 5. Адаменко Т. Как потепление действует на рынок зерна. Зерно. №10(30). С. 38 – 45.
 6. Просунко В.М. Як впливатиме зміна клімату на рослинництво? (прогноз вчених). Селекція і насінництво: межвід. темат. наук. зб. Харків, 2006. Вип. 93. С. 3 – 9.
 7. Адаменко Т. Кліматичні основи України та можливі наслідки потепління клімату. Агроном. 2007. №1. С. 8 – 9.
 8. Адаменко Т. Погода і посіви – агрокліматичні особливості холодного періоду в Україні. Агроном. 2007. №4. С. 8 – 9.
 9. Адаменко Т. Стихійні гідротермічні явища та їх вплив на сільське господарство України. Агроном. 2007. №4. С.16 – 17.
 10. Созінов О.О., Бурда Р.І., Тараріко О. та ін. Агросфера як провідний фактор сталого розвитку України. Вісник аграрної науки. №10. С. 5 – 13.
 11. Адаменко Т. Зміна агрокліматичних умов холодного періоду в Україні при глобальному потеплінні клімату. Агроном. 2006. №4. С. 12 – 15.
 12. Орлюк А.П., Гончарова К.В. Адаптивний і продуктивний потенціал пшениці:монографія. Херсон:Айлант. 2002. 276 с.
 13. Мельник С.І. Спільну справу – спільними зусиллями. Насінництво. 2007. №1. С. 22 – 24.
 14. Кульбіда М. Глобальне потепління в природі може зумовити підвищенні врожайності зернових. Зерно і хліб. 2006. №3. С. 3 – 4.
 15. Комобакін В. Кліматичні зміни та їх наслідки. 2008. №2(11). С.11-12.
 16. Новикова Н.Е., Зотиков В.И. Физиологические основы устойчивости сельскохозяйственных растений: Уч. пособие. Орел: Полиграф; Картуш, 2016. 176 с.
 17. Щербаков В. Я., Нереуцький С. Г., Боднар М. В. Озимий ріпак в Степу України. Одеса: ІНВАЦ, 2009. 182 с.
 18. Томашов С. В. Мінеральні добрива під озимий ріпак як елемент технології вирощування. Современные научные проблемы создания сортов и гибридов масличных культур и технологии их выращивания: сб. тез. Междунар. конф. (г. Запорожье, 4–6 авг. 2009 г.). Запорожье, 2009. С. 76–77.
 19. Гаврилюк М.М., Салатенко В.Н., Чехов А.В., Федорчук М.І. Олійні культури в Україні: під ред. А. В. Чехова. К.: Основа, 2007. С. 328–335.
 20. Марков І.Л. Антоненко О.Ф. Рекомендації до інтенсивної технології вирощування ріпаку. К.: [Б. в.], 2006. 54 с.
 21. Орманджи К.С., Стефанский О.В., Марченко М.Н. Интенсивная технология производства рапса. М.: Росагропромиздат, 1990. 188 с.
 22. Рекомендації з вирощування ріпаку озимого / М. І. Абрамик [та ін.]; Прикарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція ІСГКР НААН. Івано-Франківськ: [Б.в.], 2012. 23 с.
 23. Абрамик М. И., Лис Н.Н. Влияние агротехники и минерального питания на биоэнергетические и экономические показатели выращивания рапса озимого. Земледелие, растениеводство, селекция: настоящие и будущее: Сб. науч. тр. БелНИИЗК. Жодино, 2012. С. 67–69.
 24. Ничипорович А.А. Строганов Л.Е., Власова М.П. Фотосинтетическая деятельность растений в посівах. М.: АНСССР, 1969. 137 с.
 25. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. М.: Колос, 1985. 335с.
 26. Домарацький Є.О., Домарацький О.О. Оптимізація системи живлення в технології вирощування ріпаку озимого. Наукові засади підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва: Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 25-26 жовтня, 2018 р. Харків: ХНАУ,2018. С. 105 – 108.
 27. Абрамик М.І., Лис Н.М. Вплив способів основного обробітку ґрунту та мінерального живлення на формування асиміляційної поверхні та накопичення сухої речовини ріпаку озимого в умовах Передкарпаття. Наукові доповідіНУБІП, 2016. №6(22). URL: http://nd.nubip.edu.ua/2010-6/10lnmfsc.pdf
 28. Фотосинтез и биопродуктивность: методы определения Пер. с анг. Н.Л. Гудская, Н.В. Обручаевой, К.С. Спекторова, С.С. Чаяновой; Под ред. А.Т. Мокроносова. М.: Агропромиздат, 1989. 460 с.
 29. Щербаков В.Я., Домарацький Є.О. Особливості фотосинтетичної діяльності рослин озимого ріпаку залежно від азотних підживлень та рістрегулюючих препаратів. Аграрний вісник Причорномор´я. 2018. Вип. 87. С. 148 – 154.
 30. Щербаков В.Я., Юркевич Є.О. Ступені ризику при сівбі озимого ріпака у різні строки. Аграрний вісник Причорномор´я. 2009. Вип. 80. С. 8 – 1.

 

           Е. А. Домарацкий, В. В.  Базалий, А. А. Домарацкий. Продуктивность рапса озимого в зависимости от азотного питания и рострегулирующих препаратов в условиях климатических изменений

          В статье приведены результаты пятилетних полевых исследований, проведенных в условиях Еланецкого района Николаевской области на черноземах обыкновенных малогумусных, по определению продуктивности рапса озимого. Результаты полевого опыта показали, что урожайность рапса озимого достигает максимальных значений при внесении ранневесенней азотной подкормки дозой N90 в комбинации с двухразовым внесением внекорневых подкормок растений рострегулирующим препаратом Хелафит Комби®, прибавка урожайности у сорта составила – 0,79 т/га, а у гибрида – 1,11 т/га.

         Ключевые слова: климат, рапс озимый, урожайность, внекорневые подкормки, рострегулирующие препараты.

 

         Ye. Domaratsky, V. Bazali, O. Domaratsky. The productivity of winter rape depending on nitrogen nutrition and growth regulating fertilizers under climate change conditions

        This article presents the results of five-year field research, conducted in the climatic conditions of the Yelanets district of the Mykolaiv region on ordinary black low-humus soils, determining the productivity of winter rape. The study proved that the productivity of the hybrid Kronos is higher than of the Chornii Veleten variety by 0.49 t / ha, or by 17.0%.
         The results of the field research indicated  that the yields of winter rape reach the maximum values after the early spring treatment with Nitrogen nutrition  (dose N90)  in combination with  the two-fold foliar application of the  growth- regulating substance Helafit Combi®; the increase in the yield of the variety was by 0.79 t / ha and of the hybrid by 1.11 t / ha.

         Keywords: climate, winter rape, yields, foliar application, growth-regulating substances.

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY 

 

Повернутися до змісту

domaratsky.pdf
domaratsky.pdf