Господаренко Г. М., Черно О. Д., Любич В. В., Бойко В. П. Засвоєння основних елементів живлення з ґрунту й мінеральних добрив пшеницею озимою на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу України

УДК 631.55:664.64.016:633.11:631.8

DOI: 10.31521/2313-092X/2020-3(107)-5

 

Г. М. Господаренко, доктор сільськогосподарських наук, професор
ORCID ID: 0000-0002-6495-2647
Researcher ID: G-5431-2019
О. Д. Черно, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
ORCID ID: 0000-0001-5021-9340
В. В. Любич, доктор сільськогосподарських наук, професор
ORCID ID: 0000-0003-4100-9063
Researcher ID: W-8897-2018
В. П. Бойко, викладач
ORCID ID: 0000-0002-8139-2039
Уманський національний університет садівництва

 

Висвітлено результати досліджень впливу тривалого застосування різних доз і співвідношень добрив на чорноземі опідзоленому в польовій сівозміні в умовах Правобережного Лісостепу України на вміст основних елементів живлення в зерні й соломі пшениці озимої, попередником якої була соя. З’ясовано, що за рахунок різних доз, співвідношень і видів добрив вміст азоту в зерні пшениці озимої збільшувався на 13-49%, фосфору – 3-19, а калію – на 6-14%. Із зерном пшениця озима виносить найбільше азоту – 49,4-147,8 кг/га і фосфору – 22,1-51,9 кг Р2О5/га, а калію – лише 15,0-32,6 кг К2О/га залежно від врожайності та якості. Розраховано, що із соломою пшениці озимої у ґрунт повертається 27-33% азоту, 35-36 – фосфору і 74-76% калію від господарського винесення залежно від доз добрив.

Ключові слова: пшениця озима, чорнозем опідзолений, вміст азоту, фосфору і калію, господарське винесення.

 

  Засвоєння основних елементів живлення з ґрунту й мінеральних добрив пшеницею озимою на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу України

 Assimilation of basic nutrients from soil and mineral fertilizers of grain wheat on the black grain of the podzolized sand of the Right-bank Forest-steppe of Ukraine

 

Список використаних джерел:

 1. Hlisnikovski L., Kunzova E. Effect of mineral and organic fertilizers on yieldand technological parameters of winter wheat (Triticum aestivum ) on illimerized luvisol. Polish Journal of Agronomy. 2014. № 17. P. 18–24.
 2. Shejalova S., Cerny J., Mitura K. et. al. The influence of nitrogen fertilization on duality of winter wheat grain. MendelNet. Crech Republic. 2014. 1. P. 105–109.
 3. Ferdoush J. N., Rahman M. M. Effects of boron fertilization and sowing date on the grain protein content of wheat varieties. Journal of Environmental Science and Natural Resources. 2013. № 6(1). Р. 41–45.
 4. Alferov A. A., Chernova L. S. Agroecosystem stability with the application of fertilizers and biopreparations. Russian Agricultural Sciences. 2019. № 45(4). Р. 360–363.
 5. Господаренко Г. М. Агрохімія. Київ: СІК ГРУП УКРАЇНА, 2019. 560 с.
 6. Господаренко Г. М., Черно О. Д. Баланс основних елементів живлення в ґрунті за тривалого застосування добрив у польовій сівозміні. Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Землеробство». 2015. Вип. 2. С. 47–50.
 7. Макаров В. И. Особенности расчета нормативов выноса элементов питания зерновыми культурами. Вестник Алтайського государственного аграрного университета. 2014. №5. С. 9–13.
 8. Eremin D. V. Agro-economic assessment of mineral fertilizers used in the Tyumen region. News of the Orenburg State Agrarian University. 2018. no. 4(72). Р. 26–30.
 9. Балюк С. А., Лісовий М. В. Довідник нормативних показників якості продукції сільськогосподарських культур у різних ґрунтово-кліматичних зонах України (довідниково-нормативна інформація). Харків: Смугаста типографія, 2016. 46 с.
 10. Buráňová Š., Černý J., Kulhánek M., Vašák F., Balík J. Influence of mineral and organic fertilizers on yield and nitrogen efficiency of winter wheat. International Journal of Plant Production. 2015. no. 9. Р. 257–271.
 11. Popovi V., Maleevi M. Effect of different doses of nitrogen fertilizers and planting density on yield of wheat and triticale. Plant breeding and seed production. Vol. 17, no. 1. Р. 61–70.
 12. Литвак Ш. И. Системный поход к агрохимическим исследованиям. Плодородие. 2012. №2. С. 12–14.
 13. Варламов В. А. Вынос NРК пшеницей и ячменем на дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почве ЦРНЗ РФ. Плодородие. 2012. № 2. С.12–14.
 14. Мірошниченко М. М., Панасенко Є. В., Звонар А. М. Вплив ґрунтово-кліматичних умов, удобрення та сортових особливостей на хімічний склад зерна пшениці озимої. Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. 2016. №3 (41). С. 55–61.
 15. Фатєєва А. І., Самохвалова В. П. Діагностика стану хімічних елементів системи ґрунт – рослина. Харків: КП «Міськдрук», 2012. 146 с.
 16. Любич В.В. Вплив азотного живлення на врожайність і кормові властивості зерна тритикале ярого. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького. 2009. Т. 11, № 2, ч. 3. С. 131−136.
 17. Господаренко Г. М., Любич В. В. Динаміка вмісту азоту в рослинах сортів тритикале ярого залежно від норм і строків застосування азотних добрив. Наукові доповіді НУБіП: електронне наукове видання. 2010. №2. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/2010-2/10hhmnfa.pdf.
 18. Господаренко Г. М., Черно О. Д. Винос калію культурами польової сівозміни і його баланс при тривалому застосуванні добрив. Вісник аграрної науки. 1999. №9. С. 21–24.
 19. Господаренко Г. М., Любич В. В. Урожайність тритикале ярого за різного вмісту азоту мінеральних сполук у ґрунті. Збірник наукових праць Уманського НУС. 2011. №82. С. 217–222.
 20. Любич В. В. Продуктивність сортів і ліній пшениць залежно від абіотичних і біотичних чинників. Вісник аграрної науки Причорномор’я. Вип. 95. С. 146–161.
 21. Buráňová Š., Černý J.,  Mitura K.,  Lipińska K. J.,  Kovářík J.,  Balík J. Effect of organic and mineral fertilizers on yield parameters and quality of wheat grain. Scientia agriculturae bohemica. 2016. Vol. 47. Р. 47–53.
 22. Ткаченко М. А., Драч Ю. О. Видове генотипове співвідношення елементів живлення як основа оптимізації удобрення сільськогосподарських культур. Збірник наукових праць Інституту землеробства. 2016. Вип. 1. С. 113–123.

 

Г. Н. Господаренко, Е. Д. Черно, В. П. Бойко, В. В. Любич. Усвоение основных элементов питания из почвы и минеральных удобрений пшеницей озимой на черноземе оподзоленном Правобережной Лесостепи Украины

Представлены результаты исследований влияния длительного применения различных доз и соотношения удобрений на черноземе оподзоленном в полевом севообороте в условиях Правобережной Лесостепи Украины на содержание основных элементов питания в зерне и соломе пшеницы озимой, предшественником которой была соя. Установлено, что за счет различных доз, соотношений и видов удобрений содержание азота в зерне пшеницы озимой увеличилось на 13-49%, фосфора – 3-19, а калия – на 6-14%. С зерном пшеница озимая выносит больше азота – 49,4-147,8 кг/га и фосфора – 22,1-51,9 кг Р2О5/га, а калия – только 15,0-32,6 кг К2О/га, в зависимости от урожайности и качества. Рассчитано, что с соломой пшеницы озимой в почву возвращается 27-33% азота, 35-36 – фосфора и 74-76% калия от хозяйственного выноса в зависимости от доз удобрений.

Ключевые слова: пшеница озимая, чорнозем оподзоленный, содержание азота, фосфора и калия, хозяйственный вынос.

 

H. Hospodarenko, O. Cherno, V. Boiyko, V. Liubych. Assimilation of basic nutrients from soil and mineral fertilizers of grain wheat on the black grain of the podzolized sand of the Right-bank Forest-steppe of Ukraine

The effect results of prolonged use of different doses and ratios of fertilizers on chernozem podzolized in a field crop rotation under the conditions of Right-Bank Forest-steppe of Ukraine on the content of essential nutrients in winter wheat grain and straw, the precursor of which was soybean, were shown. It has been found that, due to different doses, ratios and types of fertilizers, the nitrogen content of winter wheat grain increased by 13–49%, phosphorus by 3–19%, and potassium by 6–14%. With grain, winter wheat absorbs nitrogen most – 49.4–147.8 kg/ha and phosphorus – 22.1–51.9 kg Р2О5/ha, and potassium – only 15.0–32.6 kg K2О/ha, depending on yield and quality. It is estimated that 27–33% of nitrogen, 35–36% – of phosphorus and 74–76% of potassium are returned to the soil with winter wheat straw from economic removal depending on fertilizer doses.

Keywords: winter wheat, podzolic heavy clay loam chernozem, content of nitrogen, phosphorus and potassium, economic removal.

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

hospodarenko.pdf
hospodarenko.pdf