М’ясні якості кнурців різного рівня стрес-схильністі

Номер, рік
1(82), 2015
УДК 636.4.083

В. М. Волощук, доктор сільськогосподарських наук, професор
В. О. Іванов, доктор сільськогосподарських наук, професор
Н. М. Погрібна, здобувач
Інститут свинарства і АПВ НААНУ

Ступінь стійкості свиней до стресу має велике значення для прогнозування їх продуктивності та проведення відповідної селекційної роботи.
У статті представлено м’ясні якості кнурців великої білої породи та ландрас французької селекції за різною стресосхильністю (I – стресостійкі, II – стресосумнівні і III – стреосхильні). Встановлено, що найкращі м’ясні якості серед кнурців породи ландрас були властиві стресостійким тваринам (I група), а найгірші – стресосхильним (III група). Аналізуючи м’ясні якості в розрізі класу розподілу, відмічаємо зокрема, кнурці породи ландрас класу М+ вірогідно (Р< 0,001) переважали своїх ровесників класу М0 і М- за площею «м’язового вічка» на 12,04 і 14,91%, відповідно. Кнурці великої білої породи класу М+ вірогідно (Р<0,001) переважали своїх ровесників класу М0 і М- за площею «м’язового вічка» на 11,95 і 14,4%, відповідно. У кнурців класу М+ спостерігається тенденція до збільшення маси задньої третини напівтуші та зменшення маси внутрішнього жиру. Ключові слова: кнурці, м’ясні якості, стресосхильність, велика біла порода, ландрас французької селекції, класи розподілу.

(більше…)

Вплив технологічних стрес-факторів на інтенсивність росту свиней в умовах племзаводу ЗАТ “Фрідом фарм бекон”

Номер, том, частина, рік
4(75), 2, 1, 2013

УДК
636.4:636.082:(477.72)

Автор
В.О. Іванов, доктор сільськогосподарських наук, професор
Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН України
Н.В. Новікова, аспірант
Херсонский державний аграрний університет, Україна

Анотація
У статті наведено вікові зміни живої маси та середньодобових приростів свиней з різною адаптаційною нормою в умовах промислового комплексу. Дослідження підтверджують тенденцію кращого росту свиней породи ландрас та велика біла класу М+, що переважають аналогів класу Мо та М- за цими показниками.

Ключові слова
стрес, жива маса, середньодобові прирости, порода
(більше…)