Покопцева Л. А., Єременко О. А., Тодорова Л. В., Н. Г. Нєжнова Формування продуктивності соняшнику селекції Euralis у Південному Степу України

УДК 633.854.78(477)

DOI: 10.31521/2313-092X/2020-4(108)-08

 

Л. А. Покопцева, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
ORCID ID: 0000-0001-8259-0136
О. А. Єременко, доктор сільськогосподарських наук, професор
ORCID ID: 0000-0002-6415-0476
Л. В. Тодорова, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
ORCID ID: 0000-0003-3896-9709
Н. Г. Нєжнова, старший викладач
ORCID ID: 0000-0003-1931-3632
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

 

У статті розглянуто особливості формування продуктивності соняшнику селекції Euralis в умовах Південного Степу України. Проаналізовано агрометеорологічні умови у період вегетації соняшнику. Досліджено морфологічні ознаки та якісні показники урожаю гібридів соняшнику Андромеда, Ніагара, Саванна і Аркадія. Встановлено, що гібрид соняшнику Андромеда формував найвищу врожайність, коефіцієнт стабільності становив 2,35 та пластичності – 1,03. Гібрид добре адаптується до змінних умов вирощування, формуючи стабільно високу врожайність.

Ключові слова: соняшник, гібрид, урожайність, якість, ранжируваний ряд.

 

  Формування продуктивності соняшнику селекції Euralis у Південному Степу України

Formation of sunflower productivity of Euralis selection in the Southern Steppe of Ukraine

 

Список використаних джерел:

 1. Kalenska S., Kalenskiy V., Kachura I.,  Kovalenko  Plant resources of Ukraine in solving of food and energy security. Rolnictwo, gospodarka, obszary wielskie – 10 lat w Unii Europelskiel, Warshawa: Wydawnictwo SGGW, 2014.  P.147-157.
 2. Гаврилюк М. М., Салатенко В. Н., Чехов А. В., Федорчук М. І. Олійні культури в Україні: навчальний посібник. К.: Основа, 2008. 420 с.
 3. Литун П. П., Кириченко В. В., Петренкова В. П., Коломацкая В. Р. Адаптивная селекція. Теория и технология на современном этапе: [монография]. Х.: Магда LTD, 2007. 264 с.
 4. Perarnaud, V., Raynal, N. (1991). Agrometeorologie. Meteor. Nation. Cours et Manuals, 183 p.
 5. Єременко О. А., Каленська С. М., Калитка В. В., Малкіна В. М. Урожайність соняшнику залежно від агрометеорологічних умов південного Степу України. Агробіологія. 2017. № 2 (135). С. 123–130.
 6. Маренич М. М., Веревська О. В., Шкурко В. С. Прогнозування врожайності сільськогосподарських культур. Полтава: СІМОН, 2011. 120 с.
 7. Польовий А. М., Божко Л. Ю. Довгострокові агрометеорологічні прогнози. Одеса: ТЕС, 2007. 292 с.
 8. Степаненко С. М., Польовий А. М., Школьний Е. П. Оцінка впливу кліматичних змін на галузі економіки України: [монографія]. Одеса: Екологія, 2011. 696 с.
 9. Єременко О. А., Тодорова Л. В., Покопцева Л. А. Вплив погодних умов на проходження та тривалість фенологічних фаз росту та розвитку олійних культур.Таврійський науковий вісник. 2017. Вип. 99. С. 45-52.
 10. Жуйков О.Г., Бурдюг О.О. Дослідження продуктивності та якісних показників гібридів соняшнику середньоранньої групи за різних технологій вирощування в умовах південного Степу України. Таврійський науковий вісник, 2019. Вип.109. С.42 – 48.
 11. Pankovic D., Sakac Z., Kevresan S., Plesnicar M. (1999). Acclimation to long-term water deficit in the leaves of two sunflower hybrids: photosynthesis, electron transport and carbon metabolism. J. exp. Bot. рр. 127–138.
 12. Кириченко В.В., Петренкова В.П., Макляк К.М., Боровська І.Ю. Результати селекції соняшнику на стійкість до основних патогенів. Селекція і насінництво: міжвід. темат. наук. зб. УААН, Ін-т рослинництва ім. В.Я. Юр’єва. Харків, 2010. Вип. 98. С. 3–12.
 13. Depar, M.S., Baloch, M.J., Chacher, Q.-U. General and specific combining ability estimates for Morphological, yield and its attributes and seed traits in sunflower (Helianthus annuus) Pakistan Journal of Scientific and Industrial Research Series B: Biological Sciences. 2018. 61(3), с. 126-135.
 14. Ali, S., Manzoor, Z., Awan, T. H., Mehdi, S. S., (2006). Evaluation of Performance and Stability of Sunflower Genotypes Against Salinity Stress. The Journal of Animal and Plant Sciences, vol. 16, no.1-2, pp. 47-51.
 15. Державний реєстр сортів рослин, придатних для вирощування в Україні у 2020 році. URL:. https://sops.gov.ua/reestr-sortiv-roslin
 16. Поляков А. И., Чехов А. В., Никитчин Д. И. Методика полевых опытов по изучению агротехнических приемов возделывания подсолнечника. Запорожье, 2005. 22 с.
 17. Рожков А. О., Пузік В. К., Каленська С. М. та ін. Дослідна справа в агрономії: навчальний посібник. Харків: Майдан, 2016. Кн. 1. 300 с.
 18. Рожков А. О., Каленська С. М., Пузік Л. М., Музафаров Н. М., Бухало В. Я. Дослідна справа в агрономії книга друга: Статистична обробка результатів агрономічних досліджень: навчальний посібник. Харків, 2016. Кн. 2. 298 с.
 19. Ушкаренко В. О., Нікішенко В. Л., Голобородько С. П., Коковіхін С. В. Дисперсійний і кореляційний аналіз результатів польових дослідів: навчальний посібник. Херсон: Айлант, 2008. 372 с.
 20. Єременко О.А., Покопцева Л.А.Застосування методу багатокритеріальної оптимізації для вибору оптимального гібриду соняшнику за умов вирощування у зоні Степу. Вісник Сумського національного аграрного університету. Вип.9 (34). 2017. С.121 – 126.
 21. Покопцева Л. А., Єременко О. А.Побудування ранжируваного ряду для різних гібридів соняшнику, вирощених в умовах Степу України. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2017. №4 (96). С. 98-107.
 22. Землеробство: підручник. К.: Центр учбової літератури, 2010. 464 с.
 23. Гончаренко І. В. Будова рослинного організму: навчальний посібник. Суми: ВТД Університетська книга, 2004. 200 с.
 24. Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Степу України. [за ред. М. В. Зубець]. К.: Аграрна наука, 2004. 844 с.
 25. Гуляев Б. И., Рожко И. И., Рогаченко А. Д. Фотосинтез, продукционный процесс и продуктивность растений. К.: Наукова думка, 1989. 152 с.
 26. Дьяков А.Б. Чистая продуктивность фотосинтеза и площадь листовойповерхности разполагающихся по густоте посевов подсолнечника. Научно-технический бюлетень ВНИИ масличних культур. 1988. Вып. 4. С. 42 – 46.
 27. Борисенко В.В. Листкова поверхня та фотосинтетичний потенціал посіву соняшнику залежно від умов вирощування. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Умань. 2013. Вип. 83. С. 79-84.
 28. Каленська С. М., Новицька Н. В., Джемесюк Д. Формування площі листкової поверхні сої під впливом інокуляції та підживлення. Вісник Полтавської державної аграрної академії. Полтава, 2016. №3. С.6-10.
 29. Теплицкий М. Г. Многокритериальный выбор комплексов технических средств для животноводства. Техника в сельском хозяйстве. 1989. №6. С. 25.
 30. Eberhart, S. A., Rassel, W. A. (1966). Stability parameters for comparing varieties. Crop Sci,  no. 6, pp. 36-40.

 

Л. А. Покопцева, О. А. Еременко, Л. В. Тодорова, Н. Г. Нежнова. Формирование продуктивности подсолнечника селекции Euralis в Южной Степи Украины

В статье рассмотрены особенности формирования продуктивности подсолнечника селекции Euralis в условиях Южной Степи Украины. Проанализированы агрометеорологические условия в период вегетации подсолнечника. Исследованы морфологические признаки и качественные показатели урожая гибридов подсолнечника Андромеда, Ниагара, Саванна и Аркадия. Установлено, что гибрид подсолнечника Андромеда сформировал наибольшую урожайность, коэффициент стабильности показал 2,35 и пластичности – 1,03. Гибрид хорошо адаптируется к изменяющимся условиям выращивания, формируя стабильно высокую урожайность.

Ключевые слова: подсолнечник, гибрид, биологическая урожайность, качество, ранжированный ряд.

 

L. Pokoptseva, O. Eremenko, L. Todorova, N. Nezhnova. Formation of sunflower productivity of Euralis selection in the Southern Steppe of Ukraine

The article discusses the features of the formation of the productivity of sunflower selection Euralis in the conditions of the Southern Steppe of Ukraine.  Agrometeorological conditions during the growing season of sunflower are analyzed.  The morphological characteristics and quality indicators of the yield of sunflower hybrids Andromeda, Niagara, Savannah and Arcadia were investigated.  It was found that the Andromeda sunflower hybrid formed the highest yield, the stability coefficient showed 2.35 and plasticity – 1.03.  The hybrid adapts well to changing growing conditions, forming a consistently high yield.

 Keywords: sunflower, hybrid, biological productivity, quality, ranked range.

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

pokoptseva.pdf
pokoptseva.pdf