Зміст випуску 1 (82), 2015

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
3 Olena Kotykova, Olga Khristenko. The part to rational land use – indication of the environmental condition of agricultural land
15 І. І. Червен, Н. В. Цуркан. Комплексна оцінка розвитку виробництва продукції багаторічних трав
24 Julie A. Albrecht. Consumer Acceptance and Willingness to Purchase Irradiated Foods in the United States
39 І. Т. Кіщак, Н. О. Корнєва, О. Є. Новіков. Державне регулювання та економіко-технологічні засади розвитку рибопродуктового комплексу 
49 Н. В. Потриваєва. Нормативно-правові особливості та проблемні аспекти обліку основних засобів
58 М. І. Підгребельна, Б. І. Шувар. Особливості діяльності великотоварних аграрних підприємств та їх вплив на аграрний ринок України
65 Б. Б. Музика. Подолання внутрішніх суперечностей – основаподальшого розвитку м’ясопродуктового підкомплексу
75 О. В. Манжура. Кооперативи у страховому секторі:історичний досвід і перспективи для України
85 Н. О. Шишпанова. Вплив демографічної ситуації на відтворення трудового потенціалу сільських територій
93 О. М. Зуб. Інвестиційно-інноваційні передумови формування економічної безпеки аграрного сектора
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
100 Р. А. Вожегова, О. І. Олійник. Динаміка висоти рослин рису та стійкість їх до вилягання залежно від сортового складу, обробітку ґрунту та фону мінерального живлення
107 Л. К. Антипова. Окремі аспекти формування врожайності багаторічних злакових трав на півдні України
115 С. П. Полторецький. Енергетична ефективність вирощування насіння проса
121 М. П. Федюшко. Екологічне обґрунтування індикаторних видів асоційованого агробіорізноманіття Північного Приазов’я України
130 Н. В. Телекало. Формування фотосинтетичного апарату та урожайності зерна гороху в умовах лісостепу правобережного
137 Т. С. Аралова. Гібридологічний аналіз кількісних ознак продуктивності гібридів F1 горошку посівного
144 А. А. Назарчук. Фотосинтетичний потенціал сої залежно від інокуляції насіння, фону живлення та сорту в умовах степу України
152 Т. В. Підпала, Н. В. Гребенюк. Оцінка забійних якостей бугайців молочних порід
158 В. С. Топіха, А. А. Волков. Методичні основи створення та використання свиней породи дюрок української селекції в умовах ПРАТ «Племзавод «Степной»
166 В. М. Волощук, В. О. Іванов, Н. М. Погрібна. М’ясні якості кнурців різного рівня стрес-схильністі
171 С. Л. Войтенко, М. О. Петренко. Продуктивність свиней породи ландрас
180 С. М. Раскатова, О. В. Костюнина, А. А. Траспов, К. М. Шавырина, Н. А. Зиновьева. Генетическая обусловленность откормочных качеств свиней по ряду QTL
187 В. Я. Лихач, С. С. Крамаренко, П. О. Шебанін. Використання ентропійно-інформаційного аналізу для оцінки відтворювальних якостей помісних свиноматок
195 Е. С. Гридюшко, И. Ф. Гридюшко. Продуктивность и генетическая структура материнских линий белорусского заводского типа свиней породы йоркшир
203 О. С. Крамаренко. Аналіз генетико-демографічних процесів в популяції худоби південної м’ясної породи

Редакція випуску 1 (82), 2015

Головний редактор:
В.С. Шебанін, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НААН України

Заступники головного редактора:
І.І. Червен, доктор економічних наук, професор
К.М. Думенко, доктор технічних наук, доцент
В.П. Клочан, кандидат економічних наук, доцент
М.І. Гиль, доктор сільськогосподарських наук, професор
В.В. Гамаюнова, доктор сільськогосподарських наук, професор

Вiдповiдальний секретар:
Н.В. Потриваєва, доктор економічних наук, доцент

Члени редакційної колегії:
Економічні науки:
О.В. Шебаніна, доктор економічних наук, професор
Н.М. Сіренко, доктор економічних наук, професор
О.І. Котикова, доктор економічних наук, професор
Джулія Олбрайт, PhD, професор (США)
І.В. Гончаренко, доктор економічних наук, професор
О.М. Вишневська, доктор економічних наук, доцент
А.В. Ключник, доктор економічних наук, доцент
О.Є. Новіков, доктор економічних наук, доцент
О.В. Скрипнюк, доктор юридичних наук, професор
О.Д. Гудзинський, доктор економічних наук, професор
О.Ю. Єрмаков, доктор економічних наук, професор
В.І. Топіха, доктор економічних наук, професор
В.М. Яценко, доктор економічних наук, професор
М.П. Сахацький, доктор економічних наук, професор
В.С. Дога, доктор економічних наук, професор (Молдова)

Технічні науки:
Б.І. Бутаков, доктор технічних наук, професор
К.В. Дубовенко, доктор технічних наук, професор
В.І. Гавриш, доктор екномічних наук, професор
В.Д. Будак, доктор технічних наук, професор
С.I. Пастушенко, доктор технічних наук, професор
А.А. Ставинський, доктор технічних наук, професор
В.П. Лялякіна, доктор технічних наук, професор (Росія)

Сільськогосподарські науки:
В.С. Топіха, доктор сільськогосподарських наук, професор
Т.В. Підпала, доктор сільськогосподарських наук, професор
Л.С. Патрєва, доктор сільськогосподарських наук, професор
В.П. Рибалко, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН України
І.Ю. Горбатенко, доктор біологічних наук, професор
І.М. Рожков, доктор біологічних наук, професор
В.А. Захаров, доктор сільськогосподарських наук, професор (Росія)
І.П. Шейко, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НАН Республіки Білорусь (Республіка Білорусь)
А.С. Добишев, доктор технічних наук, професор (Республіка Білорусь)
С.Г. Чорний, доктор сільськогосподарських наук, професор
М.О. Самойленко, доктор сільськогосподарських наук, професор
Л.К. Антипова, доктор сільськогосподарських наук, доцент
В.І. Січкар, доктор біологічних наук, професор
А.О. Лимар, доктор сільськогосподарських наук, професор
В.Я. Щербаков, доктор сільськогосподарських наук, професор
Майкл Бьоме, професор (Німеччина)

The partto rational land use – indication of the environmental condition of agricultural land

UDC 631.459:504.03.811.111

OlenaKotykova, Doctor ofEconomics, Professor
Olga Khristenko, Candidate ofEconomic Sciences
Mykolayiv National Agrarian Unіversity

Indication research of ecological condition of agrarian land use in Ukraine was made on the basis of the author’s method. Research period includes data of 1985-2013years. Based on the results it was concluded that the agricultural land use in Ukraine corresponds the requirements of sustainable development. Indices are the main components of indication model of sustainable agricultural land use development in Ukraine.

Keywords
Indication, model, land use, sustainable development, ecological conditions, method. (більше…)

Комплексна оцінка розвитку виробництва продукції багаторічних трав

Номер, рік
1(82), 2015
УДК 338.43:633.2

Автор

Комплексна оціна розвиту виробництва продукції багаторічних трав

І. І. Червен, доктор екоомчних наук, професор
Н. В. Цуркан, аспірант
Миколаївський національний аграрний університет

У статті проаналізовано стан розвитку виробництва продукцї багаторічних трав у господарствах Півдня України в ретроспективі. Доведено недотримання науково обґрунтованих норм щодо структури сівозмін, що характеризується стримуванням розвитку тваринництва та погіршенням показників родючості ґрунтів.

Ключові слова
структура посівних площ, багаторічні трави, родючість ґрунту, азот, прогнозоване поголів’я. (більше…)

Державне регулювання та економіко-технологічні засади розвитку рибопродуктового комплексу

4(82), 2015
УДК 657:658.27

Автор
І. Т. Кіщак, доктор економічних наук, професор
Н. О. Корнєва, кандидат економічних наук, доцент
Миколаївський національний унверситет імені В.О. Сухомлинського
О. Є. Новіков, доктор економічних наук, професор
Миколаївський національний аграрний університет

Досліджено складові стану відтворення водних біоресурсів на інноваційних засадах; відновлення функціонування внутрішніх водойм з виробництва рибної продукції; державного регулювання та управління галуззю; насичення ринку рибної продукцї та її споживання. Визначено пріоритетні напрями розвитку рибопродуктового комплексу держави.

Ключові слова
рибопродуктовий комплекс, аквакультура, державне регулювання, управління, суб’єкт господарювання, інновації, ринок, розвиток, імпорт.

(більше…)

Нормативно-правові особливості та проблемні аспекти обліку основних засобів

Номер, рік
1(82), 2015
УДК 657:658.27

Автор
Н. В. Потриваєва, доктор економічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

Розглянуто нормативно-правові особливості обліку основних засобів. Окреслено проблемні аспекти у бухгалтерському та подат-ковому законодавстві, які негативно впливають на ефективність використання основних засобв. Розроблено рекомендацї щодо удо-сконалення обліку основних засобв, які сприятимуть нарощуванню ресурсного потенціалу підприємств, забезпечуючи їх ефективне господарювання.

Ключові слова
основні засоби, законодавство, бухгалтерський облік, податковий облк, вартість, амортизаця.

(більше…)

Особливості діяльності великотоварних аграрних підприємств та їх вплив на аграрний ринок України

Номер, рік
4(81), 2014
УДК 631.145(477)

Автор
М. І. Підгребельна, аспірант
Б. І. Шувар, кандидат економічних наук
Львівський національний аграрний університет

У статті розглянуто основні проблеми, пов’язані з функціонуванням великотоварного сльськогосподарського виробництва. Увага приділена з’ясуванню переваг і недоліків великотоварного виробництва (SWOT-аналз). Визначено найбльші аграрні підприємства в Україні. Проаналізовано динаміку розміру земельної площі пд великотоварним виробництвом та структуру великотоварного виробництва. Обґрунтовано потребу в удосконаленні законодавства щодо обмеження концентрацї земель в руках великих агровиробників.

Ключові слова
концентрація, орендні вдносини, земельні ресурси, сльськогосподарські підприємства, агрохолдинги. (більше…)

Подолання внутрішніх суперечностей – основа подальшого розвитку м’ясопродуктового підкомплексу

Номер, рік
1(82), 2015
УДК 637.5:338.3

Автор
Б. Б. Музика, аспірант
Уманський національний університет садівництва
У статті дослджуються внутрішні суперечності, що перешкоджають стійкому розвитку м’ясопродуктового підкомплексу АПК України. Запропоновано їх класифікацію та характеристику. Висвітлено авторське бачення причинно-наслдкових зв’язків, що переводять суперечності у конфліктну економчну поведінку агентів ринку м’яса та
м’ясопродуктв. Розроблено пропозицї щодо управлінських рішень, які необхідно застосувати для подолання існуючих суперечностей або зниження гостроти конфліктв породжених ними.

Ключові слова: м’ясопродуктовий підкомплекс, суперечність, конфлікт, сільськогосподарські товаровиробники, монополя, ціна, переробні підприємства, споживач, бюджетне обмеження, міжнародні
вимоги. (більше…)

Кооперативи у страховому секторі: історичний досвід і перспективи для України

Номер, рік
1(82), 2015
УДК 371.671:006

Автор
В статье рассмотрены виды кооперативов в страховом секторе национального хозяйства: страховые кооперативы и общества взаимного страхования. Определены их общие черты и отличия. Обобщены исторические предпосылки и закономерности возникновения кооперативов в страховом секторе европейских стран и в Украине. Систематизированы специфические особенности обществ взаимного страхования, дана критическая оценка нормативно-правовой базы их создания и попыткам ее практической реализации. Определены преимущества и предпосылки становления обществ взаимного страхования в Украине в современных условиях.

Ключові слова
страховой сектор, кооператив, общество взаимного страхования, исторический опыт, перспективы. (більше…)

Вплив демографічної ситуації на відтворення трудового потенціалу сільських територій

Номер, рік
1(82), 2015
УДК 314.17

Автор
Н. О. Шишпанова, аспірант
Миколаївський національний аграрний університет

У статті висвітлено сучасні тенденцї демографічного розвитку сльських територй, обґрунтовано вплив основних демографічних чинників та формування трудового потенціалу, визначено регіональні особливості розвитку демографічної ситуацї на селі.

Ключові слова
демографічна ситуаця, трудовий потенцал, сільські територї. (більше…)