Аналіз зарубіжного досвіду реформування податкових систем в умовах фіскальної децентралізації

УДК 336.2

А. О. Тимошенко, кандидат економічних наук
М. Й. Головко, аспірант
Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»

У статті проведено комплексний аналіз особливостей реформування податкових систем в країнах Європейського Союзу в умовах фіскальної децентралізації, виокремлено специфічні характеристики сучасних податкових систем західноєвропейських країн та постсоціалістичних країн – членів Європейського Союзу, виділено найуспішніший досвід реформування податкових систем в умовах фіскальної децентралізації, проаналізовано доцільність запровадження єдиної ставки податку на доходи юридичних та фізичних осіб у країнах Європейського Союзу.

Ключові слова: податкова система, податкова реформа, фіскальна децентралізація, трансформація податкової системи, реформування податкової системи.

Аналіз зарубіжного досвіду реформування податкових систем в умовах фіскальної децентралізації. (текст статті)

Analysis of the foreign experience of reforming the tax system in the conditions of fiscal decentralization. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Соколовська А. М. Концепція ліберальної податкової реформи: доцільність і можливість реалізації в Україні / А. М. Соколовська // Фінанси України. – 2015. – № 12. – С. 12-31.
2. Мельник В. М. Сучасні податкові реформи у нових країнах – учасницях ЄС / В. М. Мельник, Т. В. Кощук // Економіка і прогнозування. – 2012. – № 3. – С. 102–118.
3. Луніна І. О. Міжнародні тенденції реформування податкових систем у післякризовий період 2008–2014 рр. та уроки для України / І. О. Луніна, Н. Б. Фролова // Фінанси України. – 2015. – № 8. – С. 7–20.
4. Цап І. М. Міжнародний досвід державного реформування податкових систем та можливості його застосування в Україні / І. М. Цап // Ефективність державного управління. – 2014. – Вип. 39. – С. 65–73.
5. Шабайкович В. А. Реформування податкової системи за новою економічною стратегією / В. А. Шабайкович, Є. В. Перепічка // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Проблеми економіки та управління. – 2016. – № 847. – С. 183–192.
6. Полторак А. С. Гармонізація законодавства щодо оподаткування імпорту продукції легкої промисловості / А. С. Полторак, Ю. С. Бужак // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Серія «Економічні науки». – 2014. – № 9. – Ч. 2. – С. 128–132.
7. Полторак А. С. Оптимізація податкової політики в умовах фіскальної децентралізації в Україні / А. С. Полторак, О. С. Усенко // Modern economics. – 2017. – № 2. – С. 50–54.
8. Рижикова Н. І. Європейський досвід реформування податкових систем / Н. І. Рижикова // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. – 2016. – Вип. 171. – С. 161–168.
9. Doing Business 2017 / International Bank for Reconstruction and Development ; The World Bank [Electronic source], available at : www.worldbank.org.
10. International Tax Competitiveness Index 2016 [Electronic source] / Tax Foundation. – 2017, available at : taxfoundation.org.
11. Таптунова І. Трансформація податку на прибуток підприємств у податок на виведений капітал / Інна Таптунова // Європейський інформаційно-дослідницький центр. – Київ, 2016. – 43 с.

А. А. Тимошенко, М. И. Головко. Анализ зарубежного опыта реформирования налоговой системы в условиях фискальной децентрализации.

В статье проведен комплексный анализ особенностей реформирования налоговых систем в странах Европейского Союза в условиях фискальной децентрализации, выделены специфические характеристики современных налоговых систем западноевропейских стран и постсоциалистических стран – членов Европейского Союза, освещен успешный опыт реформирования налоговых систем в условиях фискальной децентрализации, проанализирована целесообразность введения единой ставки налога на доходы юридических и физических лиц в странах Европейского Союза.

A. Timoshenko, M. Holovko. Analysis of the foreign experience of reforming the tax system in the conditions of fiscal decentralization.

The article presents a comprehensive analysis of the specifics of tax system reform in the countries of the European Union in the context of fiscal decentralization, identifies specific characteristics of modern tax systems in Western European countries and post-socialist countries – members of the European Union, successful experience in reforming tax systems in the context of fiscal decentralization, is described, the advisability of tax on income of legal entities and individuals in the countries of the European Union has been analyzed.

Випуск №3 (95), 2017