Продуктивність льону олійного за впровадження технологій подвійного використання культури

УДК 633.854.54; 631.572

О. Л. Рудік, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
І. М. Мринський, кандидат сільськогосподарських наук, доцент ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»

В зоні сухого Степу України проведено узагальнену оцінку продуктивності льону олійного подвійного використання. Встановлено, що за різних умов зволоження, відповідно до технології вирощування, урожайність насіння досягає 1,65 та 2,16 т/га, що забезпечує вихід олії 0,64 та 0,85 т/га. З’ясовано, що стеблова маса культури, вирощеної без зрошення, містить до 0,34 т/га, а при зрошенні до 0,68 т/га придатного до використання за існуючими технологіями луб. Відходи виробництва волокна при використанні для опалювання дозволяють отримати до 30 – 37,4 Гдж/га енергії.

Ключові слова: льон олійний, насіння, солома, переробка соломи, волокно, костриця, біоенергетика.

Продуктивність льону олійного за впровадження технологій подвійного використання культури. (текст статті)

Crop productivity of oil-bearing flax when applying the dual use technologies of a crop. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Живетин В.В. Масличный лен и его комплексное использование / Живетин В.В., Гинзбург Л.Н. – М.: ЦНИИКАЛП, 2000. – 96 с.
2. Jessop Avenue / Canadian Flax Straw: Present and Future End Use Options // International Conference on Flax and Other Bast Plants 2008. – Р.281-289.
3. Atchison, J.E. World-wide capacities for non-wood plant fiber pulping – increasing faster than wood pulp capacities, // TAPPI Proceedings, Pulping Conference – 1988. – Р. 25-45.
4. Ryan McKenzie, Melissa Roach, Naomi Hotte, Mary DePauw, Neil Hobson, Susan Koziel, Corey Davis, John Vidmar, Raju Datla, Michael K. Deyholos Genetic and Genomics Resources for Flax Fibre Improvement ID number: 13 International Conference on Flax and Other Bast Plants 2008. – Р.59-69.
5. Cappelleto P.L. Fiber valorization of oilseed flax /A. Assirelli, M. Bentini, P.L. Cappelleto, P. Pasini // Flax and olher Bast Planlts Symposium. – Poznan, Poland : Institute of Natural Fibres, 1977. – Р.150-151.
6. Пашин Е.Л. Технологическое качество и переработка льна-межеумка: монография / Пашин Е. Л., Федосова Н. М. – Кострома : ВНИИЛК, 2003. – 85 с.
7. Рудік О.Л., Рудік Н.М. Особливості зонального розміщення посівів олійних культур в Україні та напрямки їх оптимізації. //Наук. вид. Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Напрями розвитку сучасних систем землеробства», присвяченої 110-річчю від дня народження професора С.Д. Лисогорова. – Херсон, 2013. – С. 219-225.
8. Чурсіна Л.А. Перспективи комплексного використання льону олійного / Л.А. Чурсіна, Г.А. Тіхосова, О.О. Горач // Праці Таврійського держ. агротехнол. ун-ту. – Мелітополь, 2010. – Вип. 10. – Т. 1. – С. 30-39.
9. Льон олійний. Технологія вирощування / В. Л. Нікішенко, М.П. Малярчук, С.О. Заєць, В.І. та ін. // Науково-методичні рекомендації. – Херсон : Херсонська міська друкарня 2009. – 12 с.
10. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта / Б.А. Доспехов – М. : Агропромиздат, 1985. – 350 с.

А. Л. Рудик, И. Н. Мрынский. Продуктивнсть льна масличного при внедрении технологий двойного использования культуры.

В зоне сухой Степи Украины проведена обобщенная оценка продуктивности льна масличного двойного использования. Установлено, что при разных условиях, в зависимости от технологии выращивания, урожайность семян достигает 1,65 и 2,16 т/га, что обеспечивает условный выход масла 0,64 и 0,85 т/га. Доказано, что стебли культуры выращенной без орошения, содержат до 0,34 т/га, а при орошении до 0,68 т/га луба, пригодного к использованию по существующим технологиям. Отходы производства волокна, при использовании для отопления позволяют получить до 30-37,4 Гдж/га энергии.

O. Rudik, I. Mrynsky. Crop productivity of oil-bearing flax when applying the dual use technologies of a crop.

The generalized productivity assessment of oil-bearing flax of dual-use is done in the area of dry Steppe of Ukraine. It is found out that under different conditions of irrigation the yielding capacity of seeds reaches 1.65 and 2.16 t/ha according to an appropriate cultivation technology which provides the obtaining of 0.64 and 0.85 t/ha of oil. It was proved that the stems of the crop grown without irrigation, contain up to 0.34 t/ha and under irrigation up to 0.68 t/ha of bast suitable for use by existing technology.
Wastes of fibre production, when consuming for heating, make it possible to obtain the energy of 30 – 37.4 Hecto-joule /ha.

Випуск №1 (93), 2017