С. С. Пророченко. Накопичення корневої маси та протиерозійна стійкість ґрунту під лучними травостоями залежно від удобрення

УДК 631.459:633.21:631.8

DOI: 10.31521/2313-092X/2018-4(100)-12

С. С. Пророченко, аспірант
Національний університет біоресурсів і природокористування України

Дослідженнями встановлено, що під дією різних антропогенних чинників, які проводять за  поліпшення лучних угідь, значні зміни відбуваються у кореневій масі трав, а також у ґрунті. Нагромадження  маси коренів найсуттєвіше  збільшувалося під дією азотних добрив у дозі N60 на злаковому  травостої. У цьому разі на фоні внесення N60Р60К90 у порівнянні з фоном Р60К90 їх суха  маса у 0-20-см шарі ґрунту збільшилася від 11,01 до 12,14 т/га або на 1,13 т/га.  При внесенні цієї дози на люцерновий або люцерно-злакові травостої суха маса коренів збільшилася від 10,55-11,30 т/га до 10,66-11,54 т/га або на 0,10-0,34 т/га, що є не достовірним.

Ключові слова: коренева маса, протиерозійна стійкість, ґрунт, лучні тровостої, удобрення.

Накопичення корневої маси та протиерозійна стійкість ґрунту під лучними травостоями залежно від удобрення (текст статті)
Root mass accumulation and anti-erosion resistance of soils under meadow grass stands depending on fertilizer (анотація)

Список використаних джерел:

  1. Кургак В. Г., О. П. Лук’янець. Вплив типу травостою, систем удобрення та використання на продуктивність суходільних лучних угідь північного Лісостепу України. Зб. наук. праць Вінницького ДАУ. Вінниця, 2004. Вип. 17. С. 9-15.
  2. Кургак В. Г., Товстошкур В. М. Вплив видового складу та удобрення багаторічних травостоїв на показники  родючості  ґрунтів. Зб. наук. пр. ННЦ  «Інститут землеробства УААН».  К.: ЕКМО, 2010. Вип. 3-4. С. 15-25.
  3. Кутузова А. А. Научная основа использования биологического азота в луговодстве. Вестн. с.-х. науки. 1986. N 4. (355). С. 106-112.
  4. Сау А. Интенсивность почвообразовательного процесса под многолетними травами. Тр. Эстонской с.-х. академии. Тарту, 1983. Вып. 140. С. 27-44.
  5. Кургак В. Г. Еколого-біологічні і агротехнічні основи створення високопродуктивних сіяних лук в Лісостепу України : автореф. дис. докт. с.-г. наук: 06.00.12.; НАУ. К., 1995. 48 с.
  6. Черкасова В. А. Освоение склонов под пастбища и сенокосы. М.: Колос, 1976. 208 с.
  7. Лук’янець О.П. Формування лучних травостоїв на орних землях. Вісник аграрної науки. 2003. № 12. С. 76-79.

 

С. С. Пророченко. Накопление корневой массы и противоэрозионная устойчивость почв под луговым травостоем в зависимости от удобрения.

Исследованиями установлено, что под действием различных антропогенных факторов, которые проводят за улучшение луговых угодий, значительные изменения происходят в корневой массе трав, а также в почве. Накопление массы корней существенно увеличивалось под действием азотных удобрений в дозе N60 на злаковом травостой. В этом случае на фоне внесения N60Р60К90 по сравнению с фоном Р60К90 их сухая масса в 0-20-см слое почвы увеличилась от 11,01 до 12,14 т/га или на 1,13 т/га. При внесении этой дозы на люцерны или люцерны-злаковые травостое сухая масса корней увеличилась от 10,55-11,30 т/га до 10,66-11,54 т/га или на 0,10-0,34 т/га, что является не достоверным.

Ключевые слова: корневая масса, противоэрозионная устойчивость, почву, луговые тровостои, удобрения.

 

S. S.Prorochenko. Root mass accumulation and anti-erosion resistance of soils under meadow grass stands depending on fertilizer.

Research has established that under the action of various anthropogenic factors that lead to the improvement of grasslands, significant changes occur in the root mass of grasses, as well as in the soil. The accumulation of root mass significantly increased under the action of nitrogen fertilizers in a dose of N60 on the grass herbage. In this case, against the background of the introduction of N60P60K90 compared with the background of P60K90, their dry weight in the 0-20 cm soil layer increased from 11.01 to 12.14 t / ha or by 1.13 t / ha. When applying this dose to alfalfa or alfalfa-grass herbage, the dry weight of roots increased from 10.55-11.30 t / ha to 10.66-11.54 t / ha or by 0.10-0.34 t / ha, which is not reliable.

Key words: root mass, anti-erosion resistance, soil, meadow breeding, fertilization.

Повернутися до змісту

prorochenko.pdf
Size: 0.33