Поспєлова Г. Д., Коваленко Н. П., Нечипоренко Н. І., Кочерга В. Я. Вплив агрокліматичних факторів на розвиток основних хвороб сортів сої

УДК 632.4:633.34

DOI: 10.31521/2313-092X/2020-3(107)-6

 

Г. Д. Поспєлова, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
ORCID ID: 0000-0002-8030-1166
Н. П. Коваленко, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
ORCID ID: 0000-0001-5998-1745
Н. І. Нечипоренко, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Полтавська державна аграрна академія
В. Я. Кочерга, науковий співробітник
ORCID ID: 0000-0002-0596-0567
Устимівська дослідна станція рослинництва Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН

 

У статті наведено результати вивчення впливу агрокліматичних факторів на розвиток основних хвороб сої (сорти Антрацит, Спритна та Перлина) протягом 2016-2019 років в умовах товарних посівів. Встановлено домінування в посівах культури збудників альтернаріозу, фузаріозу, септоріозу та бактеріального опіку. Досліджено зв’язок між розвитком і поширенням хвороб на сої з гідротермічними умовами середовища.

Ключові слова: соя, сорт, погодні умови, розвиток хвороб, поширення хвороб.

 

  Вплив агрокліматичних факторів на розвиток основних хвороб сортів сої

Influence of agro-climatic factors on the development of common soybean diseases

 

Список використаних джерел:

  1. Антипова Л. К., Бондаренко Д. І., Шаповалов А. І. Розвиток і поширення хвороб сої в умовах півдня України. Іноваційні технології в рослинництві Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської наукової інтернет-конференції (15 травня 2019 р.). Кам’янець-Подільський, 2019. С. 9-11.
  2. Балан Г. О., Ткачик С. О. Кластерний аналіз сортів сої по ураженню хворобами в Причорноморському степу України. Аграрний вісник Причорномор’я. 2019. Випуск 92. С. 52-61.
  3. Голянчук Ю., Косилович Р. Грибні хвороби сої в умовах навчально-методичного центру Аграрного університету. Вісник Львівського національного аграрного університету. Агрономія № 23. С. 170-172. DOI.org/10.31734/agronomy2019.01.170.
  4. Марков І. Прогноз розвитку хвороб невід’ємна складова інтегрованого захисту рослин. Агробізнес сьогодні. 2013. URL: http://agro-business.com.ua/agro/ahronomiia-sohodni/item/365-prognoz-rozvitku-khvorob-nevid-emna-skladova-integro-vanogo-zakhistu-roslin.html
  5. Марков І. Л. Діагностичні ознаки хвороб сої та біолого-екологічні особливості розвитку їх збудників. Агроном. №1. С. 146-151.
  6. Мельничук Ф.С., Марченко О. А., Ретьман М. С. Цитотоксична дія фунгіцидних протруйників на паростки сої. Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України. № 5. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nd_2015_5_23.
  7. Облік шкідників і хвороб сільськогосподарських культур / В. П. Омелюта, та ін., за заг. ред. В. П. Омелюти . К.: Урожай, 1986. 293 с.
  8. Петриченко В. Ф. Виробництво зернобобових культур і сої в Україні: сучасні виклики та перспективи. 2016: Зернобобові культури та соя для сталого розвитку аграрного виробництва України: Матеріали міжнародної наукової конференції (11—12 серпня 2016 р.). Вінниця: Діло, 2016. С. 10-11.
  9. Поспєлова Г. Д., Бараболя О. В., Морозова О. О., Вплив біологічних препаратів на фітосанітарний стан насіння сої. Вісник Полтавської державної аграрної академії. № 4. С. 37-42. DOI 10.31210/visnyk2018.04.05.
  10. Стригун А. А. Трибель С. А. Фитосанитарное состояние сои и интегрированная система защиты. Агроном. 2014. №4 (46). С. 92-97.

 

А. Д. Поспелова, Н. П. Коваленко, Н. И. Нечипоренко, В. Я. Кочерга. Влияние агроклиматических факторов на развитие основных болезней сои

В статье представлены результаты изучения влияния агроклиматических факторов на развитие основных болезней сои (сорта Антрацит, Спрытна и Перлына) на протяжении 2016-2019 годов в условиях товарных посевов. Определено доминирование в посевах культуры возбудителей альтернариоза, фузариоза, септориоза и бактериального ожога. Изучена связь между развитием и распространением болезней на сое с гидротермическими условиями среды.

Ключевые слова: соя, альтернариоз, септориоз, фузариоз, бактериальний ожог, развитие болезней, распространение болезней.

 

G. D. Pospielova, N. P. Kovalenko, N. I. Nechyporenko, V. Ya. Kocherga. Influence of agro-climatic factors on the development of common soybean diseases

The article presents the results of the study of the influence of agro-climatic factors on the development of major soybean diseases (varieties Anthracite, Sprytna and Perlyna) during 2016-2019 in terms of commercial crops. The dominance of the pathogens Alternaria, Fusarium, Septoria and bacterial burns among the crops was determined. The connection between the development and spread of soybean diseases and hydrothermal environmental conditions was studied.

Keywords: soybean, alternariosis, septoria, fusarium wilt, bacterial burns, disease development, disease prevalence.

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

pospielova.pdf
pospielova.pdf