Оцінка високопродуктивних родин української червоної молочної породи

УДК 636.22.28.082.262

Н. П. Шевчук, аспірантка
Науковий керівник – Т. В. Підпала, д-р с.-г. наук, професор
Миколаївський національний аграрний університет

Наведено результати оцінки молочної продуктивності та відтворювальної здатності високопродуктивних родин української червоної молочної породи. Встановлено, що родини характеризуються високою молочністю, жирномолочністю і оптимальною відтворювальною здатністю. Визначено, що високомолочними є родини Пурги 5842, Пілотки 4838 і Бистрої 1988, а жирномолочними – Бистрої 1988, Ліани 02900 і Розетки 2888. Найкращими родинами, у яких поєднуються висока молочність та вміст жиру в молоці є родини Бистрої 1988 і Пілотки 4838. Оцінено рівень фенотипової мінливості селекційних ознак.

Ключові слова: порода, селекція, родина, родоначальниця, ознака, молочна продуктивність, відтворювальна здатність.

Оцінка високопродуктивних родин української червоної молочної породи. (текст статті)

Evaluation of highly productive families of the Ukrainian Red Dairy Breed. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Бащенко М. І. Роль корів-рекордисток та родин у селекції молочної худоби / М. І. Бащенко, А. М. Дубін. – К. : Фітосоціоцентр, 2006. – 152 с.
2. Бащенко М. І. Сучасні методи ведення селекційної роботи у молочному скотарстві Черкаського регіону / М. І. Бащенко, І. В. Тищенко // Розведення і генетика тварин : міжвідом. тематич. наук. зб. – Київ, 2005. – Вип. 39. – С. 3–9.
3. Басовський М. З. Розведення сільськогосподарських тварин / М. З. Басовський, В. П. Буркат, Д. Т. Вінничук [та ін.]. – Біла Церква : Білоцерківський державний аграрний університет, 2001. – 399 с.
4. Дубін А. М. Племінне значення та методи оцінки родин корів / А. М. Дубін // Вісник Білоцерківського державного аграрного університету : зб. наук. праць. – Біла Церква, 1999. – Вип. 8. – Ч. 2. – С. 80-85.
5. Обливанцов В. В. Селекційні методи формування та оцінка високопродуктивних родин сумського внутріпородного типу української чорно-рябої молочної породи / В. В. Обливанцов // Вісник Сумського національного аграрного університету, науково-методичний журнал : серія «Тваринництво». – Суми, 2015. – Вип. 2 (27). – С. 63–66.
6. Плохинский Н. А. Руководство по биометрии для зоотехников / Н. А. Плохинский. – М. : Колос, 1969. – 255 с.
7. Полупан Ю. П. Формування заводських родин створюваної червоної молочної породи / Ю. П. Полупан, Т. П. Коваль // Розведення і генетика тварин : міжвідом. тематич. наук. зб. – К. : Аграрна наука, 2000. – Вип. 33. – С. 105–110.
8. Селекція молочної худоби і свиней : навч. посіб. / Т. В. Підпала [та ін.] ; за ред. професора Т. В. Підпалої. – Миколаїв : МНАУ, 2012. – 297 с.
9. Скляренко Ю. І. Формування заводських родин української бурої молочної породи / Ю. І. Скляренко, Т. О. Чернявська, Л. В. Бондарчук, І. П. Іванкова // Розведення і генетика тварин : міжвідом. тематич. наук. зб. – Київ, 2017. – Вип. 54. – С. 106–111.

Н. П. Шевчук. Оценка высокопродуктивных семейств украинской красной молочной породы.

Приведены результаты оценки молочной продуктивности и воспроизводительной способности высокопродуктивных семейств коров украинской красной молочной породы. Установлено, что семейства характеризуются высокой молочностю, жирномолочностью и оптимальной воспроизводительной способностью. Установлено, что высокомолочными являются семейства Пурги 5842, Пилотки 4838 и Быстрой 1988, а жирномолочными – Быстрой 1988, Лианы 02900 и Розетки 2888. Наилучшими семействами, у которых сочетаются высокие молочность и содержание жира в молоке, есть семейства Быстрой 1988 и Пилотки 4838. Оценен уровень фенотипической изменчивости селекционных признаков.

N. Shevchuk. Evaluation of highly productive families of the Ukrainian Red Dairy Breed.

The results of estimation of dairy efficiency and reproductive ability of highly productive families of cows of the Ukrainian Red Dairy Breed are given. It was found that families are characterized by high yield of milk, fat in milk and optimal reproductive ability. It has been determined that the high dairy families come from Purga which is number 5842, Pilotka is 4838 and Bistra is 1988, and Bistra has the fat content in milk 1988, Liana has 02900 and Rozetka has 2888. The best families which combine high milk yield and fat content in milk are the Bistra family is 1988 and the Pilotka is 4838. The level of phenotypic variability of selection traits is estimated.

Випуск №1 (97), 2018