Використання органічного кобальту для виробництва високоякісного молока

УДК 636.2.087.72.034

О. В. Сметаніна, здобувач
І. І. Ібатуллін, академік, доктор сільськогосподарських наук
Національний університет біоресурсів та природокористування

В. С. Бомко, доктор сільськогосподарських наук
Білоцерківський національний аграрний університет

На підставі даних, отриманих під час проведення науково-господарського досліду, доведено, що найкращий вплив на молочну продуктивність і якість молока високопродуктивних голштинських корів у сухостійний період і по періодам лактації мала кормосуміші до складу якої вводили дозу змішанолігандного комплексу Кобальту, яка покривала його дефіцит у раціонах на 80% у порівнянні з дозою змішанолігандного комплексу Кобальту, яка ліквідувала дефіцит у Кобальті на 100% у 1-й контрольній групі в поєднанні в раціонах піддослідних корів сірчанокислих солей Купруму і Цинку, які ліквідували дефіцит у цих мікроелементах на 100% і селенітом натрію, який доводив концентрацію у Селені до 0,3 мг/кг СР раціону. Валовий надій натурального молока на корову за лактацію склав: у 1-й контрольній групі 7477 кг, у 2-й дослідній 7574 кг або на 1,26% більше контролю, 3-й – 7958 кг або на 6,43% більше контролю,4-й – 7656 кг або на 2,39% більше контролю і 5-й – 7537 кг або на 0,8% більше контролю.

Ключові слова: високопродуктивні корови, премікс, мікроелементи, сірчанокислі солі мікроелементів Купруму, Кобальту, селеніт натрію, змішанолігандний комплекс Кобальту, лактація, молочна продуктивність, жирність молока, кормосуміш, дефіцит.

Використання органічного кобальту для виробництва високоякісного молока. (текст статті)

Using of organic Cobalt for the production of high quality milk. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Dracley J. K. Milk composition, ruminal characteristics, and netrient ufilization in dairy cows fed partially hudroqenated tallow / J. K. Dracley, J. P. Elliott // J. Dairly Sci. – 1993. – Vol. 76. – P. 326 – 337.
2. Grummer R. R. Impact of chanqes in organic nutrient metabolism on feedinq the transition dairly cow / R. R. Grummer // J. Anim. Sci. – 1995. – Vol. 73. – P. 2820–2833.
3. Курток Б. М. Особливості обміну речовин в організмі корів у передродовий і післяродовий періоди та роль вітамінів А, Б, Е і селену в його корекції : автореф. на здобуття наук, ступеня доктора вет. наук: спец. 06. 02. 02.
4. Комбикорма, премикси, БМВД для животных и птицы / А. И. Свеженцов, С. А. Горлач, С. В. Мартиняк, и др. – Днепропетровск : АРТ-ПРЕСС, 2008. — 412 с.
5. Райхман А. Я. Выбор соотношения кормов в рационах коров в зависимости от стадии лактации / А. Я. Райхман, Н. А. Савчиц // Сучасні проблеми живлення тварин, технології кормів та шляхи їх вирішення : Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції. – Житомир, 2008. – С. 30–36.

О. В. Сметанина, И. И. Ибатуллин, В. С. Бомко. Использование органического кобальта для производства высококачественного молока.

На основании данных, полученных во время проведения научно-хозяйственного опыта, доказано, что наилучшее влияние на молочную производительность и качество молока высокопродуктивных голштинских коров в период сухостоя и по периодам лактации имела кормосмесь, в состав которой вводили дозу смешанолигандного комплекса Кобальта, которая покрывала его дефицит в рационах на 80% в сравнении с дозой смешанолигандного комплекса Кобальта, которая ликвидировала дефицит в Кобальте на 100% в 1-й контрольной группе в сочетании в рационах подопытных коров сернокислых солей Меди и Цинка, которые ликвидировали дефицит в этих микроэлементах на 100% и селенитом натрия, который доводил концентрацию в Селене до 0,3 мг/кг СР рациона. Валовый надой молока на корову натурального молока за лактацию составил: в 1-й контрольной группе 7477 кг, 2-й опытной – 7574 кг или на 1,26% больше контроля, 3-й – 7958 кг или на 6,43% больше контроля, 4-й – 7656 кг или на 2,39% больше контроля и 5-й – 7537 кг или на 0,8% больше контроля.

O. Smetanina, I. Ibatullin, B. Bomko. the Use of organic Cobalt for the production of high quality milk.

This article shows the results of the efficiency elimination of Cobalt deficit in feeds that have been used in experimental feeding of highly productive cows of Holstein breed through various doses of mixed lygand cobalt complex to obtain clean milk. Deficiency of Copper and Zinc covered by sulfuric acid salts of these trace elements, as well as balancing rations for Selenium by sodium selenite rate of 0.3 mg selenium per kilogram SR.
In the feeding of experimental cows we used small component forage mixture composed feed-concentrates from mixed lygand complex of cobalt, sulfate salts of copper, cobalt and sodium selenite. Feeding experimental groups differed from the control group that cows of the 2nd experimental group eliminated the deficit by 90%, cows of the 3rd experimental group – 80%, cows of the 4th experimental group by 70% and cows of the 5th experimental group – 60%.
Based on data obtained during the scientific and economic experiment, it was found that the elimination of the deficit of cobalt in the forage mixture of 80% by mixed lygand complex of cobalt in the diets of dairy cows of Holstein breed in the dry period and the lactation period, provided the experimental cows in this element and encouraged by the highest productivity compared to the control and experimental groups, which eliminated the deficit in zinc 100%, 90%, 70% and 60%. The highest yield of natural milk during milking, milk production and the launch and for the entire 305 days of lactation had cows from the 2nd, the 3rd, the 4th and the 5th research group that dominated cows analogue of controls for the gross yield natural milk respectively, at 194; 481; 179 and 60 kg, or to 1.26; 6.43; 2.39 and 0.80%.
It was found that the highest milk productivity tested cows had on the 55th and 60th day after calving.
In the milk of the tested cows except the 3d tested group it was found increasing of fat content on 0,01 – 0,03 % in the 1st control group – 3,67%, the 2d – 3,70%,the 3d – 3,69 %, the 4th – 3,73% and the 5th – 3,72 %.
Gross milk yield per cow per lactation natural milk made: in the 1st control group -7477 kg, 2-kg experimental – 7574 or by 1.26% more than in control, 3rd – 7958 kg, or 6.43% more than in control, in the 4th – 7656 kg, or 2.39% more than in control and in the 5th – 7537 kg or 0.8% more than in the control.
Based on data obtained during the scientific and economic experiment it was proved that the best realized genetic potential of highly productive cows of Holstein breed German breeding area in the steppes of Ukraine cobalt eliminated the deficit by 80% through the use of mixed lygand complex of this element.

Зміст випуску 2 (90), частина 2, 2016

Показники забою молодняку перепелів при використанні комбікорму з різними рівнями Аргініну

УДК 636.59.085.55.033

А. М. Омельян, аспірант
Науковий керівник – Ібатуллін І. І., д-р с.-г. наук, професор, академік НААН України
Національний університет біоресурсів і природокористування України

Досліджено вплив різних рівнів аргініну у комбікормах на показники забою молодняку перепелів м’ясного напряму продуктивності. Встановлено, що згодовування перепелам віком 1–35 діб комбікорму із вмістом аргініну 1,66% сприяє збільшенню передзабійної маси на 3%, маси непатраної тушки – на 4,4%, напівпатраної тушки – на 2,6% та патраної тушки – на 2,9%.

Ключові слова: перепели, амінокислоти, аргінін, комбікорм, показники забою, вихід їстівних частин, м’ясність тушки.

Показники забою молодняку перепелів при використанні комбікорму з різними рівнями Аргініну. (текст статті)

Indices of slaughter youngsters quails on condition of use feed with different levels of arginine. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Dietary L-arginine supplementation reduces fat mass in Zucker diabetic fatty rats / [Fu W. J., Haynes T. E, Kohli R., Hu J., Shi W., Spencer T. E., Carroll R. J., Meininger C. J., Wu G. ]. – J Nutr.,2005. – № 135 (4). – P. 714-724.
2. Effects of starter diet supplementation with arginine on broiler production performance and on small intestine morphometry / [Murakami A. E, Fernandes J. I. M., Hernandes L., Santos T. C. ]. – Pesq. Vet. Bras.,2012. – vol. 32. – № 3. – 260 p.
3. Gene expression is altered in piglet small intestine by weaning and dietary glutamine supplementation / [Wang J., Chen L., Li P., Li X., Zhou H., Wang F., Li D., Yin Y., Wu G. ]. – J Nutr.,2008. – № 138 (6). – P. 1025-1032.
4. High fat feeding and dietary L-arginine supplementation differentially regulate gene expression in rat white adipose tissue / [Jobgen W., Fu J., Gao H., Li P., Stephen B. S, Spencer T. E., Wu G. ]. – Amino Acids,2009. – № 37 (1). – P. 187-198.
5. New insights into amino acid metabolism, etacell function and diabetes / [Newsholme P., Brennnan L., Rubi B., Maechler P. ]. – Clin Sci,2005. – № 108 (3). – P. 185-194.
6. Wu G. Amino acids: metabolism, functions, and nutrition / Amino Acids. – 2009. – № 37 (1). – P. 1-17. 7. Wu G. Arginine metabolism: Nitric oxide and beyond / JR S. M. Morris //J Biochem. – 1998. – № 336 (1). – P. 1-17.

А. М. Омельян. Показатели убоя молодняка перепелов при использовании комбикорма с разным уровнем аргинина.

Исследовано влияние различных уровней аргинина в комбикормах на показатели убоя молодняка перепелов мясного направления продуктивности. Установлено, что скармливание перепелам в возрасте 1-35 суток комбикорма с содержанием аргинина 1,66% способствует увеличению предубойной массы на 3%, массы непотрашеной тушки – на 4,4%, полупотрошеной тушки – на 2,6% и потрошеной тушки – на 2,9%.

A. Omelian. Indices of the slaughter of youngsters quails and the use feed with different levels of arginine.

Our attention was drawn to an important biological value of arginine. Arginine performs the role of building blocks of proteins and polypeptides, regulate key metabolic pathways that are necessary for maintenance, growth, reproduction, and immunity. Arginine is one of the most versatile amino acids in animal cells. It is required for the synthesis of several compounds, such as ornithine, polyamines (spermidine, spermine, and putrescine), proline, creatine, protein, nitric oxide, and citrulline, besides glutamate and agmatine in mammals. Arginine is also a powerful secretagogue, increasing the release of insulin, the growth hormone, and IGF-I in the blood stream. For birds this amino acid is indispensable. The basis of mixed fodders for quails lacks the arginine grain. So the introduction of its synthetic counterpart is a prerequisite for effective production of poultry meat. Experiments were carried out at an experimental base for problem research laboratory of feed additives at the Department animal feeding and feed technology named after P. D. Pshenychnuy of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. For this experiment, we used the breed Pharaoh. We investigated the impact of different levels of arginine in mix fodder on indicators of slaughter of youngsters quails of meat production . We found that feeding quails aged 1-35 days of feed containing 1. 66% arginine increases the quails weight before slaughter by 3%. The aim of this research is to establish the optimal level of arginine in the fodder for young quails by comparing their parameters of slaughter. The results of our investigation have practical value and can be used for work of poultry house.

Зміст випуску 2 (90), частина 2, 2016