Вплив вітамінно-кормової добавки на вміст відновленого глутатіону та сульфгідрильних груп в органах та тканинах кролів

УДК 636.92:612.015

Н. В. Роль, аспірант
С. І. Цехмістренко, доктор сільськогосподарських наук
Білоцерківський національний аграрний університет

Досліджено вміст відновленого глутатіону та сульфгідрильних груп в мозку, серці та найдовшому м’язі спини кролів новозеландської породи. Встановлено, що при використанні вітамінно-кормової добавки «Tekro» в тканинах мозку вірогідно (р ≤ 0,05) збільшується вміст відновленого глутатіону на 10,6%. У серці кролів 90-добового віку достовірно (р ≤ 0,01) збільшується вміст білкових та загальних HS-групна 7,9 та 2,5% відповідно. При дослідженні найдовшого м’язу спини виявлено, що протягом усього дослідного періоду збільшується вміст білкових та загальних HS-груп та у 90-добовому віці становить 156,96 мкмоль/г та 169,44 мкмоль/г відповідно.

Ключові слова: кролі, серце, мозок, найдовший м’яз спини, глутатіон, сульфгідрильні групи.

Вплив вітамінно-кормової добавки на вміст відновленого глутатіону та сульфгідрильних груп в органах та тканинах кролів. (текст статті)

Effect of vitamin and feed supplement for the maintenance of reduced glutathione and sulfhydryl groups in the organs and tissues of rabbits. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Веревкина И. В. Колориметрический метод определения SH-групп и –S-S- связей в белках при помощи 5,5’-дитиобис (2-нитробензойной) кислоты / И. В. Веревкина, А. И. Точилкин, Н. А. Попова // Современные методы в биохимии. – М. : Медицина, 1977. – С. 223-231.
2. Гопаненко О. О. Пероксидні процеси в крові, печінці та скелетних м’язах кролів за гострого L-аргінін-індукованого панкреатиту та його корекції / О. О. Гопаненко, Й. Ф. Рівіс // Біологія тварин. – 2015. – Т. 17, № 3. – С. 43-51.
3. Горячковский О. М. Определение уровня восстановленного глутатиона в эритроцитах крови / Горячковский О. М. Клиническая биохимия : Справочное пособие – Одесса : Астропринт, 1998. – С. 370-372.
4. Зінко Г. О. Вплив препаратів селену та германію на окремі ланки патогенезу гастроентериту у телят / Л. Г. Слівінська, Г. О. Зінко // Біологія тварин. – 2015. – Т. 17. – № 2. – С. 57-64.
5. Іскра Р. Я. Дія хром цитрату на про/антиоксидантний статус підшлункової залози щурів за експериментального цукрового діабету / Р. Я Іскра., О. Слівінська // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2015. – В. 70. – С. 25-30.
6. Паска М. З. Вміст сульфгідрильних груп та глутатіону в бугайців волинської м’ясної породи різних типів вищої нервової діяльності за дії біологічно активних речовин / М.З. Паска //Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2013. – № 1. – С. 100-102.
7. Хаврона О. П. Порушення функціонування глутатіонової ланки антиоксидантного захисту в слизовій оболонці шлунка, печінці та еритроцитах щурів при експериментальній виразковій хворобі / О. П. Хаврона // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2015. – № 1. – С. 26-31.
8. Цицюра Р. І. Особливості процесів ліпідної пероксидації, антиоксидантного захисту і цитолізу за умов гострої виразки шлунка і їх корекція / Р. І. Цицюра // Медична та клінічна хімія. – 2015. – Т. 7. – № 3. – С. 119-122.
9. Metovitan prevents accumulation of thiamin diphosphate oxygenized form in rat tissues under irradiation / Yu. M. Parkhomenko, G. V. Donchenko, L. I. Chehovskaya, S. P. Stepanenkoetc // BiotechnologiaActa. – 2015. – V. 8. – №4. –.R. 63-70.
10. Protective role of some feed additives against dizocelpine induced oxidative stress in testes of rabbit bucks / Sohair Y. Saleh, F. A. Sawiress, M. A. Tony, A. M. Hassanin etc. // Journal of Agricultural Science. – 2015.– V. 7. – № 10. – P. 239-252.
11. Kalinina E. V. Roleofglutathione, glutathionetransferase, andglutaredoxininregulationofredox-dependentprocesses / 11.Kalinina E. V. Role of glutathione, glutathione transferase, and glutaredoxin in regulation of redox-dependent protsesses /E. V. Kalinina, N. N. Chernov, M. D. Novichkova // Biochemistry (Moscow). – 2014. – V. 79. – P. 1562-1583.

Н. В. Роль, С. И. Цехмистренко. Влияние витаминно-кормовой добавки на содержание восстановленного глутатиона и сульфгидрильных групп в органах и тканях кроликов.

Исследовано содержание восстановленного глутатиона и сульфгидрильных групп в мозге, сердце и длиннейшей мышце спины кроликов новозеландской породы. Установлено, что при использовании витаминно-кормовой добавки «Tekro» в тканях мозга достоверно (р ≤ 0,05) увеличивается содержание восстановленного глутатиона на 10,6%. В сердце кроликов 90-суточного возраста достоверно (р ≤ 0,01) увеличивается содержание белковых и общих HS-групп на 7,9 и 2,5% соответственно. При исследовании длиннейшей мышцы спины выявлено, что в течении всего исследовательского периода увеличивается содержание белковых и общих HS-групп и в 90-суточном возрасте составляет 156,96 мкмоль/г и 169,44 мкмоль/г соответственно.

N. Rol, S. Tsekhmistrenko. Effect of vitamin and feed supplement for the maintenance of reduced glutathione and sulfhydryl groups in the organs and tissues of rabbits.

The content of reduced glutathione and sulfhydryl groups in the brain, heart and muscle longest back New Zealand rabbits breed. It is established that the use of vitamin and feed additive «Tekro» in brain tissues significantly (p ≤ 0,05) increases glutathione content 10.6%. At the heart of rabbits 90-day age was significantly (p ≤ 0,01) increased protein content and total HS-group by 7.9% and 2.5% respectively. In the study of the longest back muscle found that during the research period increased protein content and total HS-groups and the 90-day age of 156,96 mmol/g and 169,44 mmol/g, respectively.

Зміст випуску 1 (88), 2016