Урожайність зерна пшениці м’якої озимої залежно від впливу строків сівби та норм висіву

УДК 633.11«324»:631.53.04

А. О. Рожков, доктор сільськогосподарських наук
М. А. Бобро, доктор сільськогосподарських наук
Т. В. Рижик, асистент
Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва

У статті представлено результати досліджень, проведених упродовж 2007-2009, 2014 рр. на дослідному полі Харківського НАУ ім. В. В. Докучаєва, щодо вивчення впливу різних варіантів строків сівби та норми висіву на варіабельність урожайності зерна рослин пшениці м’якої озимої сорту Астет.
Під час досліджень встановлено ефект взаємодії досліджуваних чинників на мінливість урожайності зерна. Доведено доцільність підвищення норми висіву у разі зміщення строків сівби у бік більш пізніх. Зокрема, після чорного пару, під час сівби у першу декаду вересня, доцільно проводити сівбу нормою висіву 4,5 млн нас./га, а у другу і третю декади вересня висівати 5,0-5,5 млн нас./га.
Сталість урожайності зерна досліджуваного сорту пшениці озимої залежно від впливу строку сівби більшою мірою проявлялася після чорного пару. Тому необхідно у першу чергу висівати пшеницю озиму після непарових попередників, адже після парів висівати цю культуру без істотного зниження її зернової продуктивності можна у ширшому діапазоні стороків сівби, що зумовлено її екологічними особливостями.

Ключові слова: пшениця м’яка озима, урожайність зерна, строки сівби, норми висіву, попередники, технологія вирощування.

Урожайність зерна пшениці м’якої озимої залежно від впливу строків сівби та норм висіву. (текст статті)

Grain yield of wheat of soft spring depending on the effect of sowing date and seeding rates. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Федоров Н. И. Продуктивность пшеницы / Н. И. Федоров. – Саратов : Приволж. кн. изд-во, 1980. – 176 с.
2. Лыфенко С. Ф. Рост и развитие различных генотипов озимой пшеницы в зависи-мости от продолжительности воздействия яровизирующих условий / С. Ф. Лыфенко, В. В. Друзьяк // Науково-технічний бюлетень селекційно-генетичного інституту. – Одеса, 1995. – №1(86). – С. 18-21.
3. Носатовский А. И. Пшеница (биология) : монография / А. И. Носатовский. – М. : Колос, 1965. – 568 с.
4. Русанов В. Технології вирощування озимої пшениці та їх оцінка / В. Русанов // Агроном. – 2008. – № 4. – С. 84-88.
5. Князева Б. М. Зависимость урожайности твёрдой пшеницы от сроков посева / Б. М. Князева // Зерновое хозяйство. – 2004. – № 6. – С. 20-21.
6. Тупицын Н. В. Сроки сева озимой пшеницы / Н. В. Тупицын, С. В. Валяйкин, А. В. Жирнов // Земледелие. – 2004. – № 4. – С. 20.
7. Когут П. М. Строки сівби та удобрення сортів озимої пшениці при інтенсивній технології вирощування / П. М. Когут, В. В. Лихочвор, В. М. Петрунів // Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. – К.: Урожай, 1990. – Вип. 35. – С. 45-49.
8. Лихочвор В. В. Роль кущіння пшениці озимої у підвищенні продуктивності рослин / В. В. Лихочвор // Вісник аграрної науки. – 2001. – № 7. – С. 20-22.
9. Русанов В. І. Озима пшениця. Технологія / В. І. Русанов // Насінництво. – 2004. – № 5. – С. 7.
10. Зінченко О. Строк сівби і норма висіву як фактори продуктивності різних сортів озимої пшениці / О. Зінченко // Вісник БДАУ: зб. наук. пр. – Біла Церква, 2007. – Вип. 46. – С. 5-8.
11. Литвиненко М. А. Вплив строків сівби і сублетальних зимових температур на виживаність та врожайність озимої пшениці / М. А. Литвиненко, С. П. Лифенко // Вісник аграрної науки. – 2004. – № 5. – С. 27-31.
12. Зубець М. В. Наука для того, щоб перемагати екстремальні умови / М. В. Зубець // Науково-практичні підходи до ведення сільського господарства за екстремальних погодних умов: матеріали позачергової сесії загальних зборів УААН. – К. : Аграрна наука, 2003. – С. 3.
13. Маклаидуев Х. А. Влияние сроков сева и норм высева на урожай и качество зерна твердой пшеницы / Х. А. Маклаидуев, Ю. Д. Ханкев // Зерновые культуры. – 1997. – № 1. – С. 4-5.
14. Кочмарський В. С. Посівні якості насіння пшениці м’якої озимої залежно від строків сівби в умовах Правобережного Лісостепу України / В. С. Кочмарський // Насінництво. – 2008. – № 5. – С. 15-18.
15. Лихочвор В. В. Озима пшениця / В. В. Лихочвор, Р. Р. Проць. – Львів : Українські технології, 2002. – 88 с.
16. Бомба М. Ф. Строки сівби та глибина загортання насіння озимої пшениці при енергозберігаючій технології / М. Ф. Бомба, В. В. Лихочвор // Вісник держ. ун-ту «Львівська політехніка»: Проблеми економії енергії. – Львів : ДУ «Львівська політехніка», 1998. – С. 108-110.
17. Вплив норми висіву на врожайність пшениці озимої / С. Попов, С. Авраменко, К. Манько та ін. // Агробізнес сьогодні.
18. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований) / Б. А. Доспехов. – М. : Агропромиздат, 1985. – 351 с.

А. А. Рожков, М. А. Бобро, Т. В. Рыжик. Урожайность зерна пшеницы мягкой яровой в зависимости от влияния сроков посева и норм высева.

В статье представлены результаты исследований, проведённых на протя-жении 2007-2009, 2014 гг. на опытном поле Харьковского НАУ им. В. В. Доку-чаева, направленных на изучение влияния различных вариантов сроков посева и нормы высева на вариабельность урожайности зерна растений пшеницы мягкой озимой сорта Астэт.
В процессе исследований установлен эффект влияния взаимодействия исследу-емых факторов на изменчивость урожайности зерна. Доказана целесообраз-ность повышения нормы высева при смещении сроков посева в сторону более поздних. В частности, после чистого пара, при проведении посева в первую декаду сентября, целесообразно проводить посев нормой высева 4,5 млн зёр./га, а во вторую и третью декаду высевать соответственно 5,0 и 5,5 млн зёр./га.
Стабильность урожайности зерна исследуемого сорта пшеницы озимой в зависимости от влияния различных сроков посева в большей степени проявля-лась после чистого пара. Отсюда вытекает необходимость высевать пшеницу озимую в первую очередь после непаровых предшественников, поскольку после паров высевать пшеницу без существенного снижения её зерновой продуктивности можно в более широком диапазоне сроков посева, что обусловлено её экологическими особенностями

A. Rozhkov, M. Bobro, T. Ryzhik. Grain yield of wheat of soft spring depending on the effect of sowing date and seeding rates.

The article presents the results of research conducted during the 2007-2009, 2014 years on the experimental field of Kharkov NAU the named after V. V. Doku-chaev at studying the impact of various options for the timing of planting and seeding rate on grain yield variability of plant varieties of winter wheat soft Astet.
In the process of research established study an interaction effect factors on the variability of grain yield. The expediency of increasing seeding rate at sowing time shift towards later. In particular, after the pure steam, during the sowing in the first decade of September, it is advisable to sow the seed rate of 4,5 million grain/ha, in the second and third decade sown respectively 5,0 and 5,5 million grain/ha.
The stability of grain yield of winter wheat varieties under study, depending on the effect of different planting dates is more pronounced after the steam cleaner. Hence the need to sow winter wheat in the first place after no fallow predecessors, because once sown wheat vapor without significantly reducing its grain productivity can be of a wide range of planting dates that may result from its environmental characteristic

Зміст випуску 1 (88), 2016

Частка пагонів різних систем у біологічній урожайності зерна ячменю ярого залежно від норм висіву та позакореневих підживлень

УДК 631.559: 633.11: 631.5.

А. О. Рожков, доктор сільськогосподарських наук
С. В. Чернобай, аспірант
Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва

У статті представлено результати досліджень, проведених впродовж 2012-2014 рр. на дослідному полі ХНАУ ім. В. В. Докучаєва стосовно впливу застосування різних варіантів норм висіву та позакореневих підживлень посівів комплексними добривами і біопрепаратами на варіабельність урожайності рослин ячменю ярого сорту Мономах.
У ході досліджень визначено оптимальну норму висіву – 5,0 млн/га, яка забезпечує одержання найвищої біологічної урожайності зерна. Встановлено високу ефективність позакореневих підживлень посівів комплексними добривами на хелатній основі разом із біопрепаратом агро ЕМ.

Ключові слова: норма висіву, позакореневі підживлення, біопрепарати, ячмінь ярий, біологічна врожайність, комплексні хелатні добрива.

А. О. Рожков, С. В. Чернобай. Частка пагонів різних систем у біологічній урожайності зерна ячменю ярого залежно від норм висіву та позакореневих підживлень.

Список використаних джерел:
1. Сторожук В. В. Формування продуктивності ячменю ярого залежно від технології вирощування в умовах Полісся України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук: спец. 06.01.09 / В. В. Сторожук. – К., 2008. – 27 с.
2. Синицький М. П. Агротехнологічні основи формування продуктивності сучасних сортів ярого ячменю в північній підзоні Степу України : автореф. дис. на здобуття наук. канд. с.-г. наук спец. 6.01.09 / М. П. Синицький – Дніпропетровськ, 2006. – 26 с.
3. Бабич А. О. Світове виробництво зерна продовольчих і фуражних культур / А. О. Бабич, В. В. Хіміч, А. А. Побережна // Матеріали Першої всеукраїнської (міжнародної) конференції по проблемі «Корми і кормовий білок», 16-17 листопада 1994 р. – Вінниця, 1994. – С. 74-75.
4. Побережна А. А. Структура виробництва продовольчого і кормового зерна в США / А. А. Побережна, Л. П. Хіміч // Матеріали Першої всеукраїнської (міжнародної) конференції по проблемі «Корми і кормовий білок», 16-17 листопада 1994 р. – Вінниця, 1994. – С. 136-137.
5. Сапегин А. А. Закон урожая / Сапегин А. А. // Тр. Одес. с.-х. селекц. станции, 1922. – Вып. 7. – С. 3-14.
6. Губернатор В. С. Ячмень / Губернатор В. С. – К. : Урожай, 1977. – 104 с.
7. Куперман Ф. М. Основные этапы развития и роста злаков / Куперман Ф. М. – М. : МГУ, 1955. – С. 113-117.
8. Довідник з вирощування зернових та зернобобових культур / [Лихочвор В. В., Бомба М. І., Дубковецький С. В. і ін.] – Львів : Українські технології, 1999. – 408 с.
9. Левитанов С. Капризный злак / Сергей Левитанов // Новое сельское хозяйство. – 2006. – № 2. – С. 46-50.
10. Ефективність передпосівної інкрустації насіння зернових культур і інокуляції сої в умовах Північного Степу України / С. М. Крамарьов, С. В. Краснєнков, С. Ф. Артеменко [і ін.] // Посібник українського хлібороба : щорічник. – 2010. – С. 154-158.
11. Власюк П. А. Физиологические функции микроэлементов и их топография в живых организмах / П. А. Власюк // Применение микроэлементов в сельском хозяйстве: Респ. межвед. сб. – К. : Наукова думка – 1965. – С. 18-32.
12. Мерленко І. М. Вплив кристалонів на продуктивність сільськогосподарських культур в умовах Волинської області / І. М. Мерленко, С. М. Демчук // Шляхи підвищення ефективності позакореневих підживлень комплексними водорозчинними добривами в Україні : Тези доп. Міжн. наук.-практ. конф., Рокині, 2-3 квітня 2008. – Рокині : Волинський інститут АПВ, 2008. – С. 39-40.
13. Новосад І. В. Ефективність позакореневого підживлення с.-г. культур комплексними суспензійними добривами „Лактофол“ та мікроелементами на різних типах ґрунтів Волинської області / І. В. Новосад, А. І. Мороз, Б. Б. Котвицький // Шляхи підвищення ефективності позакореневих підживлень комплексними водорозчинними добривами в Україні : Тези доп. Міжн. наук.-практ. конф., Рокині, 2-3 квітня 2008. – Рокині : Волинський інститут АПВ, 2008. – С. 43-45.
14. Булыгин С. Ю. Эффективность хелатов микроэлементов в качестве микроудобрений / С. Ю. Булыгин // Хелатні мікродобрива-2010 : Тези доп. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 3 лютого 2010. – К., 2010. – С. 6.
15. Kinaci G. Effect of zinc application on quality traits of barley in semi arid zones of Turkey / G. Kinaci, E. Kinaci // PlantSoilEnvironment. – 2005. – Vol 51. – № 7. – Р. 328-334.
16. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований) / Доспехов Б. А. – 5-е изд., доп. и перераб. – М. : Агропромиздат, 1985. – 351 с.

А. А. Рожков, С. В. Чернобай. Доля пагонов различных систем в биологической урожайности зерна ячменя ярового в зависимости от норм высева и внекорневых подкормок.

В статье представлены результаты исследований, проведенных в течении 2012-2014 гг. на опытном поле ХНАУ им. В. В. Докучаева, относительно влияния норм высева и внекорневых подкормок посевов комплексными удобрениями и биопрепаратами на изменчивость урожайности растений ячменя ярового сорта Мономах.
В результате исследований определена оптимальная норма высева – 5,0 млн/га, которая обеспечивает получение высокой биологической урожайности зерна. Установлена высокая эффективность внекорневых подкормок посевов комплексными удобрениями на хелатной основе одновременно с биопрепаратом агро ЭМ.

A. Rozhkov S. Chernobay. The ante of different shoots systems in biological crop grain productivity of spring barley depending on seeding rates and foliar additional fertilizing.

The results of the researches which were conducted in 2012-2014 on the experimental field of KNAU by V. V. Dokuchayev concerning the study of the influence of different seeding rates and foliar additional fertilizing with complex micronutrients and biological preparations on the variability of crops grain productivity of spring barley variety Monomakh are presented in the article.
During the researches it was established the optimum seeding rate – 5.0 million / ha which provides the highest biological crops grain productivity formation. The high efficiency of foliar additional fertilizing with complex chelate micronutrients with biopreparation agro EM was determined.

Масові показники міжвузлів префлоральної зони рослин тритикале ярого залежно від ценотичної напруги у посівах

Номер, рік
1(71), 2013

УДК
[633.112.9(321.)581.4]:631.531.04

Автор
А.О. Рожков, кандидат сільськогосподарських наук
В.К. Пузік, доктор сільськогосподарських наук
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Анотація
Представлено результати досліджень впливу різних варіантів ценотичної напруги за рахунок добору норм висіву та способів сівби на основні характеристики стійкості пагонів до вилягання: суху масу сантиметрових відрізків міжвузлів, їх довжину. Визначено силу залежності досліджуваних показників від норми висіву за різних способів сівби.

Ключові слова
ценотична напруга, тритикале яре, міжвузля, префлоральна зона, норма висіву, способи сівби
(більше…)