Алмашова В. С., Онищенко С. О., Євтушенко О.Т. Вплив обробки насіння гороху овочевого бором і молібденом на ріст і розвиток рослин залежно від строків сівби

УДК 635.6:631.8

DOI: 10.31521/2313-092X/2021-1(109)-5

 

В. С. Алмашова, доцент, кандидат сільськогосподарських наук
ORCID ID: 0000-0001-6180-1096
С. О. Онищенко, доцент, кандидат сільськогосподарських наук
О.Т. Євтушенко, кандидат сільськогосподарських наук
ORCID ID: 0000-0002-0895-2407
Херсонський державний аграрно-економічний університет

 

Стаття присвячена вивченню впливу строків сівби та обробки насіння гороху овочевого борним і молібденовим добривами на показники росту й розвитку рослин (календарні строки настання фаз, тривалість основних фаз, динамку висоти рослин) в умовах Степу України. Встановлено, що дія бору та молібдену затримує настання фенологічних фаз розвитку культури, а застосування двох різних строків сівби дозволяє затримати настання фази технологічної стиглості на 6 діб. Це важливо при збиранні для мінімальних втрат врожаю гороху овочевого.

Ключові слова: горох овочевий, елементи живлення, борні та молібденові добрива, показники росту та розвитку рослин.

 

  Вплив обробки насіння гороху овочевого бором і молібденом на ріст і розвиток рослин залежно від строків сівби

 Influence of vegetable pea seed treatment with boron and molybdenum on plant growth and development depending on sowing period

 

Список використаних джерел:

 1. Алмашова В.С., Ковшакова Т.С. Вплив кліматичних змін на просторовий розвиток територій Землі: наслідки та шляхи вирішення: Збірник наукових праць ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Херсон, 13-14 червня 2019 року. Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019. 234с.
 2. Алмашова В.С., Семен О.Т., Онищенко С.О. Агроекологічне обґрунтування вирощування гороху овочевого із застосуванням біологічного стимулятору росту ризоторфін. Вісник Уманського національного університету садівництва. Умань, 2020. С. 3-6.
 3. Гамаюнова В.В., Коковіхін С.В, Алмашова В.С., Онищенко С.О. Агробіологічне обґрунтування технології вирощування гороху овочевого в умовах півдня України: монографія. Херсон: Айлант, 2017. 183 с.
 4. Гамаюнова В. В. Вплив абсорбенту та обробки насіння і рослин упродовж вегетації рістрегулюючими препаратами на врожайність гороху. Вісник Житомирського НАУ. 2015. № 2 (50), т.1. С. 182-189.
 5. Державний реєстр сортів рослин придатних для поширення в Україні в 2015 році. К., 2015. 324 с.
 6. Малієнко М.В. Горох – локомотив родючості ґрунтів. Село полтавське. 2013. №9. С.12.
 7. Огурцов Ю. Є. Урожайність рослин залежно від застосування регуляторів росту рослин і мікродобрива на різних фонах живлення. Наукові доповіді НУБіП України. 2015. № 2 (51). С. 24-28.
 8. Розвадовський А.М. Інтенсивна технологія вирощування овочевого гороху. К.: Урожай, 2000. 40 с.
 9. Ушкаренко В. О. С. Зрошуване землеробство: підручник (перевидання). К.: Урожай, 2016. 326 с.
 10. Чайковська Л.О. Вплив біофосфору на врожайність рослин в умовах південного Степу. Л.О. Чайковська. Оптимізація структури ландшафтів і раціональне використання ґрунтових ресурсів. К., 2010. С. 91-94.
 11. Хухлаєв І.І., Коблай С. В., Січкар В. І.  Урожайність сортів гороху за умов посухи. Збірник наукових праць Селекційно-генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення. 2015 Вип. 23. С. 65-71.
 12. Evans J. Response of soybean – Rhizobium symbioses to mineral nitrogen. Plant and Soil. 2002. 66, № 3. P. 439-442.
 13. Dari P.J. Nitrogen fixation associated with non-legumes in agriculture. Plant and Soil.   90. P. 303-334.
 14. Пропозиція: головний журнал з питань агробізнесу. URL: https://propozitsiya.com/ua/z-gorohom-bida-ale-ne-vidmovlyayemos-i–perehodymo-na-ozymyy.

 

В. С. Алмашова, С. А. Онищенко, О. Т. Евтушенко. Влияние обработки семян гороха овощного бором и молибденом на рост и развитие растений в зависимости от срока посева

Статья посвящена изучению влияния сроков сева и обработки семян гороха овощного борным и молибденовым удобрениями на развитие растений в условиях юга Украины. Доказана возможность получения устойчивого урожая и высококачественной продукции гороха для дальнейшей его консервации. Установлено, что действие бора и молибдена задерживает наступление фенологических фаз развития культуры, а применение двух различных сроков сева позволяет задержать наступление фазы технологической спелости на 6 дней. Это важно при уборке для минимальных потерь урожая гороха овощного на юге Украины.

Ключевые слова: горох овощной, элементы питания, борные и молибденовые удобрения, физиологические процессы, индекс листовой поверхности.

 

V. Аlmashova, S. Onishenko, О. Yevtushenko Influence of vegetable pea seed treatment with boron and molybdenum on plant growth and development depending on sowing period

The article is devoted to the influence of terms of sowing and processing of pea seeds with boron and molybdenum fertilizers on plant development in the conditions of the south of Ukraine. The possibility of obtaining a sustainable harvest and high quality pea products for its further preservation has been proved. It is established that the action of boron and molybdenum delays the onset of phenological phases of culture development, and the use of two different sowing dates allows to delay the onset of the phase of technological maturity for 6 days. This is important when harvesting for minimal crop losses of vegetable peas in southern Ukraine.

Keywords: vegetable peas, nutrients, boron and molybdenum fertilizers, physiological processes, leaf surface index.

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

аlmashova.pdf
аlmashova.pdf