Використання яловичини, одержаної від тварин різних вагових кондицій для виробництва ковбас

УДК 636.22.28

О. І. Петрова, кандидат сільськогосподарських наук, доцент Миколаївський національний аграрний університет
О. М. Сморочинський, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Херсонський національний аграрний університет

Р. О. Трибрат, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

Обгрунтовано актуальність досліджень технології виробництва яловичини за відгодівлі молодняку української червоної молочної породи в південному регіоні України. Проаналізовано класичну технологію виробництва варених ковбас та особливості приготування фаршу з використанням яловичини. Визначено ефективність відгодівлі молодняку великої рогатої худоби до різних вагових кондицій та вплив маси та технологічних властивостей яловичини на величину виходу варених ковбас та їх якість.

Ключові слова: велика рогата худоба, технологія, відгодівля, яловичина, варена ковбаса, органолептична оцінка.

Використання яловичини, одержаної від тварин різних вагових кондицій для виробництва ковбас. (текст статті)

The use of beef obtained from animals of different weight conditions for the production of sausages. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Віннікова Л. Г. Теорія і практика переробки м’яса / Л. Г. Віннікова. – Ізмаїл, 2000. – 172 с.
2. Горлов И. Ф. Влияние массы убойного скота на выход и качество колбас / И. Ф. Горлов, А.И. Беляев // М’ясна індустрія. – 2004. – № 2. – С. 56-58.
3. ДСТУ 6030:2008 «М’ясо. Яловичина та телятина в тушах, півтушах і четвертинах. Технічні умови».
4. Мельник Ю. Ф. Оцінка забійних якостей бугайців молочних, комбінованих та м’ясних порід / Ю. Ф. Мельник // Таврійський науковий вісник. – Херсон : Айлант, 2007. – Вип. 54 – С. 93-99.
5. Полупан Ю. П. Підсумки виведення та перспективи удосконалення української червоної молочної породи / Ю. П. Полупан // Розведення і генетика тварин: Міжвідомчий тематичний наук. зб. – Вип. 41. – К. : Аграрна наука, 2007. – С. 209-225.

Е. И. Петрова, А. М. Сморочинский, Р. А. Трибрат. Использование говядины, полученной от животных разных весовых кондиций для производства колбас.

Обоснована актуальность исследований технологии производства говядины при откорме молодняка украинской красной молочной породы в южном регионе Украины. Проанализована классическая технология производства вареных колбас и особености приготовления фарша с использованием говядины. Определена эффективность откорма молодняка крупного рогатого скота до разных весовых кондиций и их влияние на массу говядины, технологические свойства сырья и величину выхода вареных колбас, их качество.

Е. Petrovа, A. Smorochinskiy, R. Tribrat. The use of beef obtained from animals of different weight conditions for the production of sausages.

The urgency of technology researches of beef production with fattening calves of Ukrainian red dairy breed in the southern region of Ukraine is proved.
The classical technology of cooked sausages production and especially beef cooking is analyzed. The efficiency of fattening young cattle of different weight conditions and the influence of masita technological properties of beef by the amount of output cooked sausages and their quality is determined.

Випуск №1 (93), 2017