Формування фотосинтетичного апарату та урожайності зерна гороху в умовах лісостепу правобережного

Номер, рік
4(81), 2014
УДК 631.559:633.35(477.4-292.485)

Автор
Н. В. Телекало, асистент
Наук. керівник – д.с.-г.н., професор, академік НААН Петриченко В. Ф.
Вінницький національний аграрний унверситет

У статті наведено результати дослдження впливу способв передпосівної обробки насіння та доз мінеральних добрив на особливості проходження процесу фотосинтезу, а також на урожайність зерна гороху посвного. Відмчено, що максимальні показники асиміляційної поверхні 6,33 м 2 /м 2 формувалися у сорту Улус на варіанті з застосуванням передпосівної обробки насння Ризогуміном і Поліміксобактерином та мінеральних добрив у дозі N 45 P 60 K 60 з триразовим позакореневим пдживленням водорозчинними добривами КОДА у фазу повного цвітіння, зелених бобв та наливу насіння гороху посівного. Встановлено позитивний вплив поєднання цих факторв на формування величини урожайності зерна гороху посвного сортів Царевич та Улус. Ключові слова: горох, передпосівна обробка насіння, позакореневі підживлення, фотосинтетичний потенціал, урожайність. У статті проаналізовано роль підручника в навчальному процесі. Висвітлено типові недоліки, що погіршують якість підручника, та визначено причини їх появи. Запропоновано деякі підходи, спрямовані на мінімізацію відхилень від академічних стандартів при підготовці навчальних видань до друку.

Ключові слова
підручник, навчальний процес, академічні стандарти, автор, студент

Н. В. Телекало. Формування фотосинтетичного апарату та урожайності зерна гороху в умовах лісостепу правобережного

Стаття
В. О. Ханстантинов. Дотримання академічних стандартів – запорука якісного підручника

Список використаних джерел:
1. Ничипорович А. А. Методические указания по учету и контролю важнейших показателей процессов фотосинтетической деятельности растений в посевах/ А. А. Ничипорович.— Москва, 1969. — 93с.
2. Бабич А. О. Проблеми фотосинтезу і біологічної фіксації азоту бобовими культурами / А. О. Бабич, В. Ф. Петриченко, Ф. Ф. Адамець // Вісник аграрної науки. — 2008. — № 2. — С. 34—39.
3. Петриченко В. Ф. Фотосинтетична діяльність і продуктивність кормових бобів залежно від факторів інтенсифікації в умовах Лісостепу України / В. Ф. Петриченко, П. В. Материнський // Корми і кормовиробництво. — 2002. — Вип. 48. — С. 143—147.
4. Дозоров А. Фотосинтетическая деятельность у сортов сои в условиях Лесостепи Поволжья / А. Дозоров, Н. Истратов// Зерновые культуры. — 2001. — № 1. — С. 20—21.
5. Мойсейченко В. Ф. Основи наукових досліджень в агрономії / В. Ф. Мойсейченко, В. О. Єщенко. — К. : Вища школа,1994. — С. 179—182.
6. Патент UA 101606 C2 Україна, МПК (2013.01) А01G 9/00; G01N 13/00. Спосіб визначення асиміляційної поверхні посіву гороу з вусатим типом листка. Заявник Міжнародний інститут новітніх технологій. № а 2009 08178; заявлено 03.08.2009; опубліковано 25.04.2013. Бюлетень №8.
7. Петриченко В. Ф. Формування фотосинтетичного апарату та врожайності зерна гороху в умовах Правобережного Лісостепу / В. Ф. Петриченко, І. М. Дідур // Збірник наукових праць ННЦ«Інститут землеробства УААН». — 2009. — Вип.1—2. — С. 126—133.

Н. В. Телекало. Формирование фотосинтетического аппарата и урожайности зерна гороха в условиях Лесостепи правобережной.
В статье приведены результаты изучения влияния способов предпосевной обработки семян и доз минеральных удобрений на особенности прохождения процесса фотосинтеза, а также на урожайность зерна гороха посевного. Отмечено, что максимальные показатели ассимиляционной поверхности 6,33 м 2 /м 2 формировались у сорта Улус на варианте с применением предпосевной обработки семян Ризогумином и Полимиксобактерином на фоне минерального удобрения N 45 P 60 K 60 с проведением внекорневых подкормок удобрениями КОДА в фазу полного цветения, зеленых бобов и налива семян гороха посевного. Установлено положительное влияние организованных факторов на формирование урожайности зерна гороха посевного сортов Царевич и Улус.

N. Telekalo. Photosynthetic apparatus and the pea grain yield formation under the conditions ofthe Right-Bank Forest-Steppe. 
This paper presents the results of studies of the effects of pre-sowing pea seeds and the doses of mineral fer tilizer on the photosynthetic peculiarities of productivit y of crop yield. Thus, the maximum values of assimilation sur face 6.33m 2 /m 2 for cultivar s Ulus which were observed growing with the use of pre-sowing pea seeds with the treatment of the composition of biopreparations Ryzohumin and Polimiksobakter ynna under the infl uence of mineral fer tilizer N 45 P 60 K 60 along with  the triple application of foliar nutritionCODA during the budding phase is defi ned. The quantity of green pods and ripeningseeds iscalculated. A positive impact on theformation oforganized factor sof the seedyieldofpeasfor cultivars Tsarevich and Ulus is established.