Аналіз причин вибуття та тривалість господарського використання корів червоної степової породи

УДК 636.082.22: 636.2.034

DOI: 10.31521/2313-092X/2019-2(102)-13

 

О. І. Каратєєва, кандидат сільськогосподарських наук
ORCID ID: 0000-0002-0652-1240
Миколаївський національний аграрний університет

 

      У роботі висвітлено результати дослідження основних причин вибракування корів та встановлено їх зв’язок з віком. Дослідження тварин різних ліній підтверджують, що зі збільшенням терміну господарського використання подовжується продуктивне життя корів, а також їх довічна молочна продуктивність. Тривалість господарського використання корів має певну залежність від їх продуктивних характеристик, а саме – більш продуктивні тварини швидше виснажують ресурси свого організму і, як наслідок, скоріше піддаються вибракуванню. Натомість, тварини з рівномірним, хоча і відносно низьким проявом молочної продуктивності, протягом життя довше зберігають здатність до продуктивного використання, що є більш економічно вигідним для господарства.

       Ключові слова: вибуття корів, причини вибракування, продуктивне довголіття, тривалість господарського використання, довічна продуктивність, коефіцієнт використання корів.

Аналіз причин вибуття та тривалість господарського використання корів червоної степової породи
Analysis of the causes of disposal and the period of economic use of the Red Steppe breed cows

 

Список використаних джерел:

 1. Бабік Н. П. Вплив генотипових чинників на тривалість і ефективність довічного використання корів голштинської породи. Розведення і генетика тварин. 2017. №53. С. 61–69.
 2. Високос М. П., Тюпіна Н. В. Тривалість продуктивного використання корів голштинської породи європейської селекції за різних технологій утримання в Степу України. Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. 2013. № 2. С. 84–87.
 3. Добровольський Б. Підвищення молочної продуктивності корів завдяки довголіттю. Тваринництво України. 2003. №6. С. 16–18.
 4. Каратєєва О. І., Безбабна А. В. Ефективність тривалості господарського використання корів голштинської породи. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. 2014. Вип. 202. С. 175–178.
 5. Красота В. Ф., Джапаридзе Т. Г., Костомахин Н. М. Разведение сельскохозяйственных животных. М. : Колос, 2005. 424 с.
 6. Лакин Г. Ф. Биометрия. Учебное пособие для биол. спец. вузов, 4-е изд., перераб. и доп. М. : Высшая школа, 1990. 352 с.
 7. Пешук Л. Продовжити строк продуктивного довголіття молочних корів. Пропозиція. 2002. № 10. С. 72–73.
 8. Підпала Т. В., Зайцев Є. М. Продуктивне довголіття молочної худоби голштинської породи різної селекції. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2018. Вип. 3 (99). С. 40–45. doi: 10.31521/2313-092X/2018-3(99)-6.
 9. Плохинский Н. А. Биометрия. М. : Изд-во МГУ, 1970. 367 с.
 10. Полупан Ю. П. Ефективність використання корів залежно від їхнього віку. Вісник аграрної науки. 2004. № 2. С. 23–25.
 11. Полупан Ю. П. Ефективність довічного використання корів різних країн селекції. Збірник наукових праць Сумського НАУ. Серія «Тваринництво». Суми, 2014. Вип. 2/2 (5). С. 14–20.
 12. Полупан Ю. П. Ефективність довічного використання червоної молочної породи. Розведення і генетика тварин. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. К. : Аграрна наука. 2000. Вип. 33. С. 97–105.
 13. Ставецька Р. В. Тривалість продуктивного використання корів як фактор селекційного та економічного прогресу у молочному скотарстві. Розведення і генетика тварин. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. К. : Аграрна наука. 2001. Вип. 34. С. 210–211.
 14. Хмельничий Л. М., Салогуб А. М., Шевченко А. П. Мінливість довічної продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи залежно від генеалогічних формувань. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія : Тваринництво. 2012. Вип. 10. С. 12–17.
 15. Шевчук Н. П. Продуктивне довголіття родин корів української червоної молочної породи. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2018. Вип. 4 (100). С. 118–122. doi: 10.31521/2313-092X/2018-4(100)-18.
 16. Шкурко Т. П. Молочна продуктивність голштинських корів залежно від тривалості продуктивного використання. Інститут тваринництва УААН. Науково-технічний бюлетень. Харків, 2006. № 94. С. 449–452.
 17. Щербатый З. Е., Боднар П. В. Причины браковки коров разных генотипов и линий. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені СЗ Ґжицького. 2014. Том 16. № 2. (59) Ч. 3 С. 240–246.
 18. Ящук Т. С. Вплив генотипних чинників на тривалість експлуатації корів української чорно-рябої молочної породи. Розведення і генетика тварин. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. К. : Аграрна наука, 2011. Вип. 45. С. 331–340.
 19. Chiumia D., Chagunda M. G., Macrae A. I., Roberts D. J. Predisposing factors for involuntary culling in Holstein–Friesian dairy cows. Journal of dairy research. 2013. № 80(1). Р. 45–50. doi: 10.1017/S002202991200060X
 20. Forabosco F., Jakobsen J. H., Fikse W. F. International genetic evaluation for direct longevity in dairy bulls. Journal of dairy science. 2009. № 92(5). Р. 2338–2347. doi: 10.3168/jds.2008-1214
 21. Ghaderi-Zefrehei M., Rabbanikhah E., Baneh H., Peters S. O., Imumorin, I. G. Analysis of culling records and estimation of genetic parameters for longevity and some production traits in Holstein dairy cattle. Journal of applied animal research. 2017. № 45(1). Р. 524–528. doi: 10.1080/09712119.2016.1219258
 22. Jenko J., Gorjanc G., Kovač M., Ducrocq V. Comparison between sire-maternal grandsire and animal models for genetic evaluation of longevity in a dairy cattle population with small herds. Journal of dairy science. 2013. № 96(12), Р. 8002–8013. doi: 10.3168/jds.2013-6830
 23. Meszaros G., Fuerst C., Fuerst-Waltl, B., Kadlečík, O., Kasarda, R., Sölkner, J. Genetic evaluation for length of productive life in Slovak Pinzgau cattle. Archives Animal Breeding. 2008. № 51(5). Р 438–448. doi: 10.5194/aab-51-438-2008
 24. Nor N. M., Steeneveld W., Hogeveen H. The average culling rate of Dutch dairy herds over the years 2007 to 2010 and its association with herd reproduction, performance and health. Journal of dairy research. 2014. № 81(1). Р. 1–8. doi : 10.1017/S0022029913000460
 25. Potočnik K., Gantner V., Krsnik J., Štepec M., Logar B., Gorjanc G. Analysis of longevity in Slovenian Holstein cattle. Acta Agriculturae Slovenica. 2011. № 98. Р 93–100. doi: 10.2478/v10014-011-0025-5.

 

        Е. И. Каратеева. Анализ причин выбытия и срок хозяйственного использования коров красной степной породы

        В работе освещены результаты анализа основных причин выбраковки коров и установлена их связь с возрастом. Исследования животных разных линий подтверждают, что с увеличением срока хозяйственного использования удлиняется и продуктивная жизнь коров, а также их пожизненная молочная продуктивность. Продолжительность хозяйственного использования коров имеет определенную зависимость от их продуктивных характеристик, а именно – более продуктивные животные быстрее истощают ресурсы своего организма и, как следствие, быстрее подвергаются выбраковке. Животные с равномерным, хотя и несколько меньшим проявлением молочной продуктивности в течение жизни, дольше сохраняют способность к продуктивному использованию и это является более выгодным с экономической точки зрения.

       Ключевые слова: выбытие коров, причины выбраковки, продуктивное долголетие, продолжительность хозяйственного использования, пожизненная производительность, коэффициент использования коров.

       О. Karatieieva. Analysis of the causes of disposal and the period of economic use of the Red Steppe breed cows

        The paper highlights the results of the analysis of the main reasons for the culling of cows and established their relationship with age. The studies of animals of different lines confirm that with an increase in the period of economic use, the productive life of cows, as well as their lifelong milk production, is also extended. The duration of the economic use of cows has a certain dependence on their productive characteristics, namely, more productive animals deplete the resources of their bodies more quickly and, as a result, are more likely to be rejected. On the other hand, animals with a steady, albeit somewhat smaller display of milk productivity during life longer retain the ability for productive use and this is more profitable from an economic point of view.

        Keywords: retirement of cows, reasons for culling, productive longevity, duration of economic use, lifetime performance, coefficient of utilization of cows.

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY 

 

Повернутися до змісту

karatieieva
karatieieva