А. І. Кривенко. Оптимізація норм і термінів підживлення пшениці озимої азотними добривами у Південному степу України

УДК 633.854.54: 631.547.76: 631.572

DOI: 10.31521/2313-092X/2018-4(100)-9

А. І. Кривенко, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Одеська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН

З’ясовано, що урожайність та якість зерна пшениці озимої у Південному Степу України значною мірою залежали від забезпечення рослин елементами мінерального живлення упродовж всієї вегетації. Встановлено, що внесення азотних добрив прикореневим способом на початку виходу рослин пшениці озимої в трубку максимально підвищувало її урожайність як у порівнянні з контролем, так і у відношенні до фонового внесення фосфорно-калійних добрив. Підживлення рослин пшениці озимої азотними добривами забезпечувало збільшення концентрації білка і скловидності зернової продукції.

Ключові слова: норми і терміни підживлення, технології вирощування, азотні добрива, пшениця озима, урожайність, якість зерна.

Оптимізація норм і термінів підживлення пшениці озимої азотними добривами у Південному степу України (текст статті)
Optimization of norms and terms for nutririon of winter wheat with nitrogen fertilizers in the Southern Steppe of Ukraine (анотація)

Список використаних джерел:

 1. Лихочвор В.В. Мінеральні добрива та їх застосування. Львів: Українські технології, 2008. 109 с.
 2. Лісовий М.В. Підвищення ефективності мінеральних добрив. К: Урожай, 1991.  120 с.
 3. Maathus F.J.M., Diatloff E. Roles and functions of plant mineral nutrients. In: Plant Mineral Nutrients: Methods and Protocols. Methods in Molecular Biology. 2013. Vol. 953. P. 1–20.
 4. Masclaux-Daubresse G., Daniel-Vedele F., Dechorgnat J. Nitrogen uptake, assimilation and remobilization in plants: challenges for sustainable and productive agriculture. Annals of Botany. 2010. Vol. 105. P. 1141–1157.
 5. Лебідь Є.М., Черенков А.В., Солодушко М.М. Особливості вирощування озимої пшениці у Степу України. Науково-технічний бюлетень Миронівського інституту пшениці.  Вип. 8.  С. 335–344.
 6. Нетіс І.Т. Пшениця озима на півдні України: монографія. Херсон: Олдіплюс, 2011. 460 с.
 7. Польовий В.М. Оптимізація систем удобрення у сучасному землеробстві. Рівне: Волинські обереги, 2007. 320 с.
 8. Карасюк І.М., Геркіял О.М., Господаренко Г.М. Агрохімія / За ред. І.М. Карасюка. К.: Вища школа, 1995.  471 с.
 9. Romheld V., Kirkby E. Research on nitrogen and potassium in agriculture: needs and prospects. Plant and Soil. 2010. Vol. 335. P. 155–180.
 10. Скрильник Є., Кутова А. Мікродобрива у посівах озимої пшениці. Пропозиція.    №10.  С. 52–54.
 11. Юркевич Є.О., Коваленко Н.П., Бакума А.В. Агробіологічні основи сівозмін Степу України. Одеса: ВМВ, 2011. 240 с.
 12. Марчук І., О. Тарасенко. Озима пшениця: «ні» весняному голодуванню! Пропозиція.   №2. С. 110–111.

 

А. И. Кривенко Оптимизация норм и сроков подкормки пшеницы озимой азотными удобрениями в Южной Степи Украины

Установлено, что урожайность и качество зерна пшеницы озимой в Южной Степи Украины в значительной степени зависели от обеспечения растений элементами минерального питания на протяжении всей вегетации. Внесение азотных удобрений прикорневым способом в начале выхода растений пшеницы озимой в трубку максимально повышало ее урожайность как по сравнению с контролем, так и в отношении к фоновому внесению фосфорно-калийных удобрений. Подкормка растений пшеницы озимой азотными удобрениями обеспечивала увеличение концентрации белка и стекловидности зерновой продукции.

Ключевые слова: нормы и сроки подкормки, технологии выращивания, азотные удобрения, пшеница озимая, урожайность, качество зерна.

 

А. І. Kryvenko Optimization of norms and terms for nutririon of winter wheat with nitrogen fertilizers in the Southern Steppe of Ukraine

It was found that the yield and quality of winter wheat grain in the Southern Steppe of Ukraine largely depended on providing plants with mineral nutrition elements throughout the growing season.  It was established that the introduction of nitrogen fertilizers in the root way at the beginning of the winter wheat plant in the tube maximally increased its yield both in comparison with the control and in relation to the background phosphorus-potassium fertilizers. The nutrition of wheat plants with winter nitrogen fertilizers provided an increase in protein concentration and vitreousness of grain products.

Key words: norms and terms of nutrition, technology of growing, nitrogen fertilizers, winter wheat, productivity, quality of grain.

Повернутися до змісту

kryvenko.pdf
Size: 0.33