Я. В. Бєлов. Напрями оптимізації технологій вирощування насіння кукурудзи за умов змін клімату

УДК 631.6:631.82:631.03

DOI: 10.31521/2313-092X/2018-4(100)-11

Я. В. Бєлов, здобувач
Миколаївський національний аграрний університет

У статті представлено результати аналізу літературних джерел, які свідчать, що інтенсивність продукційного процесу на ділянках гібридизації кукурудзи може істотно коливатися залежно від впливу різних чинників середовища впродовж вегетаційного періоду, в першу чергу – вологозабезпеченість опадами, температура і відносна вологість повітря, наявність доступних поживних речовин в ґрунті тощо. В теперішній час існує необхідність проведення в умовах півдня України  польових дослідів з кукурудзою для з метою розробки сортової агротехніки та забезпечення високих і економічно обґрунтованих урожаїв гібридного  насіння за раціонального витрачання поливної води, мінеральних добрив, енергетичних та трудових ресурсів, збереження родючості ґрунту, зниження екологічного тиску на агроекосистеми.

Ключові слова: кукурудза, насіння, сортова агротехніка, продуктивність, густота стояння рослин, удобрення.

Напрями оптимізації технологій вирощування насіння кукурудзи за умов змін клімату (текст статті)
Directions for optimizing the cultivation of corn seeds in a changing climate (анотація)

Список використаних джерел:

 1. Югенхеймер Р. У. Кукуруза: улучшение сортов, производство семян, использование / пер. с англ. Г. В. Дерягина, Н.А. Емельяновой. Москва: Колос, 1979. 519 с., ил.
 2. Остапов В. И., Андрусенко И. И., Барыльник В. Т. и др. Орошаемое земледелие / под  ред.  В.И. Остапова. Киев: Урожай, 1987. 280 с.
 3. Алпатьев А. М. Формирование поливного режима сельскохозяйственных культур на основе оперативного учета суммарного испарения. Киев: Урожай, 1966. 235 с.
 4. Вавилов П. П., Гриценко В. В., Кузнецов М. А. Растениеводство / под ред. П. П.Вавилова. Москва: Колос, 1981. 432 с., ил.
 5. Возыска Н. С., Таова Л. А. Производство кукурузы в Болгарии. Сельское хозяйство за рубежом. 1982. №12. С. 8–10.
 6. Горський О. І., Буданов М. Ф. Вологозарядкові поливи в Степовій зоні Української РСР. Київ: Держсільгоспвидав, 1967. 44 с.
 7. Дмитренко П. О., Крупська М. К., Демиленко І. Г. Довідник по удобренню сільськогосподарських культур. Київ: Урожай, 1975. ¬158 с.
 8. Коковіхін С. В. Залежність продуктивності кукурудзи на насіння від поливного режиму, добрив та густоти посіву рослин. Меліорація і водне господарство: міжвід. темат. наук. зб. Київ: Аграрна наука, 1999. Вип. 86. С. 38–41.
 9. Дзюбецький Б. В., Писаренко В. А., Лавриненко Ю. О., Коковіхін С. В. Морфо-фізіологічні показники продукційного процесу та врожай насіння материнської форми Борисфену 433 МВ в умовах Південного Степу України. Бюл. Ін-ту зернового господарства. Дніпропетровськ, 2000. № 14. С. 20–22.
 10. Багров М. Н., Кружилин И. П. Сельскохозяйственная мелиорация. Москва: Агропромиздат, 1985. 272 с.
 11. Душкин А. Н. Особенности сортовой агротехники гибрида Докучаевский. Кукуруза. 1981. № 1. С. 25.
 12. Еремеев Ю. Н., Михайлин А. С. Режимы орошения сельскохозяйственных культур. Москва: Россельхозиздат, 1983. 64с.
 13. Ківер В. Х, Галечко І. Д. Норми, способи та строки внесення добрив під кукурудзу на зрошенні. Енергозберігаючі технології вирощування зернових культур у Степу України: зб. наук. статей / під заг. ред. Є. М. Лебідя та І. А. Пабата. Дніпропетровськ: Пороги, 1995. С. 61–66.
 14. Ефимов И. Т. Орошение и удобрение кукурузы. Москва: Колос, 1971. 180 с.
 15. Лавриненко Ю.О., Писаренко В.А., Коковіхін С.В., Писаренко П.В. Науково-практичні аспекти формування режимів зрошення гібридів кукурудзи різних груп стиглості в умовах півдня України. Зрошуване землеробство. 2008. Вип. 50. С. 23–31.
 16. Золотов В. И., Сувора В. П., Пащенко Ю. М. Совершенствование сортовой агротехники самоопыленных линий. Кукуруза и сорго. Москва: Агропромиздат, 1986. № 4. С. 34–35.
 17. Хромяк В. М. Оптимізація гібридного складу кукурудзи в умовах східної частини Степу України: автореф. дис. канд. с.-г. наук. Харків, 2005. 18 с.
 18. Ионова З. М. Нестерова Г. С. Возделывание кукурузы при орошении. Москва: ВНИИТЭИСХ, 1977. 56 с.
 19. Коковіхін С. В. Водоспоживання кукурудзи в умовах Південного Степу на ділянках гібридизації. Вісник аграрної науки. Київ: Аграрна наука, 1999. № 9. С. 78–79.
 20. Гудзь Ю. В., Лавриненко Ю. А. Семеноводство кукурузы на орошаемых землях. Херсон, 1995. 96 с.
 21. Кивер В. Ф., Бакай С. С., Рыбка В. С. и др. Методические рекомендации по биоэнергетической оценке технологий возделывания кукурузы. Москва: Типография ВАСХНИЛ, 1988. 52 с.
 22. Методические рекомендации по проведению полевых опытов в условиях орошения УССР. Днепропетровск, 1985. 134с.
 23. Общая теория статистики / под ред. А. Я. Боярского. Москва: Изд. МГУ. 1985. 375 с.
 24. Остапов В. И. Технология выращивания и уборки кукурузы на орошаемых землях юга Украины. Киев: Вища школа, 1977. 78 с.
 25. Пащенко Ю.М. Сортові особливості вирощування насіння гібридів кукурудзи Дніпровський 203 МВ і Дніпровський 284 МВ. Енергозберігаючі технології вирощування зернових культур у Степу України: зб. наук. статей. Дніпропетровськ: Пороги, 1995. С. 51.
 26. Гуляев Г. В., Гужов Ю. Л. Селекция и семеноводство полевых культур. Москва: Колос, 1972. 455 с.
 27. Запорожченко А. Л. Кукуруза на орошаемых землях. Москва: Колос, 1978. 217 с.
 28. Писаренко В. А., Лавриненко Ю. А.., Коковихин С. В. Технологический паспорт выращивания семян гибрида кукурузы Борисфен 433 МВ в условиях орошения южной Степи Украины. Информационный листок. Херсон: ХГЦНТИ, 2000. № 27. 4 с.
 29. Андреева Н. М. Развитие специализации сельскохозяйственного производства в США в условиях АПК. Москва: ВНИИТЭИСХ, 1978. 68 с.
 30. Струмінський Ю.М. Шляхи підвищення продуктивності і покращення якості батьківських форм гібридів кукурудзи. Землеробство XXI століття – проблеми та шляхи вирішення: мате. Міжна. наук.-практ. конф. (8-10 червня 1999 р.). Київ: Нора-Прінт, 1999. С. 213.
 31. Сычиков Л. А. Влияние густоты растений и доз гербицида на урожай материнской формы гибрида Кросс 454 М. Бюл. Ін-ту зернового господарства. Дніпропетровськ, 1998. № 6-7. С. 91–93.
 32. Тарасов О. В., Кочетков В. С., Малихіна В. Ф. Кукурудза в Степу України. Донецьк: Донбас, 1974. 124 с.
 33. Циков В. С. Днепровские гибриды кукурузы на полях агрофирмы “Наукова”. Кукуруза и сорго. 1998. № 2. С. 5.
 34. Штойко Д. А., Исичко М. П. Водопотребление и режим орошения сельскохозяйственных культур. Киев: Наукова думка, 1971. 128 с.
 35. Абельмасов О. В., Ільченко Л. А. Комбінаційна здатність нового вихідного матеріалу генетичної плазми за селекції гібридів кукурудзи для степової зони України. Plant Varieties Studying and Protection. 2018. № 3. С. Селекція та насінництво.
 36. Чилашвили И. М., Супрунов А. И., Слащев А. Ю. Изучение ком-бинационной способности новых самоопыленных линий кукурузы в условиях центральной зоны Краснодарского края. Зерновое хозяйство России. 2015. № 4. С. 46-50.
 37. Домашнее П. П., Дзюбецкий Б. В., Костюченко В. И. Селекция кукурузы. Москва: Агропромиздат, 1992. 204 с.
 38. Олешко О. А. Селекція самозапилених ліній кукурудзи на основі гібридів, створених за участю ліній різних генетичних плазм, контрастних за довжиною вегетаційного періоду: дис. канд. с.-г. наук: спец. 06.01.05 «Селекція і насінництво» / Ін-т зернового господарства УААН. Дніпропетровськ, 2002.139 с.
 39. Кривошеев Г. Я., Шевченко Н. А. Общая и специфическая комбинационная способность самоопыленных линий кукурузы по признаку урожайность зерна. Научный журнал КубГАУ. 2014. № 104. URL: http://ej.kubagro.ru/2014/10/pdf/47.pdf.
 40. Рябченко E. M. Створення самозапильних ліній кукурудзи плазми Ланкастер з використанням методу гаплоїдії: дис. канд. с.-г. наук: спец. 06.01.05 «Селекція і насінництво» / Ін-т зернового господарства НААН. Дніпро, 2016.178 с.
 41. Методика державного сортовипробування сільськогосподарських культур. Вип. 2. Зернові, круп’яні та зернобобові культури / за ред. В. В. Волкодав. Київ: Алефа, 2001. 65 с.
 42. Бакай С. С., Ільченко Т. В. Вартість наукового забезпечення та наукового обслуговування в насінництві кукурудзи. Бюл. Ін-ту зернового господарства. Дніпропетровськ, 1997. № 4. С. 102–104.
 43. Гур’єва I. А., Рябчун В. К., Козубенко Л. В. Методичні реко-мендації польового та лабораторного вивчення генетичних ресурсів кукурудзи. 2-ге вид. Харків, 2003. 43 с
 44. Дремлюк Г. К., Герасименко В. Ф. Приёмы анализа комбинационной способности ЭВМ-программы для нерегулярных скрещиваний. Одесса: СГИ, 1992. 144 с.
 45. Дзюбецький Б. В., Чорномиз А. М., Заплітний Я. Д. Вивчення господарсько-цінних ознак інбредних ліній кукурудзи зародкових плазм Айодент, Лаукон та Змішана в умовах Західного Лісостепу. Бюл. Ін-ту зернового господарства УААН. 2011. № 1. С. 91–97.
 46. Галечко І. Д. Оптимізація елементів раннього тестування кукурудзи. Бюл. Ін-ту зернового господарства УААН. 2007. №31–32. С. 23–26.
 47. Гайдаш 0. Л. Оцінка комбінаційної здатності за врожайністю зерна самозапилених сімей S5 кукурудзи (Zea mays L) змішаної зародкової плазми. Plant Varieties Studying and Protection. 2016. № 1. С. 62–66. DOI: 10.21498/2518-1017.1(30).2016.61781
 48. Зозуля А. Л. Анатомо-морфологические способы оценок селекционного материала кукурузы. Селекция и семеноводство кукурузы. Киев: Урожай, 1983. Вип. 55. С. 27–30.
 49. Балюра В. И. Площадь листьев и густота стояния растений. Кукуруза. 1980. № 5. С. 33–37.
 50. Еколого-біологічні та технологічні принципи вирощування польових культур: навч. Посібник / Паламарчук В. Д. та ін. Вінниця, 2010. 680 с.
 51. Система сучасних інтенсивних технологій у рослинництві: підручник / Каленська С. М. та ін. Вінниця: ФОП Рогальська І.О., 2015. 448 с.
 52. Колісник О.М. Вихідний матеріал для селекції кукурудзи на стійкість до пухирчатої сажки. Вісник Уманського університету садівництва. 2016. № 1. С. 63–65.

 

Белов Я.В. Направления оптимизации технологий выращивания семян кукурузы в условиях изменений климата

В статье представлены результаты анализа литературных источников, свидетельствующие о том, что интенсивность продукционного процесса на участках гибридизации кукурузы может существенно колебаться в зависимости от влияния различных факторов среды в течение вегетационного периода, в первую очередь – влагообеспеченности осадками, температура и относительная влажность воздуха, наличие доступных питательных веществ в почве и т.п. В настоящее время существует необходимость проведения полевых опытов с кукурузой в условиях юга Украины с целью разработки сортовой агротехники, обеспечения высоких и экономически обоснованных урожаев гибридных семян при рациональном использовании поливной воды, минеральных удобрений, энергетических и трудовых ресурсов, сохранения плодородия почвы, снижение экологического давления на агроэкосистемы.

Ключевые слова: кукуруза, семена, сортовая агротехника, продуктивность, густота стояния растений, удобрения.

 

Ya. Belov. Directions for optimizing the cultivation of corn seeds in a changing climate

According to the analysis of literary sources, it has been established that the intensity of the production process in the areas of hybridization of maize can vary significantly depending on the influence of various environmental factors during the growing season, first of all, moisture supply by precipitation, temperature and relative humidity of air, availability of nutrients in the soil, etc. Currently, there is a need for field experiments with corn in order to develop varietal agrotechnics, ensure high and economically viable yields of hybrid seeds with rational use of irrigation water, mineral fertilizers, energy and labor resources, preserve soil fertility, reduce environmental pressure on agroecosystems.

Key words: maize, seeds, varietal agrotechnology, productivity, plant density, fertilizers.

Повернутися до змісту

belov.pdf
Size: 0.33