Екстер’єр та інтенсивність росту помісних ярок F1, одержаних від схрещування маток цигайської породи з баранами м’ясних порід

УДК 636.37.064:636.082.26

DOI:10.31521/2313-092X/2019-1(101)-13

 

І. С. Слюсаренко, аспірант
Одеський державний аграрний університет

 

       Вивчали екстер’єрні показники, інтенсивність росту ярок від народження до річного віку, одержаних від схрещування маток цигайської породи з баранами гісарської породи та мериноландшаф.
       Робота проводилась на поголів’ї  помісних ярок першого покоління, отриманих від схрещування маток цигайської породи з баранами гісарської породи і мериноландшаф. Для цього було сформовано дві групи ярок, по 20 голів кожна, залежно від породи батька. Ярки обох груп вирощувались в однакових умовах утримання і годівлі. У тварин визначали середньодобовий приріст і екстер’єр шляхом вимірювання статей та оцінок будови тіла за загальноприйнятими методиками.
       В результаті проведених досліджень було встановлено, що помісні ярки першого покоління річного віку, одержані від гісарських і мериноладншафських баранів та маток цигайської породи мають екстер’єр, характерний для овець м’ясо-вовнового напряму продуктивності, добру життєздатність і енергію росту. За середньодобовим приростом  від народження до річного віку (цигай х гісарські) ярки переважали (цигай х мериноландшафських) ровесниць на 9,0 г або на 7,7% (P> 0.999).
       Вони також, у порівнянні з ярками того ж віку від барана породи мериноландшаф, були більш високоногі, великоголові і збиті, з більш довгим тулубом і обхватом грудей та мали перевагу за основними промірами статей тіла від 8,4 до 16,7%.
       Враховуючи, що екстер’єрно-констуціональний тип у певній мірі зумовлює розвиток продуктивних якостей овець, вивчення цього зв’язку актуальне і потребує подальших досліджень в наступних поколіннях тварин.

       Ключові слова:порода овець, динаміка середньодобового приросту, проміри статей екстер’єру, індекси будови тіла помісних ярок.

Екстер’єр та інтенсивність росту помісних ярок F1, одержаних від схрещування маток цигайської породи з баранами м’ясних порід

Exterior and intensity of the growth of cross-breed ewes F1 derived from the crossing of ewes of the Tsigai breed with the rams of the meat breeds

Список використаних джерел:

 1. Гончаренко І. В., Вінничук Д. Т. Екстер’єрні типи молочних корів: Методи оцінки та класифікації. Вісник Сумського нац. аграрн. у-ту. Серія : Тваринництво. Суми, 2014. Вип. 2/1 (24). С.18-22.
 2. Лівінський А.І. Екстер’єрні особливості помісних та чистопородних ярок. ОДАУ Аграрний вісник Причорномор’я. Сільськогосподарські та біологічні науки. Одеса: СМИЛ, 2009. Вип. 50. С. 54-60.
 3. Микитюк В. В. Поротінова І. І. Науково-практичне обґрунтування вирощування молодняку овець. Наук.технік. бюлетень НД центру біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК. Дніпропетровськ, 2016. №1. С. 134-139.
 4. Тофан І. Н. Люцконов П.І., Машнер О.А. Характеристика продуктивності цигайських овець та їх помісей з вівцями породи бентхаймер. Науковий вісник «Асканія-Нова». Нова Каховка : ПИЕЛ, Вип. 10. С. 112-120.
 5. Магомедов Т. А. Мясная продуктивность тонкорунних и полутонкорунных овец. Овцы, козы, шерстяное дело. 2006. №1. С. 27-29.
 6. Абонеев В. В., Суров А. И., Пикалов А. А. и др. Продуктивность ярок разных генотипов. Овцы, козы, шерстяное дело. 2011. №4. С. 9-11.
 7. Иринчинова Т. П. Эффективность промышленного скрещивания баранов русской длиношерстной породы с матками бурятського типа забайкальской тонкорунной породы. Овцы, козы, шерстяное дело. 2016. №3. С. 12-15.
 8. Менкнасунов П. П., Зулаев М. С. Некоторые результаты использования австралийских мясных мериносов на матках грозненской породы. Овцы, козы, шерстяное дело. 2016. №2. С. 12-13.
 9. Абонеев В.В., Суров А.И., Омаров А.А. и др.Откормочные и мясные качества молодняка овец разного направления продуктивности. Овцы, козы, шерстяное дело. 2011. № 4. С. 34-36.
 10. Китаєва А. П. Слюсаренко І. С. Розвиток новонароджених ягнят цигайської породи овець залежно від генотипу батьків. Вісник Дніпропетровського ДАЕУ. Дніпро, 2017. №1(43). С.95-98.
 11. Тимафійшин І. І., Дереш О. М. Відгодівельні якості та м’ясна продуктивність помісних м’ясо-вовнових баранців. Збірник наукових праць Подільського державного аграрноого технічного університету. Серія «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Кам’янець-Подільський, 2010. Вип.18. С. 205-207.
 12. Вовченко Б.Е., Корбич Н.Н. Эффективность скрещивания овец таврийського типа асканийськой породы с мясо-сальными и мясными баранами. Таврійський науковий вісник : науковий журнал. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. Вип. 99. С. 167-173.
 13. Сербіна В.О. Інтенсивність росту і розвитку молодняку вівцематок різних типів будови тіла. Науковий вісник «Асканія-Нова». Нова Каховка : ПИЕЛ, Вип. 5. Ч. 1. С. 189-195.
 14. Плохинский Н. А. Руководство по биометрии для зоотехников. М. : Колос, 1969. 256 с.

           И. С. Слюсаренко. Экстерьер и интенсивность роста помесных ярок F1, полученых от скрещивания маток цигайской породы с баранами мясных пород

          В статье освещены результаты изучения экстеръерных показателей, интенсивности роста ярок от рождения до годичного возраста, полученных от скрещивания маток цигайской породы с баранами гиссарской породы и мериноландшаф. Установлено, что помесные (цигай х гиссарские) ярки первого поколения по сравнению с ровесницами (цигай х мериноландшаф) в годичном возрасте были более высоконогими и массивными, по основным промерам превышали своих ровесниц от 8,4 до 16,7% и среднесуточным приростам – на 9 г или 7,7% (Р>0,999).

          Ключевые слова: порода овець, динамика среднесуточного прироста, примеры статей экстерьера, индексы строения тела помесных ярок.

           I. Slyusarenko. Exterior and intensity of the growth of cross-breed ewes F1 derived from the crossing of ewes of the Tsigai breed with the rams of the meat breeds

          The article deals with  the еxterior parameters, the intensity of ewes growth from birth to the age of one year derived from the crossing of ewes of the Tsigai breed with the rams of the Hissar breed and the merinolandshaf. Іt was found that cross-breed (Tsigai х Hissar) ewes F1 with sheep (Tsigai x merino-landshaf) in the age of one year were more long-legged and massive, by the main measurements of body items their superiority over their peers ranged from 8.4 to 16.7%  and average daily gain – by 9.0 g or by 7.7% (Р>0,999).

          Keywords: breed sheep, dynamics of average daily growth, measurements of articles the exterior, indexes the body structure of the hybrid ones are bright.

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY 

Повернутися до змісту

slyusarenko.pdf
slyusarenko.pdf