Камінський В. Ф., Асанішвілі Н. М. Економічна ефективність технологій вирощування кукурудзи різного рівня інтенсивності

УДК 631.15:631.8:632.954

DOI: 10.31521/2313-092X/2020-3(107)-4

 

В. Ф. Камінський, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН
ORCID ID: 0000-0002-9668-6742
Н. М. Асанішвілі, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник
ORCID ID: 0000-0002-2782-4785
Національний науковий центр  «Інститут землеробства НААН»

 

У статті представлено результати досліджень з питань підвищення економічної ефективності технологій вирощування кукурудзи різного рівня інтенсивності в умовах Лісостепу. З урахуванням виробничої стратегії виокремлено економічно ефективні ресурсоощадливі, інтенсивні та високоінтенсивні технології, що забезпечують в умовах Лісостепу стабільну врожайність ранньостиглого гібриду кукурудзи на рівні 6,16-7,08; 7,58-8,77 та 9,87 т/га відповідно з прибутком 19,03–22,07; 19,7–23,96 та 25,13 тис. грн/га за рентабельності 128–166; 108–121 та 104%.

Ключові слова: кукурудза, технологія вирощування, інтенсифікація, ресурсозбереження, врожайність, собівартість зерна, прибуток, рентабельність.

 

  Економічна ефективність технологій вирощування кукурудзи різного рівня інтенсивності

 Economic efficiency of maize growing technologies of different levels of intensity

 

Список використаних джерел:

  1. Наукові основи ефективності використання виробничих ресурсів у різних моделях технологій вирощування зернових культур: монографія / В. Ф. Камінський, В. Ф. Сайко, М. В. Душко, Н. М. Асанішвілі та ін. Київ: Вініченко, 2017. 580 с.
  2. Ільчук М. М., Коновал І. А. Прогнозування обсягів та економічної ефективності виробництва зерна кукурудзи в Україні. Біоресурси і природокористування. 2013. Т. 5. № 3-4. С. 137-146.
  3. Технології вирощування сільськогосподарських культур за різних систем землеробства / Наукові основи ефективного розвитку землеробства в агроландшафтах України / За ред. д. с.-г. н. В. Ф. Камінського. Київ: Едельвейс, 2015. С. 190-221.
  4. Шпаар Д., Гинапп К., Дрегер Д. та ін. Кукуруза: выращивание, уборка, хранение и использование Киев: Зерно, 2012. 464 с.
  5. Циков В. С., Матюха Л. П. Бур’яни: шкодочинність і система захисту. Дніпропетровськ: Енем, 2006. 86 с.
  6. Шевченко М. С., Рибка В. С., Ляшенко Н.О. Основні пріоритети раціонального розвитку виробництва зерна кукурудзи на Дніпропетровщині. Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН України. 2016. № 10. С. 118-124.
  7. Дем’янюк О.С., Шацман Д. О. Агроекологічна та економічна оцінка застосування ґрунтових і страхових гербіцидів при вирощуванні кукурудзи на зерно в умовах Лівобережного Лісостепу України. Збалансоване природокористування. 2019. № 2. С. 57-64. Doi: https://doi.org/10.33730/2310-4678.2.2019.184147
  8. Гончаренко С. І. Інноваційні ресурсозберігаючі технології як фактор підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва. Вісник Харківського національного технічного університету імені Петра Василенка. 2017. Вип. 185. С. 131-142.
  9. Пащенко Ю. М., Борисов В. М., Шишкіна О. Ю. Адаптивні і ресурсозбережні технології вирощування гібридів кукурудзи: монографія. Дніпропетровськ: Арт-прес, 2009. 224 с.
  10. Дзюбецький Б. В., Рибка В. С., Черчель В. Ю. [та ін.] Сучасні проблеми та економіко-енергетичні аспекти вирощування різних за скоростиглістю гібридів кукурудзи в умовах Степу України. Хранение и переработка зерна. 2007. № 5. С. 14– 17.

 

В. Ф. Каминский, Н. Н  Асанишвили. Экономическая эффективность технологий выращивания кукурузы разной степени интенсивности

В статье представлены результаты исследований по вопросам повышения экономической эффективности технологий выращивания кукурузы различной степени интенсивности в условиях Лесостепи. С учетом производственной стратегии выделены экономически эффективные ресурсосберегающие, интенсивные и высокоинтенсивные технологии, обеспечивающие в условиях Лесостепи стабильную урожайность раннеспелых гибридов кукурузы на уровне 6,16-7,08; 7,58-8,77 и 9,87 т/га соответственно с прибылью 19,03-22,07; 19,7-23,96 и 25,13 тыс. грн/га при рентабельности 128-166; 108-121 и 104%.

Ключевые слова: кукуруза, технология выращивания, интенсификация, ресурсосбережение, урожайность, себестоимость зерна, прибыль, рентабельность.

 

V. Kaminskyi, N. Asanishvili. Economic efficiency of maize growing technologies of different levels of intensity

The article presents the results of research on improving the economic efficiency of technologies for growing corn of different levels of intensity in the Forest-Steppe. Taking into account the production strategy, cost-effective resource-saving, intensive and high-intensity technologies have been singled out, which provide stable yield of early-ripening maize hybrid at the level of 6.16–7.08; 7.58–8.77 and 9.87 t/ha in the Forest-Steppe conditions, respectively, with a profit of 19.03–22.07; 19.7–23.96 and 25.13 thousand UAH/ha with a profitability of 128–166; 108–121 and 104%.

Keywords: corn, growing technology, intensification, resource saving, yield, grain cost, profit, profitability.

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

kaminskyi.pdf
kaminskyi.pdf