Синтез слідкувальної системи на основі п’єзоелектричного двигуна

УДК 681.5

Д. Ю. Шарейко1, кандидат технічних наук, доцент
І. С. Білюк1, кандидат технічних наук, доцент
А. М. Фоменко1, доцент
О. В. Савченко1, інженер
О. С. Кириченко2, кандидат технічних наук, доцент
1Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова
2Миколаївський національний аграрний університет

Розглянуто особливості функціонування слідкувальної системи на основі п’єзоелектричного двигуна. Проаналізовано структурну схему системи керування деформацією п’єзоперетворювача. Проведено дослідження абсолютної стійкості системи керування деформацією п’єзоперетворювача для нано- і мікpопеpеміщень при детермінованих діях на основі критерію Якубовича. Отримано аналітичні вирази для синтезу слідкувальної системи керування на основі п’єзоелектричного двигуна з можливістю переходу від крокового режиму роботи до безперервного та навпаки.

Ключові слова: слідкувальна система, система автоматичного керування, п’єзоелектричний двигун, абсолютна стійкість, критерій стійкості Якубовича, пристрій, що коригує.

Синтез следящей системы на основе пьезоэлектрического двигателя. (текст статті)

Synthesis of the follow-up system based on the piezoelectric engine. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Смирнов А. Б. Мехатроника и робототехника. Системы микроперемещений с пьезоэлектрическими приводами [Текст] / А.Б. Смирнов – С.-П. : СПбГПУ, 2003. – 160 с.
2. Афонин С. М. Исследование абсолютной устойчивости системы управления деформацией пьезопреобразователя для нано- и микропреобразователей [Текст] / С. М. Афонин // Мехатроника, автоматизация, управление. – 2008. – N 1. – С. 10-16.
3. Слідкувальна система на основі п’єзоелектричного двигуна [Текст] / Д.Ю.Шарейко, І.С. Білюк, А.М. Фоменко, О.В. Савченко // Сучасні проблеми автоматики та електротехніки : матеріали Всеукраїнської науково-технічна конференції. м. Миколаїв, 21-22 квітня 2016 року – С. 15-17.
4. Попович М.Г. Теорія автоматичного керування / М.Г. Попович, О.В. Ковальчук – К. : Либідь, 2007. — 656 с.

Д. Ю. Шарейко, И. С. Билюк, А. Н. Фоменко, О. В. Савченко, А. С. Кириченко. Синтез следящей системы на основе пьезоэлектрического двигателя.

Рассмотрены особенности функционирования следящей системы на основе пьезоэлектрического двигателя. Проанализирована структурная схема системы управления деформацией пьезопреобразователя. Проведено исследование абсолютной устойчивости системы управления деформацией пьезопреобразователя для нано- и микpоперемещений при детерминированных воздействиях на основе критерия Якубовича. Получены аналитические выражения для синтеза следящей системы управления на основе пьезоэлектрического двигателя с возможностью перехода от шагового режима работы к непрерывному и наоборот.

D. Shareiko, I. Bilyuk, A. Fomenko, O. Savchenko, A. Kirichenko. Synthesis of the follow-up system based on the piezoelectric engine.

The peculiarities of the way the follow-up system based on the piezoelectric engine functions are considered. The functional chart of the control unit of the deformation of the piezoelectric transducer is analyzed. The research has been done on the absolute stability of the control unit of the deformation of the piezoelectric transducer for nano- and micro displacements under deterministic impacts based on criterion of Yakubovitch. Analytic formulae have been obtained for the synthesis of the follow-up control system based on the piezoelectric engine with the ability to change from step running to continuous operation and back.

Зміст випуску 4 (92), 2016